«Athens Baroque Festival»

Երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի կ’ու­նե­նայ ե­րաժշ­տա­կան փառատօն, որ նո­ւի­րո­ւած է «­­­­Պա­րոք» ե­րաժշ­տու­թեան: ­­­Տա­ղան­դա­ւոր ե­րա­ժիշտ­ներ՝ ­­­­Հա­յաս­տա­նէն, ­­­­Լիւք­սեմ­պուր­կէն, Ա­մե­րի­կա­յէն եւ ­­­­Յու­նաս­տա­նէն ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նան 20էն...

Ս­կաու­տա­կան վե­րա­մուտ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուր­դը եւ Խմ­բա­պե­տու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նեն մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, թէ ա­մա­ռո­ւան դա­դա­րէն ետք սկաու­տա­կան շարժ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը...

«Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կը

Հ. Կ. Խաչի «Զա­ւա­րեան» Վար­ժա­րա­նի 90ա­մեա­կին առ­թիւ (­Կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ՝ 17 Հոկ­տեմ­բեր 2018), վար­ժա­րա­նին տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը հա­ւա­քէ ո­րե­ւէ նկար դպրո­ցա­կան կեան­քէն եւ հին հայ­կա­կան եւ...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ