2 հրշէջ մե­քե­նայ

Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու նա­խա­րա­րու­թիւ­նը (Ա.Ի.Ն.) կը տե­ղե­կաց­նէ, որ փրկա­րար ծա­ռա­յու­թեան հրշէջ-փրկա­րա­րա­կան մե­քե­նա­նե­րու իր շար­ժա­կազ­մը հա­մալ­րո­ւած է ա­մե­րի­կեան ար­տադ­րու­թեան Pierce մակ­նի­շի եր­կու մե­քե­նա­նե­րով՝ 2 թոն ջրա­տա­րո­ղու­թեամբ,...

Հայաստան պիտի ունենայ «Noyland»

Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Disneyland եւ Universal ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու փոր­ձա­գէտ­նե­րը ­Հա­յաս­տան հրա­ւի­րած է ­Վա­նա­ձո­րի մէջ Disneylandի նման վայ­րի մը նա­խա­գի­ծի ի­րա­գործ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու շրջա­նա­կին մէջ: Այդ վայ­րը պի­տի...

Բացուեցաւ մեծագոյն արեւային կայանը

­Նո­յեմ­բեր 7ին Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի ­Թա­լին քա­ղա­քին մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ա­մէ­նէն մեծ՝ 1 մե­կաո­ւաթ հզօ­րու­թեամբ «­Թա­լին-1» ա­րե­ւա­յին կա­յա­նին,- կը հա­ղոր­դէ «­Նիւզ»: Այս ե­զա­կի ծրա­գի­րը ար­տադ­րա­կան...

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւններ

5 ­Նո­յեմ­բե­րին ­Հա­յաս­տա­նի 69 հա­մայնք­նե­րու մէջ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են: ­Հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի 135 թեկ­նա­ծու­նե­րէն 56ը ան­կու­սակ­ցա­կան են, 67ը` ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան,...

Սփիւռքի նախարարութիւնը հայրենադարձութեան ծրագիր կը մշակէ

Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ծրագ­րած է 2018ին ձեռ­նար­կել հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան մա­սին հա­յե­ցա­կար­գի ու նաեւ օ­րէն­քի մշակ­ման: Այս մա­սին տե­ղե­կա­ցուց սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան՝ պա­տաս­խա­նե­լով «Ա­զա­տու­թեան» այն հար­ցին,...

«Ռուսիա Հայաստանին պիտի մատակարարէ ռազմական նոր սարքեր»

­Ռու­սիա օ­րերս ­Հա­յաս­տա­նին պի­տի մա­տա­կա­րա­րէ զէն­քի խմբա­քա­նակ` գոր­ծող պայ­մա­նա­գի­րի ծի­րէն ներս: Իսկ 100 մի­լիոն տո­լա­րի նոր, ար­դէն ստո­րագ­րո­ւած վար­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գի­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը պի­տի սկսի, երբ...

Կեանք փրկած վերարկուն

Ե­գիպ­տա­հայ Ե­րո­ւանդ ­Գա­նի­մեան ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կին յանձ­նեց իր հօր վե­րար­կուն: ­Հայ­րը` Էֆ­լա­թոն ­Գա­նի­մեա­նը, այս վե­րար­կուն կրած է ­Մա­րա­շէն մին­չեւ Ե­գիպ­տոս գաղ­թի ճա­նա­պար­հին: Էֆ­լա­թոն ­Գա­նի­մեան բազ­ման­դամ...

Տ­միթ­րի ­Մետ­վե­տե­ւի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տան

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 24 Հոկ­տեմ­բեր 2017-ին, ­Ռու­սիոյ վար­չա­պետ Տ­միթ­րի ­Մետ­վե­տեւ հա­սաւ Ե­րե­ւան: ­Մետ­վե­տեւ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ ­Կա­րէն ­Կա­րա­պե­տեա­նի կող­մէ: ­Դի­մա­ւոր­ման պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ­Ռու­սիոյ վար­չա­պե­տը ուղ­ղո­ւե­ցաւ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի...

­Մեք­սի­քա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը՝ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դ

­Մեք­սի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­ներ Պ­լան­քա ­Մար­գա­րի­տա ­Քո­ւա­թա ­Տո­մին­կես, ­Մա­րիա Ք­րիս­թի­նա ­Թէ­րե­զա ­Կար­սիա Պ­ռա­ւօ, ­Քար­լոս Էռ­նան­տես ­Մի­րօ, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ Է­դո­ւարդ ­Շար­մա­զա­նո­վի եւ Հ.Հ....

Հայաստան-Եւրոպական Միու­թիւն

Եւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը հրա­պա­րա­կեց ­Հա­յաս­տա­նի հետ «­Հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր»ի բնա­գի­րը: ­Փաս­տա­թուղ­թը բաղ­կա­ցած է 357 է­ջե­րէ: ­Հա­մա­ձայ­նա­գի­րի նա­խա­բա­նին մէջ անդ­րա­դարձ կայ ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պին: Ա­նոր մէջ...
- Advertisement -