Աւետիք Եւդոկիացի (Թոխաթցի, 1657-1711)

­Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ ջեր­մե­ռանդ ա­ռաջ­նորդ­նե­րէն Ա­ւե­տիք Եւ­դո­կիա­ցի ­Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման 306րդ ­տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք ­Յու­լիս 10ի այս օ­րը։ Գ­րիչ եւ տա­ղեր­գու՝ 1 Ապ­րիլ 1657ին Եւ­դո­կիա ծնած է հայ...

Հայր Արսէն Այտընեան (1825-1902)

­Յու­լիս 8ին կը լրա­նայ մա­հո­ւան 115րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­ւի­րեալ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րէն եւ հա­յոց լե­զո­ւի մե­ծա­վաս­տակ մշակ­նե­րէն ­Հայր Ար­սէն Այ­տը­նեա­նի։ ­Վիեն­նա­յի Մ­խի­թա­րեան­նե­րու այս հա­յա­գէտ Աբ­բա­հօր մա­սին...

Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1820-1901)

­Յու­լիս 6ի այս օ­րը ծննդեան տա­րե­դարձն է հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գեմ­տա­ւոր հարս­տու­թեան նոր ժա­մա­նակ­նե­րու ­Նա­հա­պե­տին՝ ­Հայր ­Ղե­ւոնդ Ա­լի­շա­նի։ Ս­տեղ­ծա­գոր­ծե­լու եւ ու­սում­նա­սի­րե­լու, գի­տու­թիւն ամ­բա­րե­լու եւ ճա­նա­չու­մի իր...

5 Յուլիսին, 1921

1921 թո­ւա­կա­նի այս օ­րը՝ ­Յու­լիս 5ին, տխրահռ­չակ բռնա­տէր Ս­տա­լի­նի հրա­հան­գով՝ հա­մայ­նա­վար ­Ռու­սաս­տա­նը կոր­ծա­նա­րար ո­րո­շում մը պար­տադ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դին։ 5 ­Յու­լիս 1921ի ա­ռա­ւօ­տեան վաղ ժա­մե­րուն, գոր­ծադ­րե­լով...

1-3 Յուլիս 1913

­Յու­լիս ամ­սու ա­ռա­ջին այս օ­րե­րուն, 104 տա­րի ա­ռաջ, ա­րե­ւե­լեան Թ­րա­կիոյ ծո­վե­զե­րեայ ­Ռո­տոս­թօ քա­ղա­քը ներ­կո­ւե­ցաւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թեանց պատ­կա­նող քա­ղա­քա­ցի­նե­րու, յատ­կա­պէս հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ան­մեղ ա­րեամբ։ 1913ի...

30 Յունիս 1862. Զէյթունի Ապստամբութիւնը

Ա­ւե­լի քան մէ­կու­կէս դա­րէ ի վեր, հա­յոց ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րու շրթնե­րէն միշտ կը հնչէ, եր­բեմն յաղ­թա­գոռ, եր­բեմն դող­դոջ ձայ­նով, փա­ռա­բա­նու­թիւ­նը դիւ­ցազ­նա­կան ­Զէյ­թու­նի, որ 1862 թո­ւա­կա­նի...

29 Յունիս 1855. «Արծուի Վասպուրական»

29 ­Յու­նի­սի այս օ­րը, 155 տա­րի ա­ռաջ, ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ մէջ լոյս տե­սաւ «Ար­ծո­ւի ­Վաս­պու­րա­կան» ա­նու­նով ամ­սագ­րի մը անդ­րա­նիկ հա­մա­րը։ Հ­րա­տա­րա­կիչն ու խմբա­գի­րը Մկր­տիչ Խ­րի­մեան ա­նուն-ազ­գա­նու­նով 35ա­մեայ...

26-28 Յունիս, 1993. Մարտակերտի ազատագրումը

­Յու­նիս 28ի այս օ­րը, 24 տա­րի ա­ռաջ, Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տը թե­ւա­կո­խեց վերջ­նա­կան յաղ­թա­նա­կի իր փու­լը, երբ ­Յու­նիս 26ին Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին ձեռ­նար­կած՝ ­Մար­տա­կեր­տի ուղ­ղու­թեամբ վճռա­կան...

27 Յունիս 1826. Ենիչերիներու ապստամբութիւնը եւ ոչնչացումը

­Յու­նիս 27ի օ­րը, 191 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն Էթ ­Մէյ­տա­նի կամ ­Սուլ­թա­նահ­մէտ ­Մէյ­տա­նի վրայ, օ­րո­ւան սուլ­թան ­Մահ­մուտ Բ.ի հրա­հան­գով՝ մինչ այդ Թր­քա­կան...

Վահան Նաւասարդեան 1886-1956

61 տա­րի ա­ռաջ, 24 ­Յու­նիս 1956ի վաղ ա­ռա­ւօ­տեան, ­Գա­հի­րէի իր բնա­կա­րա­նին մէջ, ա­նակն­կալ ան­հանգս­տու­թիւն ու­նե­ցաւ եւ փոյ­թով հի­ւան­դա­նոց փո­խադ­րո­ւե­ցաւ, բայց նոյն կէ­սօ­րին իսկ մեր...
- Advertisement -