ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵՒ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ

0
1532

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ ­Կի­րա­կի՝ 12 Օ­գոս­տոս 2018ին, Ա­թէն­քի, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի եւ ­Գո­քի­նիոյ մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի մա­տու­ցո­ւի, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին առ­թիւ, ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ ­Խա­ղո­ղօրհ­նէք:

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ
պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ ԱՐԺ. Տ. ՀՐԱՅՐ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՆԻԿՈԼԵԱՆ
­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝
ՀՈԳՇ. Տ. ՎԱՀՐԻՃ ՎՐԴ. ՂԱՐԱԽԱՆԵԱՆ
­Նէոս ­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ ԱՐԺ. Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՇԱՀԻՆԵԱՆ
Ս­կիզբ Ս. ­Պա­տա­րա­գի՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:30ին:

Այս առ­թիւ, Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ա­ւան­դա­կան խա­ղո­ղօրհ­նու­թիւն, ա­պա՝ ­Մե­ռե­լո­ցի ­Հո­գե­հան­գիստ, փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի:

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 13 Օ­գոս­տո­սին, Ա­թէն­քի, ­Գո­գի­նիոյ եւ ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի շրջան­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րը ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին գե­րեզ­մա­նա­տուն­նե­րը հե­տե­ւեալ ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցով.-

ԱԹԷՆՔ — Տ. Հ­րայր Աւ. ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն 12 ԱՌԱՋԻՆ, եւ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5:30ին՝ ԵՐՐՈՐԴ գե­րեզ­մա­նա­տուն­նե­րը: (­­Հե­ռա­ձայն՝ 6971688110)

ԳՈՔԻՆԻԱ — Տ. ­Պա­րետ ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5:30ին ՍԽԻՍԹՈՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նը: (­­Հե­ռա­ձայն՝ 6977547343)

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍ — Տ. ­Նա­րեկ ­Քա­հա­նայ ­Հայ­րը ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին ՎԻՐՈՆԱՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նը, իսկ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5:30ին՝ ՆԷԱ ԶՄԻՌՆԻԻ, 6ին՝ ՖԱԼԻՐՕՅԻ եւ 6:30ին՝ ԳԱԼԻԹԷԱՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տուն­նե­րը: Իսկ ծու­խիս պատ­կա­նող մնա­ցեալ գե­րեզ­մա­նա­տուն­նե­րու այ­ցե­լու­թիւ­նը պի­տի ըլ­լայ յա­տուկ ժա­մադ­րու­թեամբ: (­­Հե­ռա­ձայն՝ 6974431561)

Ու­շադ­րու­թիւն.- ­Կը խնդրո­ւի գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք փա­փա­քող­նե­րէն մէկ օր ա­ռաջ հե­ռա­ձայ­նով կապ հաս­տա­տել ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին հետ:

ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ