Փաստաբանական գրասենեակի ծանուցում

Փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կի ծա­նու­ցում

0
743

Յար­գե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ,

Նէոս Գոզ­մո­սի Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Հա­յաս­տա­նի «­Բեգ­լա­րեան» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կը Յու­նաս­տան բնա­կող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ի­րա­ւա­բա­նա­կան խորհր­դա­տո­ւու­թիւն՝ քա­ղա­քա­ցիա­կան, վար­չա­կան եւ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու հար­ցե­րով:
Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թե­նէն ներս ար­տօ­նագ­րո­ւած փաս­տա­բա­նի կող­մէ խորհր­դա­տո­ւու­թիւ­նը ստա­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի տրուի Ա­թէնք քա­ղա­քի, Նէոս Գոզ­մո­սի Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի սրա­հէն ներս (­Սար­քու­տի­նու 120), 6, 7, 8 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30էն 10:30:
Խորհր­դա­տո­ւու­թիւ­նը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի հա­յե­րէն, անգ­լե­րէն եւ ռու­սե­րէն լե­զու­նե­րով փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ:
«Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բը պի­տի տրա­մադ­րէ իր սրա­հը ա­ռանց ո­րե­ւէ յա­ւե­լեալ պար­տա­կա­նու­թեան կամ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան՝ ի­րա­ւա­բա­նա­կան հար­ցե­րու կա­պակ­ցու­թեամբ:

Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար նա­խա­պէս կա­րե­լի է զան­գա­հա­րել՝ +37491471723, e-mail: info.beglaryan@gmail.com կամ www.facebook.com/beglaryanlawoffice ֆէյս­պու­քի է­ջին մէջ:

Ա­կում­բի Վար­չու­թի­ւն