Միսաք Մեծարենց (Մեծատուրեան, 1886-1908)

­Յու­լիս 4ի գի­շե­րը, 110 տա­րի ա­ռաջ, իր վեր­ջին շուն­չը փչեց հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մէ­նէն գե­ղա­պաշտ բա­նաս­տեղ­ծը՝ ­Մի­սաք ­Մե­ծա­րենց։ ­Գե­ղե­ցի­կի պաշ­տա­մուն­քը կա­տա­րե­լու­թեան հասցնող բա­ռե­րու, պատ­կեր­նե­րու, խո­հե­րու եւ...

Յուլիս 1968ի առաջին օրերուն ձերբակալուեցան Խորհրդային Հայաստանի այլախոհական «Յանուն Հայրենիքի» ամսագիրին...

Հայ ժո­ղո­վուր­դի ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան լրիւ չբա­ցա­յայ­տո­ւած ե­րես­նե­րէն մէկն է 1960ա­կան­նե­րուն ա­րա­գօ­րէն թափ ա­ռած եւ ան­մի­ջա­պէս խստա­գոյն հա­լա­ծան­քի՝ ձեր­բա­կա­լու­թեանց, բան­տար­կու­թեանց եւ, մին­չեւ իսկ, բան­տա­յին սպա­նու­թեանց...

Հայր Ղուկաս Ինճիճեան (Ղուզիոս Միքայէլեան, 1758-1833)

Հայ ժո­ղո­վուր­դի Մ­խի­թա­րեան միա­բան­նե­րու լու­սա­բաշխ հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր ու­րոյն տեղն ու ար­ժէ­քը ու­նի Հայր Ղու­կաս Ին­ճի­ճեան, ո­րուն վախ­ճա­նու­մին 185րդ տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք Յու­լիս 2ի այս...

Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեան (1825-1912)

­Յու­նիս 29ի այս օ­րը, 193 տա­րի ա­ռաջ, ­Թիֆ­լի­սի մէջ լոյս աշ­խարհ ե­կաւ ­Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեան ա­նուն մա­նուկ մը, որ կո­չո­ւած էր ամ­բողջ կեանք մը լեց­նե­լու...

­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան (1823-1904)

­­Յու­նիս 28ի այս օ­րը, 114 տա­րի ա­ռաջ, ­­Պոլ­սոյ մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ 19րդ ­դա­րու հա­յոց Ազ­գա­յին ­­Զար­թօն­քի ռահ­վի­րա­նե­րէն ­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան։ Ամ­բողջ փա­ղան­գի մը ար­ժա­նա­ւոր՝ յա­ռա­ջա­պա՛հ հրա­պա­րա­կա­գիր­նե­րէն էր...

26-28 Յունիս, 1993. ­Մար­տա­կեր­տի ա­զա­տագ­րու­մը

­Յու­նի­սեան այս օ­րե­րուն, 25 տա­րի ա­ռաջ, Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տը թե­ւա­կո­խեց վերջ­նա­կան յաղ­թա­նա­կի իր փու­լը, երբ նո­րաս­տեղծ Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը վճռա­կան գրո­հի ձեռ­նար­կեց ­Մար­տա­կեր­տի ուղ­ղու­թեամբ եւ...

Գրիգոր Զօհրապ (1861-1915)

­Յու­նիս 26ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան «­Նո­րա­վէ­պի Իշ­խան»ին եւ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի Օ­րէն­քի եւ Ի­րա­ւուն­քի պաշտ­պա­նու­թեան ան­վե­հեր ու ան­կա­շառ դա­տա­պաշտ­պան մե­ծահռ­չակ...

Լիւդվիգ Դուրեան (1933-2010)

Յու­նիս 21ի այս օ­րը կը նշենք ծնուն­դը հայ քնա­րեր­գու­թեան մե­րօ­րեայ տա­ղան­դա­ւոր­նե­րէն Լիւդ­վիգ Դու­րեա­նի, որ իր բա­նաս­տեղ­ծու­թեամբ եւ երգ ու խոհ բաշ­խող մշտա­հոս իր գրի­չով...

ՊԵՏՕ (Աղեքսանդր ­Պետրոսեան, 1870-1896).

­Յու­նի­սի այս օ­րե­րուն, 1896ին, «­Գա­րա­հի­սար լե­րան կրծքին՝ նա էլ ըն­կաւ վի­րա­ւոր. կուրծ­քը պատ­ռած, սիր­տը խո­ցո­ւած, չար թշնա­մու գնդա­կով»... Այդ­պէս ծան­րօ­րէ՛ն վի­րա­ւոր, բայց մին­չեւ վեր­ջին շունչ...

Միքայէլ Տէր-Պօղոսեան (Michel Ter-Pogossian, 1925-1996)

22 տա­րի ա­ռաջ, 1996ի ­Յու­նիս 19ի օ­րը, այ­ցե­լու­թեամբ ­Փա­րիզ գտնո­ւող ա­մե­րի­կա­հայ աշ­խար­հահռչակ գիտ­նա­կան մը՝ ­Մի­քա­յէլ ­Տէր-­Պօ­ղո­սեան ա­նակն­կա­լօ­րէն սրտի կա­թո­ւած ու­նե­ցաւ եւ առ­յա­ւէտ բաժ­նո­ւե­ցաւ այս...
- Advertisement -