Ա­հա­րոն ­Տա­տու­րեան (1887-1965).

31 ­Յու­նո­ւա­րին, 53 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան տա­ղան­դա­ւոր դէմ­քե­րէն բա­նաս­տեղծ Ա­հա­րոն ­Տա­տու­րեան, որ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս կը հան­դի­սա­նայ ­Մեծ Ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րած սե­րուն­դին ա­ւան­դա­պահ...

Մովսէս Խորենացի (410-490)

30 ­Յու­նո­ւա­րին լոյս աշ­խարհ ե­կած է հայ ժո­ղո­վուր­դի ­Մեծ Ան­մահ­նե­րէն ­Մով­սէս ­Խո­րե­նա­ցի, որ իր բա­նաս­տեղ­ծա­կան վա­րա­կիչ շուն­չով եւ ի­մա­ցա­կան-ի­մաս­տա­սի­րա­կան լայն հո­րի­զո­նով՝ հան­դի­սա­ցաւ հա­յոց ­Պատ­մա­հայ­րը...

Արամ Մանուկեան (Սերգէյ Յովհաննիսեան, 1879-1919)

29 ­Յու­նո­ւա­րի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­’ո­գե­կո­չէ մա­հո­ւան 99րդ ­տա­րե­լի­ցը իր մե­ծա­նուն զա­ւակ­նե­րէն ԱՐԱ­Մի, որ հա­յոց հա­զա­րա­մեակ­նե­րու պատ­մու­թեան մէջ ան­մա­հա­ցած է եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի...

Շաւարշ Միսաքեան (1884-1957)

­Յու­նո­ւար 26ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 61րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ մա­մու­լի մե­ծար­ժէք, այ­լեւ ան­մահ խմբագ­րա­պե­տին՝ ­Շա­ւարշ ­Մի­սա­քեա­նի։ ­Հայ մա­մու­լի պատ­մու­թեան մէջ բարձ­րա­դիր գա­գաթ մը ե­ղաւ...

25 ­Յու­նո­ւար 1921

­Հա­յոց պատ­մու­թիւ­նը եւս ու­նի տխուր ու ա­մօ­թա­լի է­ջեր, ո­րոնց շար­քին հա­յու ճակ­տին դրոշ­մո­ւած ա­մօ­թի խա­րան մը կը խորհր­դան­շէ ազ­գա­յին մեր յու­շա­տետ­րի 25 ­Յու­նուար 1921ի...

24 ­Յու­նո­ւար 1880

­Յու­նո­ւա­րի այս օ­րե­րուն, 138 տա­րի ա­ռաջ, ան­նա­խըն­թաց ե­ռու­զեռ կը տի­րէր ­Թուր­քիոյ ­Հա­յոց ­Պատ­րիար­քու­թեան նստա­վայ­րին մէջ, ­Պո­լիս։ ­Հայ մար­դիկ, խուռ­նե­րամ բազ­մու­թեամբ, հա­ւա­քուած էին պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս...

Երուանդ Քոչար (Քոչարեան, 1899-1979).

­Հայ­կա­կան քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան ու գե­ղան­կար­չու­թեան լու­սապսակ դէմ­քե­րու փա­ղան­գին մէջ ա­ռաջ­նա­կարգ եւ ինք­նա­տիպ իր տե­ղը ու­նի Ե­րո­ւանդ ­Քո­չար, ո­րուն մա­հո­ւան 39րդ ­տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք ­Յու­նո­ւար 22ի այս...

Հ­րանդ ­Տինք (1954-2007)

­Յու­նո­ւար 19ի այս օ­րը, տաս­նեւ­մէկ տա­րի ա­ռաջ, նա­հա­տա­կո­ւե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­րօ­րեայ հե­րոս­նե­րէն Հ­րանդ ­Տինք։ 2007թո­ւա­կա­նի ճիշդ այս օ­րը, ­Պոլ­սոյ գլխա­ւոր թա­ղա­մա­սե­րէն ­Շիշ­լիի մէջ գտնո­ւող իր...

ՌՈՍՏՈՄ (Ստեփան Զօրեան, 1867-1919)

­Յու­նո­ւար 18ի այս օ­րը մեր ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ յե­ղա­փո­խա­կա­նի եւ դաշ­նակ­ցա­կան ղե­կա­վա­րի լու­սապ­սակ այն դէմ­քին, որ իր խօս­քով եւ գործ­քով ան­մա­հա­ցաւ...

Իսահակ Ալավերդեան (1917-1992)

17 ­Յու­նո­ւա­րի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, հնա­ւանդ ­Շու­շիի մէջ ծնաւ ար­ձա­կա­գիր ու թա­տե­րա­գիր, բազ­մա­վաս­տակ ու­սու­ցիչ եւ թատ­րո­նի սի­րո­ւած գոր­ծիչ Ի­սա­հակ ­Սեր­գէ­յի Ա­լա­վեր­դեան։ Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նի...
- Advertisement -