Առաջնորդական Ս. Պատարագ Ս. Աստուածածնի տօնին առիթով Քսանթիի մէջ

0
1468

Կի­րա­կի՝ 12 Օ­գոս­տոս 2018ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի վե­րա­փոխ­ման տօ­նին եւ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան առ­թիւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։

­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մին։

Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նէ­քը, խա­ղո­ղօրհ­նէ­քը եւ հո­գե­հան­գիստ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ծա­ռա­յած հո­գե­ւոր ու դպրաց դա­սի եւ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րու ու բա­րե­րար­նե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար։
Ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րենք մեր բա­րե­պաշտ ժո­ղո­վուր­դը ներ­կայ գտնուե­լու եւ հա­ղոր­դո­ւե­լու մեծ Սր­բու­հիի խոր­հուր­դով եւ պատ­գա­մով։

ՔՍԱՆԹԻԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ