Սիրելի ծնողք,
Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Ընդ­հա­նուր
Վա­րիչ Մար­մի­նը կը փա­փա­քի ձեզ տե­ղե­կաց­նե­լու,
թէ միու­թեանս 2018ի ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ
17 Օ­գոս­տո­սէն — 27 Օ­գոս­տոս, Գա­լա­մոս բա­նա­կա­վայ­րէն ներս:

Բա­նա­կու­մին կրնան մաս­նակ­ցիլ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ՝ 10-16 տա­րի­քի հայ պա­տա­նի­նե­րը:

Մաս­նակ­ցու­թեան դի­մու­նա­գիր­նե­րը կրնաք գտնել Ֆիք­սի ու Գո­քի­նիոյ ա­կումբ­նե­րէն ներս, ինչ­պէս նաեւ facebookի «ARF Badanegan Greece — Αρμενική Προ-Νεολαία Ελλάδος» է­ջին վրայ՝ ե­լեկտ­րո­նա­յին կեր­պով։

Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար կրնաք դի­մել՝
Ըն­հա­նուր Վա­րիչ Մարմ­նոյ հե­տե­ւեալ հե­ռա­ձայ­նի թի­ւե­րուն.
— Ֆիք­սի «­Զար­թօնք» խումբ՝ ընկ. Սա­րին Ա­ւե­տի­սեան 6979503636,
ընկ. Կա­րին Ղե­ւոն­դեան 6975647346:
— Գո­քի­նիոյ «Ք­րիս­տա­փոր» խումբ՝ ընկ. Ա­նի Գո­ճա­շեան 6980022431,
ընկ. Ար­փի­նէ Կի­րա­կո­սեան 6970592209

Բա­նա­կող պա­տա­նի­նե­րուն ա­պա­հո­վագ­րու­թիւ­նը ստանձ­նե­լու դի­մում­ներ կ­՚ըն­դու­նինք մին­չեւ 10 Յու­լիս 2018:

Յա­ւե­լեալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մար դի­մել՝ Հ.Յ.Դ. Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Վա­րիչ մարմ­նոյ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն.-
Սա­րին Ա­ւե­տի­սեան՝ 6979503636, Ա­նի Գո­ճա­շեան՝ 6980022431:

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան
Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մին