­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ե­լոյ­թները ­

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­

0
3154

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ե­լոյ­թները ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Ուր­բաթ՝ 27 ­եւ Շաբաթ՝ 28 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին միու­թեան:
«­Հա­մազ­գա­յին»ի կող­մէ կա­տա­րո­ւած յա­տուկ դա­սա­ւո­րու­մով, կա­րե­լի է տոմ­սեր ա­պա­հո­վել 20%
զեղ­չով՝ ա­ռա­ջին, երկ­րորդ եւ եր­րորդ բա­ժին­նե­րուն մէջ, (Α, Β, Γ ζώνη) հե­տե­ւեալ կայ­քէ­ջէն՝ https://www.viva.gr/tickets/music/theatro-pallas/ara-malikian/, գոր­ծա­ծե­լով «hamazgayingreece» օ­րի­նա­գի­րը (κωδικός).

Ու­շադ­րու­թիւն
Զեղչը միա՛յն «viva.gr» կայ­քէ­ջին հա­մար է եւ ե­լեկտ­րո­նա­յին տոմ­սա­կին պա­րա­գա­յին:

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Շրջ. ­Վար­չու­թիւն