Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Պատարագ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 10։30ին, «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Ս....

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.­Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ­ԿՈՄԻՏԷԻ

Փա՜ռք ու պա­տի՜ւ հայ ժո­ղո­վուր­դին Կեց­ցէ՛ 28 ­Մա­յիս 1918՝ հայրենա­կերտ թո­ւա­կա­նը Հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­դէն իսկ թե­ւա­կո­խած ենք 2018 հայրենակերտ թո­ւա­կա­նը՝ հայ ժողո­վուր­դի մե­ծա­գոր­ծու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձը: ­Մա­յի­սեան պան­ծա­լի յաղ­թա­նա­կին,...

Դոկտ. Հրայր ճէպէճեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Եր­կու­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դար­նի իր գրա­սե­նեա­կէն ներս, ըն­դու­նեց...

­Տօ­նա­կան «աշ­խա­տա­նոց»

Ա­բի­կեան Ա­նի ­Տօ­նա­կան օ­րե­րու ա­ռի­թով ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եւ տպա­ւո­րիչ ներ­կա­յա­ցում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 21 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Հ.Կ.­Խա­չի « ­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին մէջ, ուր ներ­կայ էին...

­Մեր բա­կի խա­ղե­րը

­Խա­ղե­րը կա­րե­ւոր մաս կը կազ­մեն փոք­րիկ­նե­րու զար­գաց­ման մէջ: ­Խա­ղե­րէն կը սոր­վինք համ­բե­րու­թիւն, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւն, խմբա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն... ­Խա­ղե­րը կ­՚ա­ւելց­նեն ինք­նավս­տա­հու­թիւնն ու ինք­նա­ճա­նա­չու­մը: ­Մենք ալ՝ գի­տակ­ցե­լով վե­րը նշո­ւած դրա­կան...

Մ­շա­կոյ­թի օր

Ա­նուշ ­Ֆեն­տեան 2017-2018 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը, Հ.Կ.Խ.ի «­Զա­ւա­րեան» եւ «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան­նե­րու հայ ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րուն լիա­գու­մար նիս­տին, ո­րո­շո­ւե­ցաւ ­Հոկ­տեմ­բեր ամ­սո­ւան մէջ, «­Թարգ­ման­չաց օր»ո­ւան...

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս....

2018ի առաջին Սուրբ Պատարագ եւ տարեմուտի գաթայի կտրում

Երկուշաբթի՝  1 Յունուար 2018ին, Նոր Տարուան առաջին առաւօտուն, Ֆիքսի  Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ մէջ, տարուան առաջին Ս. Պատարագը մատուցուեցաւ ժամը 10:30ին: Պատարագիչը շրջանի հոգեւոր հովիւ...

Սուրբ Պատարագ Ֆիքսի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ

Նախագահութեամբ Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Գեղամ Արք. Խաչերեանի եւ ներկայութեամբ թեմիս Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչ տոքթ. Ստեփան Փափազեանի, ինչպէս նաեւ Ատտիկէի շրջանի հոգեւոր հովիւներուն, Հոգաբարձութեան...

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Ս. Ծնունդ

­Փառք կու տանք Աս­տու­ծոյ, որ իր շնորհ­քով եւ ո­ղոր­մու­թեամբ կա­րո­ղա­ցանք 2017 տա­րին բո­լո­րել թէ՛ որ­պէս ազգ եւ թէ՛ որ­պէս Ե­կե­ղե­ցի:   ­Մեր ա­ղօթքն ու մաղ­թանքն է, որ Աս­տո­ւած մեր բո­լո­րին հա­ւատ­քը եւ յոյ­սը նո­րո­գէ եւ Ք­րիս­տո­սի խա­ղա­ղու­թեան եւ հաշ­տու­թեան լոյ­սը ան­գամ մը եւս փայ­լի մեր այս աշ­խար­հին վրայ, յատ­կա­պէս մեր հայ­րե­նի­քի­ն եւ մեր սրտե­րուն մէջ:   ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցիին եւ ժո­ղո­վուր­դին ա­նու­նով կը մաղ­թենք՝          Շ­նոր­հա­ւոր ­Նոր ­Տա­րի եւ Ս. Ծ­նունդ,          Ք­րիս­տոս ծնաւ եւ յայտ­նե­ցաւ,          ­Ձե­զի մե­զի մեծ Ա­ւե­տիս ­Ձերդ Ա­ղօ­թա­րար՝  ­Վեր. ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան Հո­վո­ւա­պետ
- Advertisement -