Սիմոն Աչիկգէօզեան (ԴԵԴ-DAD, 1939-1991)

­Փետ­րո­ւար 6ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծնուն­դը Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի անձ­նո­ւէր հե­րոս­նե­րէն ­Սի­մոն Աչիկ­գէօ­զեա­նի, որ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան մէջ իր ան­մո­ռա­նա­լի տե­ղը գրա­ւեց իբ­րեւ ­Մար­տու­նա­շէ­նի...

Մանուկ Աբեղեան (1865-1944)

Հայ ժողովուրդը այսօր կ'ոգեկոչէ մահուան 74րդ տարելիցը հայագիտական ուսմանց՝ գրականագիտութեան, լեզուաբանութեան եւ ընդհանրապէս բանասիրութեան մեծավաստակ երախտաւորներէն Մանուկ Աբեղեանի։ Սեպտեմբեր 25ի այս օրը, 74 տարի առաջ,...

­Սար­գիս ­Մա­նա­սեան (1880?-1920)

29 ­Մա­յի­սի այս օ­րը, 98 տա­րի ա­ռաջ, ­Պա­քո­ւի մեր­ձա­կայ­քը՝ ­Կաս­պից ­Ծո­վուն բա­ցե­րը, պոլ­շե­ւիկ­նե­րը գնդա­կա­հա­րե­ցին եւ ծով նե­տե­ցին խոշ­տան­գը­ւած մար­մի­նը հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման անձ­նո­ւէր­նե­րէն...

Սիմոն Զաւարեան (1866-1913)

­Հոկ­տեմ­բեր 27ի այս օ­րը, 104 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ մէջ հրա­տա­րա­կո­ւող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ա­զա­տա­մարտ»ի խմբագ­րա­տու­նէն հե­տիոտն տուն վե­րա­դառ­նա­լու ա­մէ­նօ­րեայ իր ճամ­բու ըն­թաց­քին, 47 տա­րե­կա­նին սրտէն...

4 ­Դեկ­տեմ­բեր 1882

Ե­թէ պատ­մա­քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով ա­ռար­կա­յա­կան ու հնա­րա­ւոր է ո­րո­շա­կի տա­րե­թիւ մը ճշդել հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման կռո­ւի դաշտ նե­տո­ւե­լու մար­տա­կան մկրտու­թեան հա­մար, ա­պա ի­րա­ւամբ 4...

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան (1864-1929)

Ապ­րիլ 14ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան­նե­րէն բա­նաս­տեղծ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի, որ ի­րա­ւամբ կը հան­դի­սա­նայ նա­խա­կա­րա­պե­տը ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան։ Ե­թէ մին­չեւ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան ա­րե­ւե­լա­հայ...

Շաւարշ Միսաքեան (1884-1957)

26 ­Յու­նո­ւա­րի օ­րը հայ մար­դը, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն, կ­՚ո­գե­կո­չէ յի­շա­տա­կը հայ մա­մու­լի ան­մահ յա­ռա­ջա­մար­տի­կին՝ մեծն ­Շա­ւարշ ­Մի­սա­քեա­նի եւ կը հա­ղոր­դո­ւի ա­նոր հո­գեմ­տա­ւոր հա­րուստ ժա­ռան­գու­թեան...

Գարեգին Պատրիարք Խաչատուրեան 1880-1961

22 ­Յու­նի­սի օ­րը, 56 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ ­Բե­րա­յի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի կ’ու­նե­նար հան­դի­սա­շուք պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց ­Սա­հա­կայ եւ ­Մես­րո­պայ յի­շա­տա­կին։ ­Պա­տա­րա­գիչն...

Ա­զատ Վշ­տու­նի (1894-1958)

­Լու­սա­բա­ցին, ­Լա­ցի՜ն, լա­ցի՜ն ­Վար­դե­րը՝ սեւ թեր­թեր բա­ցին... ­Լու­սա­բա­ցին, ­Ջինջ, լու­սա­ծին ­Հաւ­քեր թռան լուռ, գնա­ցին... ­Լու­սա­բա­ցին, Ու­ռին, հա­ցին Ա­ռո­ւի ա­փին մեղ­միկ լա­ցին... ­Լու­սա­բա­ցին, Ես տուն դար­ձին, ­Խամ­րած գտայ իմ սի­րա­ծին... ­Լու­սա­բա­ցին, ­Շաղ ու թա­ցին, Սր­տիս հա­մար շի­րիմ բա­ցին... Ք­նա­րա­կան այս...

Հան­րի ­Վեր­նէոյ

­Հայ ժո­ղո­վուր­դը ու­րոյն տե­ղ եւ ար­ժա­նա­ւո՛ր դիր­ք գրա­ւած է շար­ժան­կա­րի ա­րո­ւես­տի աշ­խար­հին մէջ։ ­Հա­կա­ռակ ի­րեն վի­ճա­կո­ւած մի­ջոց­նե­րու եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու սահ­մա­նա­փա­կու­մին, խորհր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րէն իսկ, հայ­կա­կան...
- Advertisement -