­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Մար­տի ա­ռա­ւo­տեան, հե­ռա­տե­սի­լի Ալ­ֆա կա­յա­նէն Ս­թա­մա­թի­նա ­Ցիմ­ցի­լիի «Happy Day στον Alpha» յայ­տագ­րէն, ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նան ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­ներ, ո­րոնք պի­տի ներ­կա­յաց­նեն...

Գիր­քի ներ­կա­յա­ցում

­Գիր­քի ներ­կա­յա­ցում «­Սո­ֆիա» - «Տ­արագ­րու­թիւն Սեւ Ծո­վէն դէ­պի Հա­լէպ» Յու­նաս­տա­նի «Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թիւ­նը եւ «Ս­թո­խաս­թիս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը կը կազ­մա­կեր­պեն լի­բա­նա­նա­հայ խմբա­գիր-գրա­գէտ՝ Սի­րուն Սի­սե­ռեան-­Հա­ժէ­թեա­նի գիր­քին ներկայացումը։ Գիր­քին...

Պա­քա­լիա­րօ Գո­քի­նիոյ մէջ

Կի­րա­կի՝ 25 Մարտ կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 13:30ին, Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նէն ներս, միաս­նա­բար անց­ընե­լու հա­ճե­լի...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...

Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շա­կ

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»ի նպա­տակն է օ­ժան­դա­կել ե­րի­տա­սարդ ու­սա­նող­ներու, ո­րոնք յա­ւարտ ուս­ման, ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի կա­րե­նան ի սպաս դնել մեր գա­ղու­թա­յին կա­րիք­նե­րուն: Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ ստա­նալ փա­փա­քող ու­սա­նող­նե­րը...

Մեծ Պահոց շրջանի Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւններ

Ի գիտութիւն կը հաղորդենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ 2018ի Մեծ Պահոց շրջանի (18 Փետրուարէն սկսեալ եւ 6 շաբաթներու տեւողութեամբ) Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւնները Նէոս...

Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւններ

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք Գո­քի­նիոյ եւ շրջա­կայ­քի մեր ժո­ղո­վուր­դին, թէ Մեծ Պա­հոց քա­ռաս­նօ­րեայ շրջա­նին, Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Ա­րե­ւա­գա­լի եւ Հս­կու­մի...

«Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փառատօն

Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 2018 թո­ւա­կա­նին կ’ի­րա­կա­նաց­նէ «Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փա­ռա­տօ­նը, ո­րը նո­ւի­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րի 100 եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադրման 2800ա­մեակ­նե­րին: Փա­ռա­տօ­նը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­եան կրթութեան եւ ­գի­տութեան նա­խա­րա­րութիւ­նը 2018 թուա­կա­նին կազ­մա­կեր­պում է հա­մա­հայ­կա­կան ման­կա­պա­տա­նե­կան նկար­չա­կան VIII մրցոյթ-փա­ռա­տօ­նը: Մր­ցոյթ-փա­ռա­տօ­նը նուիր­ւում է Երեւա­նի 2800ամեա­կին եւ­ անց­կացուե­լու է «­Հա­յոց...
- Advertisement -