Գոհաբանական Մաղթանք եւ Եռագոյն Դրօշի օրհնութիւն

Հայաստանի Հանրապետութեան 100ամեակին առթիւ Գոհաբանական Մաղթանք եւ Եռագոյն Դրօշի օրհնութիւն Հանդիսապետութեամբ՝ Յունաստանի հայոց թեմի բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեանի մասնակցութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներուն Կիրակի՝ 27 Մայիս 2018ին Աթէնքի «Ս. Գրիգոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի ­Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ­մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 23 ­Մա­յիս 2018, ժա­մը 20։00ին, ­Ֆիք­սի «Արամ Մանուկեան» ա­կում­բի սրա­հին մէջ։ ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ 1) ­Վար­չու­թեան...

Πρόσκληση προσφορών για εργασίες

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να προσκομίσει προσφορά για τις κάτωθι εργασίες: * Τοποθέτηση πλέγματος (σήτα) Νο16 στα εξωτερικά παράθυρα των αποχωρητηρίων διαστάσεων περίπου 250x50. Ποσότητα:2 * Αποξήλωση...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լով նախորդ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան աշ­խա­տան­քը մեր միու­թեան մնա­յուն գրա­սե­նեա­կի եւ թան­գա­րա­նի ամ­բող­ջա­ց­ման նպա­տա­կով, լիա­զօ­րագ­րած է եղ­բայր­ներ Յա­կոբ Ե­դի­մեանը եւ Հայ­կազ Տէօք­մէ­ճեանը,...

«Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրոց 2018»

Ս­փիւռ­քի հայ հա­մայնք­նե­րուն մէջ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­մանն ու զօ­րաց­մա­նը, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու շրջա­նա­կին մէջ հա­յոց լե­զո­ւի ի­մա­ցու­թեան մա­կար­դա­կի, հայ­կա­կան կրթօ­ճախ­նե­րու ու­սու­ցիչ­նե­րու, կրթա­կան գոր­ծի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու, ազ­գա­յին երգ...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...

Արի տուն

Յար­գե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ, 2018թ. լրա­նում է Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութեան «Ա­րի տուն» ծրագ­րի 10ամեա­կը եւ ­մենք վերսկ­սում ենք այս տարուան ծրագ­րի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: Ծ­րա­գի­րը մեկ­նար­կե­լու է 2018թ. Յու­նի­ս 17ին եւ ­շա­րու­նակ­ուե­լու է մինչեւ Օ­գոս­տո­ս 25ը՝ 8 փու­լե­րով (իւ­րա­քանչ­իւր փու­լը՝ 14 օր, ո­րից 9 օ­րը՝ հիւ­րըն­կա­լող...

«Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փառատօն

Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 2018 թո­ւա­կա­նին կ’ի­րա­կա­նաց­նէ «Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փա­ռա­տօ­նը, ո­րը նո­ւի­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րի 100 եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադրման 2800ա­մեակ­նե­րին: Փա­ռա­տօ­նը...
- Advertisement -