Միօ­րեայ Պ­տոյտ

0
494

Կազ­մա­կերպ­թեամբ՝ «Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ Մայր Ե­կե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թեան եւ Տիկ­նանց Մարմ­նոյ, Կի­րա­կի՝ 14 Յու­լիս 2019ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ա­մառ­նա­յին միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Այ. Եան­նի Ռո­սօ եւ Բի­լիի ծո­վե­զեր­քը։
Ե­կէք միասնաբար այ­ցե­լենք շրջա­նի գե­ղա­տե­սիլ վայ­րե­րը, լո­ղանք, զո­վա­նանք մա­քուր ծո­վա­փին, ճա­շա­կենք՝ մատ­չե­լի գի­նե­րով մեզի հա­մար վե­րա­պա­հած հիւ­րըն­կալ ճա­շա­րա­նի մէջ։
Մաս­նակց­թեան սակ՝ 15 եւ­րօ, փոք­րե­րու հա­մար՝ 5 եւ­րօ։
Մեկ­նում՝ Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թալ պան­դո­կէն` կ. ա. ժա­մը 8։30ին, Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցիէն՝ կ­.ա. ժա­մը 9։00ին։
Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար հե­ռա­ձայ­նել, տի­կին­ներ՝ Դշ­խու­հի Պո­զի­կեա­նին 697.889.2493 եւ Ա­նա­շէ Մու­րա­տեա­նին, 690.718.8677 թի­ւե­րուն։
Ծա­նօթ։ Կի­րա­կի՝ 14 Յու­լի­սին, կի­րակ­նօ­րեայ Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գը ան­խա­փան կեր­պով պի­տի կա­տա­րո­ւի սո­վո­րա­կան իր ժա­մուն՝ 9։30ին։

ԱՌԱՁՆՈՐԴԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՀՈԳԱԲԱՐՁԹԻՒՆ ԵՒ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ