Առաջնորդական Ս. Պատարագ Ս. Աստուածածնի տօնին առիթով Քսանթիի մէջ

Առաջնորդական Ս. Պատարագ Ս. Աստուածածնի տօնին առիթով Քսանթիի մէջ

0
682

­Կի­րա­կի՝ 11 Օ­գոս­տոս 2019ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի վե­րա­փոխ­ման տօ­նին եւ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան առ­թիւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։

­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ ­
Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան
Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մին։

Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նան
ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նէ­ք եւ խա­ղո­ղօրհ­նէ­ք։
Ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րենք մեր բա­րե­պաշտ ժո­ղո­վուր­դը ներ­կայ գտնուե­լու եւ հա­ղոր­դո­ւե­լու մեծ Սր­բու­հիի խոր­հուր­դով եւ պատ­գա­մով։

ՔՍԱՆԹԻԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ