Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի ամառնային վարժողական աշխատանք

0
421

Սիրելի ուսանողներ,
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը կը ծրագրէ Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի Ա­մառ­նա­յին վար­ժո­ղա­կան Աշ­խա­տան­ք:
Ծ­րա­գի­րը կ’ուղ­ղո­ւի շրջան­նե­րու մէջ հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րուն:
Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի աշ­խա­տան­քի վար­ժո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը ե­րի­տա­սարդ ու­սա­նող­նե­րուն ա­ռիթ կը տրա­մադ­րէ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բազ­մա­կող­մա­նի մի­ջա­վայ­րի մէջ փոր­ձա­ռու­թիւն ու­նե­նա­լու եւ ծա­նօ­թա­նա­լու Մ.Ա.Կ.ին եւ Հ.Օ.Մ.ի աշ­խա­տանք­նե­րուն մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ:
Այս ծրագ­րի ընդ­մէ­ջէն ու­սա­նող­նե­րը պի­տի ստա­նան մաս­նա­գի­տա­կան եւ գործ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն եւ պի­տի զբա­ղին Մ.Ա.Կ.ի տար­բեր ծրա­գիր­նե­րու եւ յանձ­նա­ժո­ղով­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րով:
Ա­մառ­նա­յին ծրագ­րի ըն­թաց­քին վար­ժո­ղա­կան աշ­խա­տան­քի մաս­նա­կից­նե­րը պի­տի հե­տե­ւին Մ.Ա.Կ.ի եւ բա­ժան­մունք­նե­րու եւ խորհր­դա­ժո­ղով­նե­րու, շարք մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րու եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նան ի­րենց նա­խա­սի­րած մաս­նա­գի­տու­թեամբ յա­տուկ աշ­խա­տանք մը մշա­կե­լու:
­Վար­ժո­ղա­կան աշ­խա­տան­քի մաս­նա­կից ե­րի­տա­սարդ­նե­րը պի­տի ստանձ­նեն ի­րենց կե­ցու­թեան եւ մաս­նակ­ցու­թեան զա­նա­զան ծախ­սե­րը: Ն­շենք նաեւ, որ այս անվ­ճար աշ­խա­տանք է:
­Հարկ է նշել, թէ Հ.Օ.Մ.ի Մ.Ա.Կ.ի վար­ժո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը կա­րե­լի է ա­պա­հո­վել նաեւ տա­րո­ւան ըն­թաց­քին:
Մ.Ա.Կ.ի աշ­խա­տանք­նե­րով հե­տաքրք­րո­ւած ու­սա­նող­նե­րը կրնան կապ հաս­տա­տել Հ.Կ.Խաչի Շրջ. Վարչութեան գրասենեակին հետ (210 9574973)դիմումնագրերը ստանալու համար ու ի­րենց դի­մում­նագ­րե­րը ու­ղար­կել Հ.Օ.Մ.ի Գ­րա­սե­նեա­կի ­Վա­րիչ Տ­նօ­րէ­նին, ըն­կե­րու­հի ­Վեր­ժի­նի ­Թու­լու­մեա­նին հետ, մին­չեւ ­Յու­նիս 15, 2019. հե­ռա­խօս.- 1(617)926-5892, ե­լեկտ­րո­նա­յին հաս­ցէ՝ execdirector@ars1910.org:

Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութիւն