9 ­Նո­յեմ­բեր 1879

­Նո­յեմ­բեր 9ի այս օ­րը, 138 տա­րի ա­ռաջ, հայ կա­թո­ղի­կէ­նե­րու ազ­գայ­նա­կան ուղ­ղու­թեան տէր մե­ծա­թիւ խումբ մը, պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ կա­րե­ւոր քայլ մը նե­տե­լով՝ ո­րո­շեց վե­րա­դառ­նալ հայ...

Վախ­թանգ Ա­նա­նեան (1905-1980)

Հա­յաս­տա­նի կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հին եւ կա­նա­չա­զարդ բնու­թեան մար­դա­սէր պատ­մի­չը Ն. Յու­լիս 26ի այս օ­րը, 111 տա­րի ա­ռաջ, հա­յոց հայ­րե­նի­քի գե­ղեց­կա­գոյն շրջան­նե­րէն ­Դի­լի­ջա­նի մէջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ ­Վախ­թանգ Ա­նա­նեան...

Թէոդիկ (Թէոտորոս Լէպճինճեան, 1873- 1928)

24 ­Մա­յի­սի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­՚ո­գե­կո­չէ մա­հո­ւան 90րդ ­տա­րե­լի­ցը իր հո­գեմ­տա­ւոր ժա­ռան­գու­թեան հան­րա­գի­տակ պա­հա­պա­նին ու մշա­կին՝ հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան ե­րախ­տա­ւոր ­Թէո­դի­կի (­Թէո­տո­րոս...

Մօրուք Կարօ (Աւոյեան Կարապետ, 1875-1949)

­Հայ յե­ղա­փո­խա­կան շարժ­ման փառքն ու պար­ծան­քը կը հան­դի­սա­նայ ­Ֆե­տա­յա­կան ­Սե­րուն­դը, որ ամ­բողջ ե­րես­նա­մեակ մը՝ 1890ա­կան­նե­րէն մին­չեւ 1920ա­կան­նե­րը, իր անձ­նա­զո­հու­թեամբ եւ հե­րո­սա­կան խո­յան­քով, ա­րեան բո­լոր...

4 ­Մա­յիս 1920.

­Մա­յի­սի ա­ռա­ջին օ­րե­րը, 97 տա­րի ա­ռաջ, պատ­մա­կան բախ­տո­րոշ նշա­նա­կու­թեամբ եւ օր­հա­սա­կան վե­րի­վայ­րում­նե­րով յատ­կան­շո­ւող տագ­նա­պա­լի եւ դա­ժան օ­րեր ե­ղան ­Հա­յաս­տա­նէն փրկո­ւած վեր­ջին բե­կո­րին մէջ՝ վճռա­կան...

­Սուրբ ­Սա­հակ ­Պար­թեւ (348-439)

1578 տա­րի ա­ռաջ, ­Սեպ­տեմ­բեր 7ին, ծե­րու­նա­զարդ 91 տա­րե­կա­նին, վախ­ճա­նե­ցաւ հա­յոց ազ­գա­յին-մշա­կու­թա­յին ինք­նա­հաս­տատ­ման հիմ­նա­րար շարժ­ման վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը` ­Սուրբ ­Սա­հակ ­Պար­թեւ։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին ինք­նու­թեան ար­մա­տա­ւոր­ման եւ...

Սեբաստացի Մուրատ (Խրիմեան, 1874-1918)

Օ­գոս­տոս 4ի այս օ­րը կ­’ո­գե­կո­չենք հե­րո­սա­կան նա­հա­տա­կու­թեան հա­րիւ­րա­մեա­կը հայ ժո­ղո­վուր­դի քա­ջա­րի ծնունդ­նե­րէն ան­մահն ­Սե­բաս­տա­ցի ­Մու­րա­տի։ ­Մու­րատ զո­հո­ւե­ցաւ թրքա­կան զօր­քի ար­շա­ւան­քին դէմ ­Պա­քո­ւի հա­յու­թեան մղած ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան...
- Advertisement -