virtual Ա­նի

ԱՆԻ ԼԻՊԱՐԻՏԵԱՆ - «Sputnik Ար­մե­նիա» ­Հայ­կա­կան Ա­նի քա­ղաքն այժմ գտնւում է ժա­մա­նա­կա­կից ­Թուր­քիա­յի տա­րած­քում: ­Հա­մա­նուն թա­գա­ւո­րու­թեան մայ­րա­քա­ղաքն այ­սօր, ցա­ւօք, ա­ւե­լի շուտ յայտ­նի է ոչ թէ...

­Նոր հրա­տա­րա­կու­թիւն­

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ ­Քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­ներն ու ա­րո­ւես­տը իր ան­ձին մէջ մէկ­տե­ղող ե­րի­տա­սարդ ու­սում­նա­սի­րո­ղի մը՝ ­Տիգ­րան Ե. ­Քա­սու­նիի լոյս ըն­ծա­յած այս հա­տո­րին խո­րա­գիրն իսկ բազ­մա­թիւ թե­լադ­րանք­ներ ու­նի...

Հայաստանի լաւաշին վերաբերեալ

«ԵՈՒՆԵՍՔՕ»ի մօտ լա­ւա­շի խնդի­րը կրնանք փա­կո­ւած հա­մա­րել, քա­նի որ մեր նպա­տա­կը ի­րա­կա­նա­ցո­ւած է. ­Հա­յաս­տա­նի լա­ւա­շին վե­րա­բե­րեալ ներ­կա­յա­ցո­ւած յայ­տը «ԵՈՒՆԵՍՔՕ»ի մօտ գրան­ցո­ւած է, բան մը,...

Ամանորեայ

Ուր­կէ՞ Ե­կած Է ­Կա­ղանդ ­Բա­ռը «­Զի՞նչ է ­Կա­ղանդ եւ ­Կա­ղան­դի­կա: ­Կա­ղանդ ամ­սա­մու­տ է, իսկ ­Կա­ղան­դի­կա նա­խասկզբ­նակ օր տար­ւոյն».- գրած է Ա­նա­նիա ­Շի­րա­կա­ցին` իր «­Տիե­զե­րա­գի­տու­թիւ­նը եւ...

«Վովա» խմբի մենակատարը

ՍՈՖԻԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ - «­Հո­րի­զոն» Երբ ա­սում են համ­շէ­նա­հայ ե­րաժշտու­թիւն, ա­ռա­ջին­նե­րից մէ­կը «­Վո­վա» խումբն է գա­լիս մտքիս ու նախ «Եար, եար», յե­տոյ՝ «­Նէն­նի» ժո­ղովր­դա­կան եր­գե­րը: Դ­րանք...

Հայ մշակոյթը «Մեթրոփոլիթըն» թանգարանին մէջ

Հա­յոց պատ­մու­թեան ամ­բողջ ժա­մա­նա­կաշրջան մը կը ներ­կա­յա­ցո­ւի հա­մաշ­խար­հա­յին հե­ղի­նա­կա­ւոր մշա­կու­թա­յին կեդ­րոն­նե­րէն մէ­կուն՝ ­Նիւ Եոր­քի «­Մեթ­րո­փո­լի­թըն» թան­գա­րա­նին մէջ: 4-17րդ ­դա­րե­րու հայ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւ­նը ներ­կա­յաց­նող բա­ցա­ռիկ...

«Իզմիրի հայերը»

Ի­րա­պէս կա­յի՞ն զմիւռ­նիա­հա­յե­րը։ ­Կա­յի՞ն, շնչե­ցի՞ն, քա­լե­ցի՞ն, վա­զե­ցի՞ն, ծնա՞ն ու մե­ռա՞ն երկ­րի վրայ դրախ­տը յի­շեց­նող Ե­գէա­կա­նի այս ա­փե­րուն վրայ։ Այս հար­ցում­նե­րուն դժո­ւար է «Ա­յո՛, ապ­րե­ցա՛ն, կա­յի՛ն»...

Ա­մա­նոր. ­Տա­րե­հաց

ՕՔՍԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ - «Ա­կօս» Ա­մա­նո­րի սո­վո­րոյթ­նե­րում մեծ տեղ կը գրա­ւեն ծի­սա­կան ու­­տեստ­նե­­րը, ո­րոնց «թա­­գա­ւո­­րը» կրնանք հա­­մա­րիլ ­Տա­­րի հա­­ցը կամ ­Տա­­րե­հա­­ցը, ո­մանք այն կա­­­նո­ւա­­­նէին Կր­կե­­­նի (­Սի­­­սիա­նում),...

Ոս­կան ­Վար­դա­պե­տին տե­սիլ­քը

­Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ «­Խօս­քը կը թռչի, բայց գի­րը կը մնայ»։ ­Լա­տին փի­լի­սո­փա­յու­թիւ­նը կը հա­ւա­տար (եւ ար­ժա­նա­ւոր ձե­ւով), թէ գի­րը իր տպա­գիր ձե­ւին մէջ է, որ կը...

Կենացներ, բաժակաճառեր, բարեմաղթանքներ

ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ - «Ազդակ» ­Հի­նէն ի վեր հա­յը ծա­նօթ է իր հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ։ ­Հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն մէջ ըն­դու­նո­ւած չէր «մի­նակ» ըն­տա­նեօք ճա­շի նստիլ, մա­նա­ւանդ երբ տան­տի­կի­նը հա­մեղ...
- Advertisement -