10նօ­րեայ զբօ­սապ­տոյտ դէ­պի Հա­յաս­տան-Ար­ցախ 9-19 Օ­գոս­տոս

0
632

09.08.2019 — Թ­ռիչք դէ­պի Ե­րե­ւան:
10.08.2019 — Ժա­մա­նում Ե­րե­ւան: Շր­ջապ­տոյտ՝ Ե­րե­ւան քա­ղա­քի տե­սար­ժան վայ­րե­րը:
11.08.2019 — 2րդ­ օր Էջ­միա­ծին (­Խա­ղո­ղօրհ­նէք)/­Զո­ւարթ­նոց/­Սար­դա­րա­պատ/Ե­րե­ւան:
12.08.2019 — 3րդ­ օր Խոր­Վի­րապ/­Նո­րա­վանք/­Զօ­րաց քա­րեր/­Գո­րիս:
13.08.2019 — 4րդ­ օր Տա­թեւ/Խն­ձո­րեսկ/­Շու­շի/Ս­տե­փա­նա­կերտ:
14.08.2019 — 5րդ­ օր Ա­մա­րաս/Տնջ­րի/ Աս­կե­րան/ Տիգ­րա­նա­կերտ/ Ս­տե­փանա­կերտ:
15.08.2019 — 6րդ­ օր Գան­ձա­սար/­Դա­դի­վանք/­Նո­րա­դուզ/­Սե­ւան/­Դի­լի­ջան:
16.08.2019 — 7րդ­ օր Օ­ձուն/­Սա­նա­հին/­Հաղ­պատ/Ախ­թա­լա/­Վա­նա­ձոր:
17.08.2019 — 8րդ­ օր Սաղ­մո­սա­վանք/­Տա­ռե­րի­պու­րակ/­Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ:
18.08.2019 — 9րդ­ օր Գառ­նի/­Գե­ղարդ/Ե­րե­ւան:
19.08.2019 — 10րդ­ օր Վե­րա­դարձ Ա­թէնք:

Հետաքրքրուողները կրնան դի­մել հե­տե­ւեալ ըն­կեր­նե­րուն՝
Ժագ Տա­մա­տեան 6937280108 եւ Գէորգ Կիւլիւմեան 6948511548:

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ԱՏԻԿԷԻ
«ՍՕՍ-ՎԱՆԻ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ