Արի տուն

Յար­գե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ, 2018թ. լրա­նում է Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութեան «Ա­րի տուն» ծրագ­րի 10ամեա­կը եւ ­մենք վերսկ­սում ենք այս տարուան ծրագ­րի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: Ծ­րա­գի­րը մեկ­նար­կե­լու է 2018թ. Յու­նի­ս 17ին եւ ­շա­րու­նակ­ուե­լու է մինչեւ Օ­գոս­տո­ս 25ը՝ 8 փու­լե­րով (իւ­րա­քանչ­իւր փու­լը՝ 14 օր, ո­րից 9 օ­րը՝ հիւ­րըն­կա­լող...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...

«Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրոց 2018»

Ս­փիւռ­քի հայ հա­մայնք­նե­րուն մէջ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­մանն ու զօ­րաց­մա­նը, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու շրջա­նա­կին մէջ հա­յոց լե­զո­ւի ի­մա­ցու­թեան մա­կար­դա­կի, հայ­կա­կան կրթօ­ճախ­նե­րու ու­սու­ցիչ­նե­րու, կրթա­կան գոր­ծի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու, ազ­գա­յին երգ...

Գիր­քի ներ­կա­յա­ցում

«­Կը խոս­տա­նամ չմոռ­նալ» Յու­նաս­տա­նի «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը, «Փ­սի­խոեոս» հրա­տա­րակ­չա­տան եւ «Իանոս» գրավաճառատան ­գոր­ծակ­ցու­թեամբ կը ներ­կա­յացնեն տաս­նեակ գիր­քե­րու հե­ղի­նակ Եոր­ղոս Փո­լի­րա­քի­սի՝ «Υπόσχομαι να μην ξεχάσω» պա­տմա­վէ­պը...

Արիւնատուութիւն Քսանթիի մէջ

­Արիւնատուութիւն Քսանթիի մէջ Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս ­ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ. Գթ. ­Խա­չի Քսանթիի «Արաքս» մասնաճիւղի ­Վար­չու­թեան Երեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2018ին երեկոյեան ժամը 5-8 Քսանթիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ սրահին մէջ...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լով նախորդ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան աշ­խա­տան­քը մեր միու­թեան մնա­յուն գրա­սե­նեա­կի եւ թան­գա­րա­նի ամ­բող­ջա­ց­ման նպա­տա­կով, լիա­զօ­րագ­րած է եղ­բայր­ներ Յա­կոբ Ե­դի­մեանը եւ Հայ­կազ Տէօք­մէ­ճեանը,...

Գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ

Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը, ­գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ մը կը կազ­մա­կեր­պէ դէ­պի «­Գա­լա­մա­թա»ի քա­ղաքն ու ծո­վա­փը ­Հինգ­շաբ­թի՝ 10 ­Մա­յիս 2018ին: ­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռիթ պի­տի...

Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու Ոգեկոչման Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ

Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու Ոգեկոչման Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի, Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր...

Ուխտագնացութիւն — պտոյտ դէ­պի Թինոս կղզին

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ 16 եւ 17 Մա­յի­սին կը կազ­մա­կեր­պէ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն-պտոյտ մը դէ­պի Թի­նոս կղզին։ Պ­տոյ­տը կը նե­րա­ռէ -Եր­թու­դարձ -­Պան­դոկ՝ նա­խա­ճա­շով -Պ­տոյտ­ներ՝ կղզիին տե­սար­ժան...

«Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փառատօն

Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 2018 թո­ւա­կա­նին կ’ի­րա­կա­նաց­նէ «Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փա­ռա­տօ­նը, ո­րը նո­ւի­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րի 100 եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադրման 2800ա­մեակ­նե­րին: Փա­ռա­տօ­նը...
- Advertisement -