«Սիրային զրոյց Երեւանին հետ»

Լոյս տեսաւ «Համազգային»ի Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան հրատարակութիւն՝ «Սիրային զրոյց Երեւանին հետ» հատորը, հեղինակ՝ Յովսէփ Պարազեան: Փափաքողները կրնան ստանալ «Ազատ Օր»էն:

Մեծ Պահոց արարողութեանց ժամանակացուցակ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վը, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուրդին այ­սու կը ներ­կա­յաց­նէ, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ»...

Ա­ռաջ­նոր­դա­րան Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Յու­նաս­տա­նի — Ա­ւագ Սուրբ Շաբ­թո­ւայ յայ­տա­գիր

Շա­բաթ՝ 20 Ապ­րիլ.- Յի­շա­տակ Ղա­զա­րու Յա­րու­թեան։ Ե­րե­կո­յեան «­Բա­ցումն վա­րա­գոյ­րի»։ Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ.- Ծաղ­կա­զարդ։ Հա­մաշ­խար­հա­յին Օր ե­րի­տա­սար­դու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30ին Ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ եւ ձի­թե­նեաց ճիւ­ղե­րու...

«The Promise» ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան ձեռնարկներու ծիրէն ներս՝ Հ.Յ.Դ. Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» Կո­մի­տէի Ակում­բի Վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ «The Promise» ժա­պա­ւէ­նի ցուցադ­րու­թիւն, Շա­բաթ՝ 20 Ապ­րիլ 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին,...

Ծաղկազարդի հանդիսաւոր Ս. Պատարագ, ժողովրդային տօնական թափօր եւ դռնբացէք Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի...

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, ու­րա­խու­թեամբ կը հա­ղոր­դենք, թէ այս Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ 2019ի առ­աւօ­տեան ժա­մը 10ին, Նէոս Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր...

Քա­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Ռու­մա­նիա

Հ. Կ. ­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ 4 օ­րո­ւան պտոյտ դէ­պի ­Ռու­մա­նիա 3-6 ­Յու­նիս 2019ին: ­Պի­տի այ­ցե­լենք՝ ­Պու­խա­րեստ, ­Սի­նա­յա, Պ­րա­սոֆ եւ Պ­րան դղեա­կը...

Նախատօնակ՝ «Սրբոց Նահատակացն Հայոց Ցեղասպանութեան»

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք թէ, Ա­ւագ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 23 Ապ­րիլ 2019ի ե­րե­կո­յեան «­Տա­սը Կու­սա­նաց»ի ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թեան ա­ւար­տին, Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գերշ. Տ. Գե­շամ Ս....

Յու­նաս­տա­նի հայ Ա­ւետարանական ե­կեղեց­ւոյ Զատ­կո­ւան Պաշտա­մունք­նե­րու ժա­մա­նա­կա­ցոյց

Լա­միաս 30,Գո­քի­նիա Կի­րա­կի` 21 Ապ­րիլ 2019: Ծաղ­կա­զարդ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:00ին, մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ Կի­րակ­նօ­րեայ դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րուն: Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րիլ 2019: Ա­ւագ Շա­բաթ, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:30ին: Հինգ­շաբ­թի՝ 25 Ապ­րիլ 2019:...

Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ Ֆիք­սի մէջ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղը կը հրա­ւի­րէ բո­լոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած Ա­ւագ Ուր­բաթ օ­րուան ճաշ­կե­րոյ­թին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 26 Ապ­րիլ 2019ին, Ֆիքսի...

Պահ­քի ճաշ­կե­րոյթ Գոքինիոյ մէջ

«­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի Խոր­հուր­դը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­ւագ Ուր­բաթ օ­րո­ւան ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած ճաշ­կե­րոյ­թը, օ­րո­ւան պատ­շաճ պահ­քի ճա­շե­րով։ Կը հրա­ւի­րո­ւին մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը Ա­ւագ Ուր­բաթ՝ 26 Ապ­րի­լի գի­շե­րը, թա­փօ­րի...
- Advertisement -