Վերադարձ հին աշխատանքին` նոր մօտեցումներով

Դաշ­նակ­ցու­թեան մամ­լոյ եւ հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հա­մա­կու­սակ­ցա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը կը վստա­հեց­նեն, որ պի­տի վե­րա­դառ­նան ի­րենց հին աշ­խա­տան­քին` նոր մօ­տե­ցում­նե­րով ու խնդիր­նե­րով: ­Խորհր­դա­ժո­ղո­վի ժա­մա­նակ քննար­կո­ւած...

Մոկերինի.- «Հայաստանն ու Եւրոպական Միութիւնը երբեք այնքան մօտ չեն եղած, ինչպէս...

­Հա­յաս­տանն ու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը եր­բեք այս­քան մօտ չեն ե­ղած, ինչ­պէս այժմ:- Այս մա­սին յայ­տա­րա­րած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նի` այս...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հիմնադրութեան 100ամեակ

«Ազ­դակ» Այս տա­րի Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր հիմ­նադ­րու­թեան 100ա­մեա­կը կը նշէ տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րով եւ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց մա­սին հան­րա­յին կար­ծի­քը ի­րա­զեկ դարձ­նե­լու նպա­տա­կով ­Հինգ­շաբ­թի, ­Մարտ 8ին, «Աղ­բա­լեան-Հ.Մ.Ը.Մ.» մար­զամ­շա­կու­թա­յին...

Հ.Յ.Դ. մամուլի եւ հանրային կապերու խորհրդաժողովը

Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րո­ւած է Հ.Յ.Դ. մա­մու­լի եւ հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հա­մա­կու­սակ­ցա­կան խորհր­դա­ժո­ղո­վը: Աշ­խար­հի շուրջ եր­կու տաս­նեակ եր­կիր­նե­րէ հա­սած յի­սու­նէ ա­ւե­լի խմբա­գիր­նե­րը, լրագ­րող­նե­րը, հան­րա­յին կա­պե­րու...

Գործակցութեան յուշագիր

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ընթացքին, Ե­րե­ւան եւ ­Լիոն քա­ղաք­նե­րուն մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւած է յու­շա­գիր, ուր նա­խան­շո­ւած են այն հիմ­նա­կան գե­րա­կայ ուղ­ղու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց մէջ...

Պասքըն Օրան

­Թուրք յայտ­նի պատ­մա­բան փրո­ֆե­սոր ­Պաս­քըն Օ­րան բնա­կան կը հա­մա­րէ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի կող­մէ ­Հա­յաս­տան-­Թուր­քիա Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու կնքման ըն­թա­ցա­կար­գը դադ­րեց­նե­լու վե­րա­բե­րեալ ո­րոշ­ման ըն­դու­նու­մը: Այս մա­սին,...

Արմէն Սարգսեան ընտրուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը քո­ւէար­կու­թեամբ ընտ­րեց ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 4րդ ­նա­խա­գա­հը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին վրայ Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի թեկ­նա­ծու­թեան կողմ քո­ւէար­կեց 90, դէմ` 10 պատ­գա­մա­ւոր:...

Հայաստան-Թուրքիա Արձանագրութիւնները պաշտօնապէս չեղեալ հռչակուեցան

­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ, Ազ­գա­յին Անվ­տան­գու­թեան ­Խոր­հուր­դի (Ա.Ա.Խ.) նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Մարտ 1ին հրա­ւի­րած է Ա.Ա. ­Խոր­հուր­դի նիստ: ­Մին­չեւ օ­րա­կար­գի հար­ցե­րու քննարկ­ման անց­նի­լը, նա­խա­գա­հը նախ նիս­տին մաս­նակ­ցող...

Աշխատանքային իրաւունքներու պաշտպանութեան գրասենեակ

Ե­րե­ւա­նի ­Շէն­գա­ւիթ վար­չա­կան շրջա­նին մէջ Ուր­բաթ օր՝ 9 Փետ­րո­ւա­րին բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գրա­սե­նեա­կին: Գ­րա­սե­նեա­կը հիմ­նո­ւած է Հ.Յ.Դ. «Հ­րայր ­Մա­րու­խեան» հիմ­նադ­րա­մին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ: Աշ­խա­տան­քա­յին հիմ­նա­կան...

Պուլկարիոյ նախագահը Ծիծեռնակաբերդի մէջ

­Պե­տա­կան այ­ցով ­Հա­յաս­տան գտնո­ւող ­Պուլ­կա­րիոյ նա­խա­գահ ­Ռու­մեն ­Ռա­տե­ւը ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րին մէջ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րես»ը, ­Պուլ­կա­րիոյ նա­խա­գա­հը...
- Advertisement -