Միօրեայ պտոյտ

0
1071

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ Կի­րա­կի՝ 14 Հոկ­տեմ­բեր 2018ին:
Պի­տի այ­ցե­լենք Ի­լիոն շրջա­նը գտնո­ւող «­Փիր­ղոս Ա­մա­լիաս» պա­լա­տը, ուր պի­տի պտտինք ու­ղեկ­ցո­ղի մը հետ:
Կէ­սօ­րո­ւան ճաշ՝ Խա­սիա­յի շրջա­նը գտնո­ւող ճա­շա­րա­նի մը մէջ:
Ա­պա՝ պի­տի այ­ցե­լենք «­Մո­նի Ք­լիս­թոն» Փար­նի­թա լե­րան ստո­րո­տը, ուր պի­տի հե­տե­ւինք «­Սուրբ լոյս»ի վա­ռու­մին:
Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 20 եւ­րօ (13 եւ­րօ ճամ­բու ծախս եւ 7 եւ­րօ ու­ղեկ­ցու­թիւ­նը):
Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ Վեր­ժին Սար­գի­սեա­նին՝ 2109410137 եւ Հայ­կան Իւ­թիւ­ճեա­նին՝ 2109418144:
Փուլ­ման ինք­նա­շար­ժը ճամ­բայ պի­տի ել­լէ Ա­մա­րու­շէն՝ ժա­մը 8:30ին, Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թալ հիւ­րա­նո­ցին առ­ջե­ւէն՝ ժա­մը 8:50ին եւ Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ան­կիւ­նէն՝ ժա­մը 9:15ին:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ