«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

0
1115

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը ի սպաս դնեն ի­րենց հայ­րե­նի­քին, հիմ­նած է «Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»ը:

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ» ստա­նալ փա­փա­քող ու­սա­նող­նե­րը 2019-2020 տա­րեշր­ջա­նին հա­մար, դի­մում­նագ­րե­րը պար­տին յանձ­նել Հ. Գթ. Խա­չի Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան, մին­չեւ 15 Ապ­րիլ 2019:

Դի­մում­նա­գի­րը, իր բո­լոր կցում­նե­րով, պի­տի ըլ­լայ հա­յե­րէն կամ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով. ո­րե­ւէ այլ լե­զո­ւով ներ­կա­յա­ցո­ւած դի­մում­նա­գիր պէտք է իր հա­յե­րէն կամ անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նով ու­ղար­կո­ւի:
Դի­մող ու­սա­նող­նե­րը պար­տին հա­մալ­սա­րա­նի ա­ռա­ջին տա­րին ար­դէն ա­ւար­տած ըլ­լալ։
Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ գրա­սե­նեակի հեռաձայնի թիւին՝ 2310275352 եւ ընկ. Զապէլ Գալֆայեանին՝ 6972951187, ստա­նա­լու հա­մար յա­տուկ դի­մում­նագ­րե­րը եւ յա­ւե­լեալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ:

Հ. Գթ. Խաչի Արեւելեան Մակեդոնիոյ
եւ Թրակիոյ Շրջանային Վարչութիւն