Թոմ Քաթինան «Աւրորա» երկրորդ մրցանակաբաշխութեան դափնեկիր

Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիրին մէջ, Շարլ Ազնաւուր յայտարարեց «Աւրորա» մրցանակաբաշխութեան դափնեկիրի անունը: Ան Նուբայի լեռներուն վրայ «Գթութեան մայր» հիւանդանոցի վիրաբոյժ, կաթողիկէ միսիոնար՝ ամերիկացի...

Հ.Յ.Դ. Արցախի կառոյցը Մայիս 28ին տօն կազմակերպած է

Հ.Յ.Դ. Արցախի կառոյցը Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան անկախութեան օրուան առիթով՝ Մայիս 28ին տօն կազմակերպած է Հ.Յ.Դ. Արցախի Կ.Կ.ի անունով, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան օրուան կապակցութեամբ, ներկաներուն շնորհաւորած...

Հայաստանի նորակազմ կառավարութեան նախարարները

­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Հինգ­շաբ­թի՝ 25 ­Մա­յի­սին ստո­րագ­րած է նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մաս կազ­մող նա­խա­րար­ներ նշա­նա­կող հրա­մա­նա­գիր­ներ: ­Նա­խա­գա­հի հրա­մա­նա­գիր­նե­րով՝ նա­խա­րար նշա­նա­կո­ւած են. - ­Վա­չէ ­Գաբ­րիէ­լեան՝ մի­ջազ­գա­յին տնտե­սա­կան հա­մարկ­ման...

Հ.Օ.Մ.Ի «Մօր ու Մանկան»ը իր երրորդ տասնամեակի սեմին…

Ար­դէն իսկ եր­կու տաս­նա­մեակ բո­լո­րած՝ ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան Ա­խու­րեա­նի «­Մօր ու ­Ման­կան» ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ու ման­կա­բար­ձա­կան կեդ­րո­նը, ա­նընդ­հա­տօ­րէն յա­ռա­ջա­դէմ ու ար­դիւ­նա­ւէտ իր ազ­գա­նուէր ծա­ռա­յու­թե­նէն ետք,...

Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն

­Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դի 17րդ ­նիս­տը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Մա­յի­սին, Պ­րիւք­սէ­լի մէջ: ­Նիս­տի ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով՝ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Է­դո­ւարդ նալ­բան­դեան...

Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վ

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը 19 ­Մա­յի­սի իր նիս­տին քննար­կեց խորհր­դա­րա­նի մնա­յուն յանձ­նա­խում­բե­րու կազ­մու­թեան հար­ցը: ­Յայտ­նենք, որ ներ­կա­յա­ցո­ւած էին եր­կու ա­ռա­ջարկ­ներ` ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը (Հ.Հ.Կ.) կ­՛ա­ռա­ջար­կէր յանձ­նա­խում­բե­րուն...

Ազգային Ժողով

Հինգ­շաբ­թի, 18 Մա­յիս 2017-ին, սկիզբ ա­ռաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 6րդ ­գու­մար­ման ա­ռա­ջին նիս­տը: ­Նո­րըն­տիր խորհր­դա­րա­նի ա­ռա­ջին նիս­տին բա­ցու­մը կա­տա­րեց ե­րի­ցա­գոյն պատ­գա­մա­ւո­րը` ­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ցու­ցա­կով...

Հա­յաս­տա­նի մէջ կը նա­խա­տե­սո­ւի կա­ռու­ցել «­Նո­յեան ­Տա­պան»

Հա­յաս­տա­նի մէջ կը նա­խա­տե­սո­ւի կա­ռու­ցել «­Նո­յեան ­Տա­պան» պատ­մամ­շա­կու­թա­յին, գի­տակր­թա­կան հա­մա­լիր: Այդ նպա­տա­կով ստեղ­ծուած է հիմ­նադ­րամ, որ կը կրէ «­Կա­ռու­ցենք ազ­գո­վին» խո­րա­գի­րը: ­Հիմ­նադ­րա­մի հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պե­րու...

Ընտրութիւններու արդիւնքները

­Կեդ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց Ե­րե­ւա­նի Ա­ւա­գա­նիի ընտ­րու­թիւն­նե­րու քո­ւէար­կու­թեան նախ­նա­կան ար­դիւնք­նե­րը: Ար­դիւնք­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ըստ ընտ­րա­կան տե­ղա­մա­սե­րու, տա­րած­քա­յին ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բե­րու սպա­սարկ­ման տա­րածք­նե­րու եւ ընտ­րա­կան տա­րածք­նե­րու: Այս­պի­սով`« Ելք» կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու...

Սարգսեան ընդունեց Պապական Նուիրակը

­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ըն­դու­նած է ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Պա­պա­կան ­Նո­ւի­րակ ­Մա­րեք ­Սոլ­չինս­քի Ար­քե­պիս­կո­պո­սը (նստա­վայ­րը ­Թիֆ­լիս)` դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ա­ւար­տին ա­ռի­թով: ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է ­Պա­պա­կան...
- Advertisement -