Ա­ռաջ­նոր­դա­րան Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Յու­նաս­տա­նի — Ա­ւագ Սուրբ Շաբ­թո­ւայ յայ­տա­գիր

Ա­ռաջ­նոր­դա­րան Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Յու­նաս­տա­նի «­Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցի – Նէոս Գոս­մոս Ա­ւագ Սուրբ Շաբ­թո­ւայ յայ­տա­գիր

0
402

Շա­բաթ՝ 20 Ապ­րիլ.- Յի­շա­տակ Ղա­զա­րու Յա­րու­թեան։ Ե­րե­կո­յեան «­Բա­ցումն վա­րա­գոյ­րի»։
Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ.- Ծաղ­կա­զարդ։ Հա­մաշ­խար­հա­յին Օր ե­րի­տա­սար­դու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30ին Ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ եւ ձի­թե­նեաց ճիւ­ղե­րու օրհ­նու­թիւն, ա­պա՝ թա­փօր դէ­պի ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կը, ուր տե­ղի կ’ու­նե­նայ Ան­դաս­տա­նը։
Իսկ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն եւ Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րիլ.— Յի­շա­տակ Բիւ­րա­ւոր Նա­հա­տա­կաց Ազ­գիս Հա­յոց։ Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տա­րա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ հայ յա­րա­նուա­նու­թեանց կրօ­նա­կան պե­տե­րու հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ դափ­նեպսակ­նե­րու զե­տե­ղում Նէա Զ­միռ­նիի յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ:

Հինգ­շաբ­թի՝ 25 Ապ­րիլ.— Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 4:30ին ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, Ոտն­լո­ւայ եւ Սուրբ Պա­տա­րագ, ա­պա՝ երկր­պա­գու­թիւն Սուրբ Հա­ղոր­դու­թեան առ­ջեւ։
Իսկ Խա­ւար­ման ժա­մեր­գու­թիւ­նը ու «­Չար­չա­րանք­նե­րու Ա­ւե­տա­րան­նե­րը» ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին։
Ե­կե­ղե­ցին բաց կը մնայ ա­ռա­ւօտ ժա­մը 9էն մին­չեւ կէս գի­շեր։

Ուր­բաթ՝ 26 Ապ­րիլ.- Ա­ւագ Ուր­բաթ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, քա­րոզ եւ Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Թաղ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն ու թա­փօր։ (­Յա­ւարտ ա­րա­րո­ղու­թեան, կրօ­նա­կան շարժանկար, ընթ­րիք՝ ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ — «­Ֆա­լա­ֆէլ»)։
Ե­կե­ղե­ցին բաց կը մնայ ա­ռա­ւօտ ժա­մը 9էն մին­չեւ կէս գի­շեր։

Շա­բաթ՝ 27 Ապ­րիլ.- Ա­ւագ Շա­բաթ, Ճ­րա­գա­լոյց Յա­րու­թեան, Հին Կ­տա­կա­րա­նէն ըն­թեր­ցում­ներ, հան­դի­սա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ա­պա՝ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ։

Կի­րա­կի՝ 28 Ապ­րիլ.- Տօն՝ Յա­րու­թեան Ք­րիս­տո­սի, հան­դի­սա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30ին, ա­պա՝ Ա­ռաջ­նորդ Հայ­րը կ’ըն­դու­նի ձեր շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճէն ներս։

Եր­կու­շաբ­թի՝ 29 Ապ­րիլ.— Օր Մե­ռե­լոց, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30ին Սուրբ Պա­տա­րագ եւ հո­գե­հան­գիստ։
Միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի «­Նաֆփ­լիօ», մաս­նակ­ցու­թեան սա­կը 15 եւ­րօ։ Մեկ­նու­մը ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին, ե­կե­ղե­ցիէն։
Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար՝ հեռ. 2109014089։

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 Մա­յիս.— Մա­րե­մեան ջեր­մե­րան­դու­թեան սկիզ­բ՝ ա­մէն օր ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին Սուրբ Վա­րդա­րան, քա­րոզ եւ օրհ­նու­թիւն։

Լիա­յոյս ենք, որ պի­տի ըն­դա­ռա­ջէք մեր հրա­ւէ­րին ու մաս­նակ­ցիք մեծ թի­ւով բո­լոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու։