Արամ Խաչատրեան (1903-1978).

­Հայ ժո­ղո­վուրդն ու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թը հա­մաշ­խար­հա­յին հռչա­կի ար­ժա­նաց­նող եւ մի­ջազ­գա­յին ա­րո­ւես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան սի­րե­լի դարձ­նող մե­ծա­նուն հա­յե­րու փա­ղան­գին մէջ, ան­վի­ճե­լիօ­րէն իր բարձ­րար­ժէք պա­տո­ւան­դա­նը ու­նի Ա­րամ...

Գէորգ Ախվէրտեանց (Յախվերդեան, 1818-1861)

­Յու­նիս 5ի այս օ­րը, եր­կու հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ, ­Թիֆ­լի­սի մէջ լոյս աշ­խարհ ե­կաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րէն ­Գէորգ Ախ­վէր­տեանց (­Յախ­վեր­դեան), որ իբ­րեւ բժիշկ, բա­նա­սէր,...

4 Յունիս 1918

1918 ի այս օ­րը՝ ­Յու­նիս 4ը կը խորհրդան­շէ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան սեւ թո­ւա­կան­նե­րէն մէ­կը։ ­Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին բե­կո­րին վրայ ­Մարտ 1918ին յար­ձա­կած թրքա­կան բա­նա­կին դէմ, ­Մա­յիս...

Մարզպետ (Ղազարոս Ղազարոսեան, 1878-1918)

«­Վաս­պու­րա­կա­նի ու ­Տա­րօ­նի գիւ­ղե­րուն մէջ ժո­ղո­վուր­դը չու­նի ան­կո­ղին մը՝ իր ա­մէ­նէն յար­գե­լի հիւ­րին հրամց­նե­լու իսկ։ Ամ­բողջ գիւ­ղա­կան ժո­ղո­վուր­դը կը պառ­կի թա­ղիք­նե­րու մէջ պլլուած։ Ա­ռած...

30 ­Մա­յիս 1918

Երբ 1968ին, ­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մարտ­նե­րու յիս­նա­մեա­կին ա­ռի­թով, մեծն ­Պա­րոյր ­Սե­ւակ զան­գա­հա­րեց հայ­րե­նի հա­յու­թեան ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թեան՝ սթա­փեց­նե­լով, որ «­Սե­րունդ­ներ դուք ձեզ ճա­նա­չէք ­Սար­դա­րա­պա­տից», ըստ էու­թեան «­Մա­յիս...

25-28 ­Մա­յիս 1918

1918ի ­Մա­յիս ամ­սու վեր­ջին շա­բա­թը, յատ­կա­պէս ­Մա­յիս 25էն ­Մա­յիս 28 եր­կա­րող քա­նի մը օ­րե­րը, դա­րա­կազ­միկ հան­գո­ւան մը կը խորհր­դան­շեն հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն շրջա­նի պատ­մու­թեան...

Թէոդիկ (Թէոտորոս Լէպճինճեան, 1873- 1928)

24 ­Մա­յի­սի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­՚ո­գե­կո­չէ մա­հո­ւան 90րդ ­տա­րե­լի­ցը իր հո­գեմ­տա­ւոր ժա­ռան­գու­թեան հան­րա­գի­տակ պա­հա­պա­նին ու մշա­կին՝ հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան ե­րախ­տա­ւոր ­Թէո­դի­կի (­Թէո­տո­րոս...

­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան (1896-1960)

«- Ան­ցիր դի­մա­ցը, դի­մա՛­ցը, դի­մա­ցը՝ ուղ­ղա­կի ճա­կա­տի՛ն, շո՛ւտ, շո՛ւտ, շո՛ւտ, վա­զիր... «­Դի­մա­ցի մայ­թով հա­ւա­սա­րո­ւե­ցի նրան, ա­րագ քայ­լե­րով բա­ւա­կան յա­ռա­ջա­ցայ. ան­ցայ նոյն մայ­թը, ուս­կից գնում էր...

Գուրգէն Ալէմշահ (1907-1947)

22 ­Մա­յի­սին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ եր­գի եւ ե­րաժշ­տու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ ար­ժէք­նե­րէն ­Գուր­գէն Ա­լէմ­շա­հի, որ լոյս աշ­խարհ ե­կաւ 111 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան հա­յա­հոծ...

Ուիլեըմ Սարոյեան (1908-1981).

­Մա­յիս 18ի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կ’ո­գե­կո­չէ մա­հո­ւան 37րդ ­տա­րե­լի­ցը իր մե­ծա­տա­ղանդ գրող­նե­րէն եւ աշ­խար­հահռ­չակ ար­ժէք­նե­րէն Ո­ւի­լեըմ ­Սա­րո­յեա­նի։ ­Հա­յե­րէն լե­զո­ւով չգրեց ­Սա­րո­յեան։ Ս­տեղ­ծա­գոր­ծեց ա­մե­րի­կեան գրա­կա­նու­թեան...
- Advertisement -