Տօն Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ

0
815

Կի­րա­կի՝ 15 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։
Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝

ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի քա­ռա­ձայն, ե­կե­ղեց­ւոյս դպրաց դա­սին կող­մէ, դպրա­պե­տու­թեամբ պրն. Քե­րոբ Է­քի­զեա­նի եւ եր­գե­հո­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ տիկ. Լիա­նա Սա­րեա­նի։
Ս­կիզբ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մեր­գու­թեան ժա­մը 9։30ին, իսկ Ս. Պա­տա­րագ ժա­մը 10ին։

Ուր­բաթ՝ 13 Դեկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 4ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի մա­տաղ­ցու ոչ­խար­նե­րու եւ ա­ղի օրհ­նու­թիւ­նը։ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մատաղ­ցու ոչ­խար նո­ւի­րել կամ այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, թող բա­րե­հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կը հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն.­ 210 4915823 եւ 6977547343։
Այ­սու կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառնա­լու իր ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թեան եւ հո­գե­նո­րոգ մթնո­լոր­տի մը մէջ բաժնե­լու օրո­ւան խոր­հուր­դը,ինչ­պէս նաեւ վե­րա­նո­րո­գե­լու իր ուխ­տը։

Թա­ղա­յին Խոր­հուրդ եւ Տիկ­նանց Մար­մին