­­Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քի (1817-1900)

­Յու­լիս 17ի այս օ­րը, եր­կու հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ, ­Սեւ ծո­վու ա­փին, Խ­րի­մի ­Թէո­տո­սիա հա­յաբ­նակ քա­ղա­քին մէջ, ծնաւ ­Յով­հան­նէս ա­նու­նով հրաշք մա­նուկ մը, որ կո­չո­ւած...

Ար­շակ ­Չօ­պա­նեան (1872-1954)

«Ազգ մը չի կոր­սո­ւիր, երբ գի­տէ իր սխալ­նե­րը ճանչ­նալ եւ ին­քը զին­քը ուղ­ղել»: ­Հայ ազ­գա­յին ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան խո­րա­չա­փու­մը կա­տա­րող նման պատ­գամ­նե­րու բան­բերն է հայ գրա­կա­նու­թեան ան­մահ­նե­րէն...

Եուսուֆ Քարշ (Յովսէփ Քարշ, 1908-2002)

­Յու­լիս 13ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 15րդ ­տա­րե­լի­ցը աշ­խար­հահռ­չակ հայ ա­րո­ւես­տա­գէտ լու­սան­կա­րի­չի մը, որ կեանքն ու մար­դի­կը խո­րա­պէ՛ս դի­տե­լու, մա­նա­ւանդ՝ մեծ ու ան­զու­գա­կան...

11 Յուլիս «Աշխարհի Բնակչութեան Օր»ը.

2045-2050 թո­ւա­կան­նե­րուն, ե­թէ ան­նա­խա­տե­սե­լի ո­րե­ւէ ա­ղէտ չպա­տա­հի եւ մարդ­կու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ իր ա­ճի ներ­կայ կշռոյ­թը, մեր երկ­րա­գուն­դի բնակ­չու­թեան ընդ­հա­նուր համ­րան­քը պի­տի անց­նի 10 մի­լիա­ռը։ Այ­սօր ար­դէն...

Աւետիք Եւդոկիացի (Թոխաթցի, 1657-1711)

­Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ ջեր­մե­ռանդ ա­ռաջ­նորդ­նե­րէն Ա­ւե­տիք Եւ­դո­կիա­ցի ­Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման 306րդ ­տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք ­Յու­լիս 10ի այս օ­րը։ Գ­րիչ եւ տա­ղեր­գու՝ 1 Ապ­րիլ 1657ին Եւ­դո­կիա ծնած է հայ...

Հայր Արսէն Այտընեան (1825-1902)

­Յու­լիս 8ին կը լրա­նայ մա­հո­ւան 115րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­ւի­րեալ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րէն եւ հա­յոց լե­զո­ւի մե­ծա­վաս­տակ մշակ­նե­րէն ­Հայր Ար­սէն Այ­տը­նեա­նի։ ­Վիեն­նա­յի Մ­խի­թա­րեան­նե­րու այս հա­յա­գէտ Աբ­բա­հօր մա­սին...

Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1820-1901)

­Յու­լիս 6ի այս օ­րը ծննդեան տա­րե­դարձն է հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գեմ­տա­ւոր հարս­տու­թեան նոր ժա­մա­նակ­նե­րու ­Նա­հա­պե­տին՝ ­Հայր ­Ղե­ւոնդ Ա­լի­շա­նի։ Ս­տեղ­ծա­գոր­ծե­լու եւ ու­սում­նա­սի­րե­լու, գի­տու­թիւն ամ­բա­րե­լու եւ ճա­նա­չու­մի իր...

5 Յուլիսին, 1921

1921 թո­ւա­կա­նի այս օ­րը՝ ­Յու­լիս 5ին, տխրահռ­չակ բռնա­տէր Ս­տա­լի­նի հրա­հան­գով՝ հա­մայ­նա­վար ­Ռու­սաս­տա­նը կոր­ծա­նա­րար ո­րո­շում մը պար­տադ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դին։ 5 ­Յու­լիս 1921ի ա­ռա­ւօ­տեան վաղ ժա­մե­րուն, գոր­ծադ­րե­լով...

1-3 Յուլիս 1913

­Յու­լիս ամ­սու ա­ռա­ջին այս օ­րե­րուն, 104 տա­րի ա­ռաջ, ա­րե­ւե­լեան Թ­րա­կիոյ ծո­վե­զե­րեայ ­Ռո­տոս­թօ քա­ղա­քը ներ­կո­ւե­ցաւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թեանց պատ­կա­նող քա­ղա­քա­ցի­նե­րու, յատ­կա­պէս հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ան­մեղ ա­րեամբ։ 1913ի...

30 Յունիս 1862. Զէյթունի Ապստամբութիւնը

Ա­ւե­լի քան մէ­կու­կէս դա­րէ ի վեր, հա­յոց ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րու շրթնե­րէն միշտ կը հնչէ, եր­բեմն յաղ­թա­գոռ, եր­բեմն դող­դոջ ձայ­նով, փա­ռա­բա­նու­թիւ­նը դիւ­ցազ­նա­կան ­Զէյ­թու­նի, որ 1862 թո­ւա­կա­նի...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ