Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցւոյ հո­գե­բա­նա­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն եւ զ­րոյց

Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը ծ­րագ­րէ հո­գե­բա­նա­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն եւ զ­րոյց

0
451

Աս­տո­ւա­ծա­շունչ — Հա­ւատք — Հո­գե­բա­նու­թիւն

Որ­քան կը փա­փա­քինք ըլ­լալ պարզ, ներ­կա­յին հետ հաշտ, խա­ղաղ եւ ու­րախ. ըլ­լայ այդ ներք­նա­պէս եւ կամ մեր շրջա­պա­տին հետ։
Այ­սու­հան­դերձ մարդ­կա­յին հո­գե­կան նե­րաշ­խար­հը շատ ան­գամ կը գտնուի ան­հան­դարտ, ան­խա­ղաղ, ճնշո­ւած, ան­հա­մե­րաշխ վի­ճակ­նե­րու մէջ։ Դժգոհ ներ­կա­յին հետ, ան­ցեա­լին ցա­ւե­րը կրե­լով, ա­պա­գա­յի մտա­հո­գու­թիւն­նե­րով բեռ­նա­ւո­րո­ւած։ Ու­նե­ցած­նե­րով ան­բա­ւա­րա­րո­ւած, չու­նե­ցած­նե­րով՝ դժգոհ։
Միւս կող­մէ շատ քիչ ժա­մա­նակ կը տրա­մադ­րենք մեր ներ­քին կեան­քին հա­մար։ Ժա­մա­նակ ճանչ­նա­լու մենք մեզ, զգա­ցում­նե­րը եւ մտա­ծում­նե­րը գնա­հա­տե­լու եւ ար­ժե­ւո­րե­լու եւ որ­դեգ­րե­լու ա­նոնց նկատ­մամբ օգ­տա­կար ո­րո­շում­ներ եւ կե­ցո­ւածք, որ­պէս­զի ներք­նա­պէս ըլ­լանք ներ­կա­յին հետ ներ­կայ եւ խա­ղաղ։
Այ­սօ­րո­ւան մեր վի­ճակ­նե­րը նկա­տի ա­ռած, Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը ծրագ­րէ ու­նե­նալ դա­սա­խօ­սա­կան/խորհր­դակ­ցա­կան հա­ւաք­ներ, ո­րոնց նպա­տա­կը պի­տի ըլ­լայ։
1. Ապ­րիլ ներք­նա­պէս լե­ցուն, ու­րախ եւ խա­ղաղ կեան­քեր՝ հաշտ եւ ներ­դաշ­նակ
2. Ճանչ­նալ ազ­դե­ցու­թիւն­ներ եւ հա­կազ­դե­ցու­թիւն­ներ
3. Ճանչ­նալ մեր հո­գե­կան եւ մտա­յին վնա­սա­կա­րը եւ որ­դեգ­րել օգ­տա­կա­րը
4. Ա­ճիլ դրա­կան եւ պտղա­բեր կեան­քի։
Նիւ­թե­րէն մաս մը պի­տի ընդգր­կեն հե­տե­ւեալ­նե­րը.-
Ճանչ­նալ մեր զգա­ցում­նե­րը եւ խոր­հուրդ­նե­րը եւ հոգ տա­նիլ ա­նոնց, զա­նա­զա­նել օգ­տա­կար եւ վնա­սա­կար մտա­ծում­ներ, դառ­նու­թիւն, բար­կու­թիւն, դա­տել, թշնա­մու­թիւն եւ վրէժ, նա­խանձ եւ ցան­կու­թիւն­ներ, բամ­բա­սանք, անծ­կու­թիւն, մտա­հո­գու­թիւն, պրկո­ւա­ծու­թիւն, ընկ­ճո­ւա­ծու­թիւն, յու­սալ­քում, վա­խեր, նե­րում, մահ եւ սուգ, յան­ցա­պարտ, անք­նու­թիւն, ա­ռանձ­նու­թիւն եւլն… (­Ձեր նիւ­թերն ալ կա­րող էք ա­ւելց­նել)։
Այս ծրա­գի­րը գոր­ծադ­րե­լու հա­մար…
Ա­մէն ամ­սո­ւան ա­ռա­ջին Կի­րա­կին Ե­կե­ղե­ցիի պաշ­տա­մուն­քին (Ա­րա­րո­ղու­թեան), Վեր. Վի­գէն Չո­լա­քեան վե­րո­յի­շեալ նիւ­թե­րը Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չի եւ Աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան պատ­գա­մը ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք՝ դոկտ. Խա­չիկ Կա­րի­նեան նոյն նիւ­թին հո­գե­բա­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը կը կա­տա­րէ, ուր նաեւ ա­ռիթ պի­տի տրո­ւի ներ­կա­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեան։
Կը ծրագ­րո­ւի…
Ա­մէն ամ­սո­ւան ա­ռա­ջին Կի­րա­կին պաշ­տա­մուն­քէն ան­մի­ջա­պէս ետք
ԺԱՄ — 11:00-11:30 Պաշ­տա­մունք եւ ետ­քը 11:30-12:30 դա­սա­խօ­սա­կան
առա­ջին հան­դի­պումը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Կիրա­կի՝ 11 Նո­յեմ­բեր 2018ին:

Գո­քի­նիոյ Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցի