«Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղե­ցւոյ Մեծ Պահ­քի ժա­մեր­գու­թեանց եւ լ­սա­րա­նի ժա­մա­նա­կա­ցոյց

«Ս. Գ­րի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղե­ցւոյ Մեծ Պահ­քի ժա­մեր­գու­թեանց եւ լ­սա­րա­նի ժա­մա­նա­կա­ցոյց

0
745

Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ՝ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐՇ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈ­Սի

Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թիւն­ներ՝ ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի կ­. ա. 11ին
(18, 25 Մարտ եւ 1, 8 Ապ­րիլ)

Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թիւն­ներ՝ ա­մէն Հինգ­շաբ­թի կ­. ե. 6ին
(21, 28 Մարտ եւ 4, 11 Ապ­րիլ)

ԼՍԱՐԱՆ՝ Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տին

— Հինգ­շաբ­թի՝ 21 Մար­տին, «Ան­դա­մա­լոյ­ծին բժշ­կու­թիւ­նը»
կը խօ­սի արժ. Տ. Նա­րեկ Քհնյ. Շա­հի­նեան:

— Հինգ­շաբ­թի՝ 28 Մար­տին, «Տն­տե­սի ա­ռա­կը»
կը խօ­սի արժ. Տ. Պա­րէտ Քհնյ. Խա­չե­րեան:

— Հինգ­շաբ­թի՝ 4 Ապ­րի­լին, «Աս­տու­ծոյ նե­րո­ղամ­տու­թիւ­նը»
կը խօ­սի արժ. Տ. Հ­րայր Ա. Քա­հա­նայ Նի­կո­լեան:

— Հինգ­շաբ­թի՝ 11 Ապ­րի­լին, «Ս. Պա­տա­րա­գը»
կը խօ­սի գերշ. Տ. Գե­ղամ Սր­բա­զան Ար­քե­պիս­կո­պոս:

Ատ­տի­կէի հա­ւա­տա­ւոր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­ներ,
ե­կէք մաս­նա­կից դառ­նանք հո­գե­ւոր այս ուխ­տագ­նա­ցու­թեան՝
դէ­պի Ծաղ­կա­զարդ, Ա­ւագ Շա­բաթ եւ Ս. Զա­տիկ: