Հայաստան-Միացեալ Նահանգնե­ր

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա ­Բաբ­լո­յեան 20 յու­լի­սին ըն­դու­նած է ­Հա­յաս­տա­նի մօտ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Ռի­չըրտ ­Միլ­զը: Ող­ջու­նե­լով դես­պա­նը` Ա­րա ­Բաբ­լո­յեան...

Յայտարարութիւնը

­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի լիա­գու­մար նիս­տէն ետք, 17 ­Յու­լի­սին, գու­մա­րո­ւած է Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի միա­ցեալ ընդ­լայ­նո­ւած նիստ, ո­րուն...

«Հ.Յ.Դ. մասնակցութիւնը կառավարութեան մէջ ինքնանպատակ չէ»

­Շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի նիս­տը, ո­րուն յա­ջոր­դեց ­Բիւ­րո­յի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի հա­մա­տեղ ընդ­լայ­նո­ւած նիս­տը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի ­Մար­զա­յին ­Կո­մի­տէ­նե­րու...

Տաւուշի մէջ բացուեցաւ 100րդ ջերմոցը

­Տա­ւու­շի ­Դի­տա­ւան գիւ­ղին մէջ, դժո­ւար ար­տա­սա­նո­ւող Էք­սեր­ճեան մա­կա­նու­նը վարժ գի­տեն նոյ­նիսկ մա­նուկ­նե­րը. 2007ին ար­ժան­թի­նա­հայ բա­րե­րար Ար­մէն եւ ­Նա­տիա Էք­սեր­ճեան­նե­րը սկսան հա­մա­պար­փակ կեր­պով ա­ջակ­ցիլ գիւ­ղին:...

«Աւրորա» մարդասիրական նախաձեռնութիւն

«Աւ­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան ա­մե­նա­մեայ ե­ռօ­րեայ ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 2018ի ­Յու­նիս 8-10, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ: «Ու­րախ ենք, որ հան­րու­թեան կ­՛ի­րա­զե­կենք աշ­խար­հի տար­բեր վայ­րե­րու մէջ մար­դոց դէմ...

Հայաստանի ու Արցախի կանայք

Դա­նիա­ցի, հայ, ռուս ու բրի­տա­նա­ցի գիտ­նա­կան­նե­րէ կազ­մո­ւած խում­բը պար­զած է, որ ­Հա­յաս­տա­նի ու ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի կա­նայք վեր­ջին 8000 տա­րո­ւան մէջ ծննդա­կան տե­սան­կիւ­նէ (genetically) գրե­թէ...

AEROFLOT օդանաւ մը «Առնօ Բաբաջանեան» անուանակոչած է

Ռու­սիոյ փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու նա­խա­րա­րու­թեան ո­րո­շու­մով՝ Aeroflot թռիչ­քու­ղի­նե­րու ըն­կե­րու­թիւ­նը, իր օ­դա­նա­ւե­րէն մէ­կը ա­նո­ւա­նա­կո­չած է ի պա­տիւ յայտ­նի ե­րաժշ­տա­հան Առ­նօ ­Բա­բա­ջա­նեա­նի: Վ­կա­յա­կո­չե­լով «­Ռու­սար­մին­ֆօ»ն (Rusarminfօ) «Ար­ցախփրէս­»ը կը հա­ղոր­դէ, թէ...

Արեւային վահանակներ արտադրող գործարան

­Հինգ­շաբ­թի օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Պ­րոֆ­պա­նել» ըն­կե­րու­թեան ա­րե­ւա­յին վա­հա­նակ­ներ ար­տադ­րող գոր­ծա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը: Իր տե­սա­կին մէջ ա­ռա­ջի­նը հան­դի­սա­ցող այս գոր­ծա­րա­նի ար­տադ­րու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի SolarOn...

Հայաստան — Յունաստան

­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան ­Յու­նիս 26ին ըն­դու­նեց ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Թե­րենս ­Քո­ւի­քին։ Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես»ին տե­ղե­կա­ցուց Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծե­րու նա­խա­րա­րու­թեան...

Արամ Մանուկեանի տունը պիտի պահպանուի

­Յու­նիս 27ին, կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռըն­թեր «քա­ղա­քա­շի­նու­թեան պե­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղով»ի նա­խա­գահ ­Նա­րեկ ­Սարգ­սեան, 2016ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի կա­տա­րո­ղա­կա­նին մա­սին քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին՝ յայտ­նեց, որ Ե­րե­ւա­նի հին փո­ղոց­նե­րու կա­ռու­ցա­պատ­ման ըն­թաց­քին...
- Advertisement -