Հ.Կ.­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նին հա­մար ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն լե­զո­ւի վկա­յեալ ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2019-2020 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նէն սկսեալ: Անհ­րա­ժեշտ նա­խա­պայ­ման՝ Յու­նաս­տա­նի կամ Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վկա­յա­կան ու­նե­նալ։
Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը ղրկել Ազ­գա­յին
Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի email հաս­ցէին: prelacy@otenet.gr կամ հե­ռա­ձայ­նել 210 3252067 թի­ւին մին­չեւ Ուր­բաթ՝ 24 Մա­յիս 2019:

Ու­սում­նա­կան խոր­հու­րդ