«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի ամավերջի հանդէսը

  Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, Ա­մա­վեր­ջի հան­դէս է այ­սօր: Ու­րա­խու­թեան եւ յու­զու­մի պահ է բո­լո­րիս հա­մար: ­Բայց մա­նա­ւանդ ձե­զի հա­մար, որ այս յար­կին տակ ու­թը եր­կար տա­րի­ներ ամ­բող­ջաց­նե­լէ...

«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի մանկապարտէզ

Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի 2016-2017 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին այս ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սով, զոր ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը։ ­Մեր...

«Զաւարեան» վարժարանի հանդէս

­Սի­րե­լի ծնող­ներ, հան­դի­սա­կան­ներ, գոր­ծա­կից­ներ , շատ սի­րե­լի ա­շա­կերտ­ներ. ­Վե­ցե­րորդ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նին ա­շա­կերտ­ներս, Կը գտնո­ւիք ձեր կեան­քին կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ­նե­րէն մէ­կուն վրայ։ «­Զա­ւա­րեան»ի մէջ ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը ա­մէ­նօ­րեայ էր....

«Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի հունձքը

Ուր­բաթ՝ 9 ­Յու­նիս 2017ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի «­Հայա­ս­տան Ու­շագ­լեան» ման­կա­պար­տէ­զի 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Ա­նի Ա­բի­կեան ար­տա­սա­նեց հե­տե­ւեալ խօս­քը. ­Բա­րի...

Յունահայոց նորընտիր թեմակալ Առաջնորդը

Ինչ­պէս ար­դէն մեր Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Յու­նի­սի թի­ւին մէջ հա­ղոր­դած էինք, ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­Ժո­ղո­վը իր աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ւար­տին կա­տա­րեց ընտ­րու­թիւ­նը ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի...

Գեղամ Արք. Խաչերեան ընտրուեցաւ Յունահայոց թեմակալ առաջնորդ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մը, ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ, իր ազ­գա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րեց ­Շա­բաթ՝ 24 եւ ­Կի­րա­կի՝ 25 ­Յու­նիս 2017ին, ­Գո­քի­նիոյ ­Զա­ւա­րեան ­Կեդ­րո­նի...

Համազգայինի երաժշտանոցի սաներուն համերգը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցի տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն-հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 17 ­Յու­նի­սի կէ­սօ­րին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ֆի­լի­փոս ­Նա­քաս» ե­րաժշ­տա­կան հաս­տա­տու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ,...

Հ. Կ. Խաչի մասնաճիւղին պտոյտը

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան գար­նա­նա­յին եր­կօ­րեայ պտոյ­տը - դէ­պի Թ­րի­զո­նիա կղզին եւ ­Նաֆ­փաք­թոս - տե­ղի ու­նե­ցաւ 30-31 ­Մա­յիս 2017ին։ ­Գե­ղե­ցիկ ա­ռա­ւօտ մը...

­Հա­մազ­գա­յի­նի 21րդ ­ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Յու­նիս 2017ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին...

Հօր ու մօր տօն՝ Գոմոթինիի մէջ

Շաբաթ՝ 10 Յունիս 2017ի երեկոյեան ժամը 7։30ին, Հայ Գթութեան Խաչի Գոմոթինիի «Էրեբունի» մասնաճիւղի Վարչութիւնը կազմակերպեց հօր ու մօր նուիրուած տօնը, ազգային սրահին մէջ։ Ներկայ...
- Advertisement -