Ա­մառ­նա­յին ար­ձա­կուր­դ

Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ ա­մառ­նա­յին ար­ձա­կուր­դի պատ­ճա­ռով թեր­թը փակ պի­տի մնայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ  Ուր­բաթ՝ 24 Օ­գոս­տոս 2018։ «Ա­զատ Օր» դար­ձեալ լոյս պի­տի տեսնէ Եր­կու­շաբ­թի՝...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 38րդ բանակումի հանդիսութիւն

Հ. Յ. Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան 38րդ­ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ՝ 25 Օ­գոս­տոս 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն ետք, Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: Կը...

Առաջնորդական Ս. Պատարագ Ս. Աստուածածնի տօնին առիթով Քսանթիի մէջ

Կի­րա­կի՝ 12 Օ­գոս­տոս 2018ին, Ք­սան­թիի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի վե­րա­փոխ­ման տօ­նին եւ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան առ­թիւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ ­Պի­տի...

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԵՒ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ ­Կի­րա­կի՝ 12 Օ­գոս­տոս 2018ին, Ա­թէն­քի, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի եւ ­Գո­քի­նիոյ մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի մա­տու­ցո­ւի, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղովս, մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր՝ Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով Թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիարակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

Բանակում 2018

Սիրելի ծնողք, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան Ընդ­հա­նուր Վա­րիչ Մար­մի­նը կը փա­փա­քի ձեզ տե­ղե­կաց­նե­լու, թէ միու­թեանս 2018ի ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 17 Օ­գոս­տո­սէն - 27 Օ­գոս­տոս, Գա­լա­մոս բա­նա­կա­վայ­րէն...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...
- Advertisement -