Πρόσκληση προσφορών για εργασίες

Πρόσκληση προσφορών για εργασίες στους χώρους υγιεινής γυμνασίου Φιξ

0
88

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να προσκομίσει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες:
* Τοποθέτηση πλέγματος (σήτα) Νο16 στα εξωτερικά παράθυρα των αποχωρητηρίων διαστάσεων περίπου 250×50. Ποσότητα:2
* Αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων πορτών διαστάσεων 70×200. Οι πόρτες μπορεί να είναι είτε από αλουμίνιο είτε από υλικό που θα προδιαγράψει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος. Ποσότητα:5
* Αποξήλωση παλαιών (όπου υπάρχουν) και τοποθέτηση νέων πλακιδίων στους τοίχους των πέντε (5) WC. Η εργασία περιλαμβάνει κάθε απαιτούμενη προεργασία (πχ τρίψιμο, στοκάρισμα, ξύσιμο, αστάρωμα επιφανειών όπου απαιτείται), ώστε να υλοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Ποσότητα: 45m2
* Αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων πλακιδίων στα δάπεδα των πέντε (5) WC. Η εργασία περιλαμβάνει κάθε απαιτούμενη προεργασία (π.χ. τρίψιμο, στοκάρισμα, ξύσιμο, αστάρωμα επιφανειών όπου απαιτείται), ώστε να υλοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Ποσότητα:10m2

Επισημάνσεις σχετικά με την περαίωση των εργασιών:
* Για τις πόρτες θα πρέπει να προβλεφθεί κενό 20cm στο κάτω μέρος για τον καλύτερο αερισμό του χώρου των wc, μεντεσέδες βαρέως τύπου λόγω της συχνής χρήσης και σύρτης.
* Τα πλακίδια θα πρέπει να είναι λεία και αδιαπότιστα

Επισημάνσεις σχετικά με την σύνταξη των προσφορών:
* Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει προσφορά είτε για το σύνολο των παραπάνω εργασιών είτε για κάποια/κάποιες από αυτές.
* Για τις προσφορές στις οποίες θα προδιαγράφονται περισσότερες από μία (1) εργασίες από τις παραπάνω αναγραφόμενες θα πρέπει η κάθε εργασία να κοστολογείται ξεχωριστά.
* Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 30/05/2018.
* Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και η τελική προσφορά θα υποβάλλεται υπ’ όψιν του κ. Αράμ Μπεκερετζιάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση arambeke@gmail.com.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ