Մահազդ

Մահազդ

0
550

­Տի­կին Մայ­տա Պա­րա­զեան եւ զա­ւակ­նե­րը՝ Ար­միկ եւ Լո­ռի, տի­կին Ռե­բե­կա Պա­րա­զեան եւ հա­մայն հա­րա­զատ­ներն ու ազ­գա­կան­նե­րը կը ծա­նու­ցա­նեն ի­րենց ա­մուս­նոյն, հօր, եղ­բօր, հա­րա­զա­տին եւ ազ­գա­կա­նին՝

ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱ­Նի

մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ Հինգ­շաբ­թի՝ 13 Յու­նիս 2019ին:
Յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 Յու­նիս 2019ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 2ին, Նէոս Գոզ­մո­սի «Ս. Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ եւ մար­մի­նը պի­տի ամ­փո­փո­ւի Ա. գե­րեզ­մա­նա­տու­նը:
Հո­գե­սուրճ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ: