Դրօշակներու յանձնում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան պան­ծա­լի 100ա­մեա­կի կա­րե­ւո­րա­գոյն մի­ջո­ցա­ռում­նե­րէն մէ­կը կը հան­դի­սա­նայ 11րդ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ 19էն 28 Յու­լիս եր­կա­րող ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի ըն­թաց­քին՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի նորընտիր Շրջանային Վարչութիւնը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 11 Յու­լիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու­նաս­տա­նի նո­րը­տիր Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ Գե­ղամ Ս. Արք. Խա­չե­րեա­նի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Նէա Իոնիա-Ֆիլատելֆիայի Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Յու­լիս 2018ի կէ­սօ­րին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ ­Նէա Իո­նիա-­Ֆի­լա­տել­ֆիա­յի ­Մետ­րո­պո­լիտ՝ ­Ղավ­րիիլ ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի 20 սկաուտներ եւ երէցներ կը մասնակցին Հայաստանի մէջ Ճամպորիին

4 տա­րի ան­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ­Ճամ­պո­րիէն, ուր ան­մո­ռա­նա­լի օ­րեր ան­ցու­ցած էինք, ինչ­պէս նաեւ տխուր բա­ժա­նու­մի պա­հեր` ամ­բողջ աշ­խար­հէն հա­մախմ­բո­ւած մեր քոյ­րե­րուն...

Տխ­րու­նի — ­Խա­չիկ ­Տա­մա­տեան

­Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ, կեան­քէն հրա­ժեշտ տո­ւաւ ազ­նիւ եւ հա­մեստ հայ­րե­նա­կից մը՝ յան­ձին ­Խա­չիկ ­Տա­մա­տեա­նի։ ­Հայ­րե­նա­կից մը՝ որ թէեւ շատ զուսպ էր իր շար­ժու­ձե­ւե­րուն կամ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րուն...

«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­ս

Ս­տո­րեւ` ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, դպրո­ցի տնօ­րէն Պրն. ­Ռի­քար­տօ Եր­կա­նեա­նի՝ շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուն ուղ­ղած խօս­քը.- ­Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, Եր­կու...

­Դամ­բա­նա­կան խօսք

Ծ­նաւ ­Լա­րի­սա՝ 15 Օ­գոս­տոս 1927ին, ա­տա­բա­զար­ցի ­Կա­րա­պետ եւ Ա­մա­սիա­ցի Ա­ղաւ­նի Մկր­տի­չեան­նե­րու տա­քուկ բոյ­նին մէջ: ­Նախ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ա­ւար­տե­լէ ետք, ու­սու­մը շա­րու­նա­կեց ­Կիպ­րո­սի ­Մել­քո­նեան վար­ժա­րա­նը, ուր­կէ...

Ա­մառ­նային միօ­րեայ պտոյտ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ ­­Վահ­րիճ Վրդ. ­­Ղա­րա­խա­նեա­նի, ­­Թա­ղա­կա­նու­թեանց եւ ­­Տիկ­նանց ­­Մարմ­նին, ­­Կի­րա­կի՝ 24 ­­Յու­նիս 2018ին, յա­ւարտ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մեր­գու­թեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ միօ­րեայ պտոյտ:...

Լիզպոնի 5 Տղոց յիշատակին նուիրուած երեկոյ (Նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 9 Յու­լիս 2018ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Լիզ­պո­նի 5 Տ­ղոց Ող­ջա­կիզ­ման 35ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ՝ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ Պա­տա­նե­կան Միու­թիւն­նե­րու...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի ամավերջի հանդէսը

Տե­ղե­կա­գիր՝ ներ­կա­յա­ցո­ւած վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն պրն. ԲԱԲԳԷՆ ԳԱՍԱՊԵԱ­Նի կող­մէ Մեր ազ­գի դա­րա­ւոր պատ­մու­թեան մէջ ի­րա­գոր­ծո­ւած ե­րեք փայ­լուն յաղ­թա­նակ­նե­րու յո­բե­լեանն է, զոր կը տօ­նենք այս տա­րի։ Ա­ռա­ջի­նը՝...
- Advertisement -