virtual Ա­նի

ԱՆԻ ԼԻՊԱՐԻՏԵԱՆ - «Sputnik Ար­մե­նիա» ­Հայ­կա­կան Ա­նի քա­ղաքն այժմ գտնւում է ժա­մա­նա­կա­կից ­Թուր­քիա­յի տա­րած­քում: ­Հա­մա­նուն թա­գա­ւո­րու­թեան մայ­րա­քա­ղաքն այ­սօր, ցա­ւօք, ա­ւե­լի շուտ յայտ­նի է ոչ թէ...

«Երկու դրախտները»

­Պոլ­սոյ «­Ժա­մա­նակ» օ­րա­թեր­թի «100ա­մեակ»ի մա­տե­նա­շա­րը հարս­տա­ցաւ նոր հրա­տա­րա­կու­թեամբ մը։ ­Վա­հան ­Թէ­քէեա­նի «Եր­կու դրախտ­նե­րը» հա­տո­րը կու գայ միա­նա­լու ցարդ տպագ­րո­ւած չորս հա­տոր­նե­րուն՝ ­Քա­սի­մի «Օ­րո­ւան մտա­ծում­ներ»,...

Ազ­գա­յին նե­րաշ­խարհ

Ազ­գա­յին նե­րաշ­խարհ «­­Հա­յաս­տա­նը ա­րիւ­նիս մէջ է մտնում ա­մէ­նօ­րեայ գի­նիի հետ միա­սին»: ­­Կոս­տան ­­Զա­րեան ...Ու ազ­գա­յին նե­րաշ­խարհն է արդ բա­ցա­կայ, զոր կը զգամ ու կը տես­նեմ հա­յու­թեան մէջ: ­­Նե­րաշ­խարհ...

Ուշացած, բայց իւրայատուկ եւ արժէքաւոր

Ի՜նչ հա­ճե­լի ա­ւան­դու­թիւն: ­Մա­յիս 19ին ամ­բողջ երկ­րի թան­գա­րան­նե­րը ի­րենց դռնե­րը բաց՝ այ­ցե­լու­նե­րուն կը սպա­սէին: Ե­րե­ւան ե­ռու­զեռ կար: ­Մայ­րեր ի­րենց զա­ւակ­նե­րուն հետ, տա­րեց­ներ, ե­րի­տա­սարդ­ներ խում­բե­րով՝...

Գր­քե­րու աշ­խար­հէն

Մար­գար ­Շա­րապ­խա­նեան Ա­րա­գա­ծոտ­նի մարզ, գիւղ Ու­շի Քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ այս գիր­քը հա­սաւ Ու­շիի գրա­դա­րա­նիս սե­ղա­նին։ ­Բե­րո­ղը մեր ըն­տա­նի­քին բա­րե­կամ, նախ­կին յու­նա­հայ, Ա­լիսն էր։ ­Բե­րո­ւած...

Ոս­կան ­Վար­դա­պե­տին տե­սիլ­քը

­Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ «­Խօս­քը կը թռչի, բայց գի­րը կը մնայ»։ ­Լա­տին փի­լի­սո­փա­յու­թիւ­նը կը հա­ւա­տար (եւ ար­ժա­նա­ւոր ձե­ւով), թէ գի­րը իր տպա­գիր ձե­ւին մէջ է, որ կը...

Նոր գիրք

­Մար­տիկ ­Մա­տէն­ճեան ժա­մա­նա­կագ­րա­կան պատ­մու­թիւն­նե­րու մաս­նա­գէտ դար­ձած է. իր «­Նոր օ­րե­րու ֆե­տա­յի­ներ. ­Լի­բա­նա­նի մեր տղա­քը» գիր­քին կը յա­ջոր­դէ մէկ ու­րիշ գիրք՝ դար­ձեա՛լ մեր տղոց սխրա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն...

­Նոր հրա­տա­րա­կու­թիւն­

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ ­Քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­ներն ու ա­րո­ւես­տը իր ան­ձին մէջ մէկ­տե­ղող ե­րի­տա­սարդ ու­սում­նա­սի­րո­ղի մը՝ ­Տիգ­րան Ե. ­Քա­սու­նիի լոյս ըն­ծա­յած այս հա­տո­րին խո­րա­գիրն իսկ բազ­մա­թիւ թե­լադ­րանք­ներ ու­նի...

Ցուցահանդէս

«­Թէ­քէեան ­Կենտ­րոն»ին մէջ բա­ցո­ւե­ցաւ բա­ցա­ռիկ մոս­կո­ւաբնակ հայ նէյ­րո­վի­րա­բոյժ, ջրա­սու­զակ եւ լու­սան­կա­րիչ ­Սեր­գէյ ­Գաս­պա­րեա­նի հե­ղի­նա­կած «Ս­տորջ­րեայ աշ­խար­հի գաղտ­նիք­նե­րը» խո­րա­գի­րը կրող լու­սան­կար­չա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը՝ «­Թէ­քէեան ­Կենտ­րոն» հիմ­նադ­րա­մի...

«­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նը

­Յա­ջորդ շա­բաթ ա­մե­րի­կեան շար­ժան­կա­րի թատ­րոն­նե­րուն մէջ պի­տի սկսի ցու­ցադ­րո­ւե­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին «­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նը, որ բա­րե­յա­ջող յաղ­թա­հա­րեց թրքա­կան լոպ­պիի` ժա­պա­ւէ­նի յա­ջո­ղու­թիւ­նը խոր­տա­կե­լու բազ­մա­թիւ փոր­ձե­րը,-...
- Advertisement -