Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. Միութիւնը Հայաստան եւ Արցախ կը ճամբորդէ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, 6էն մին­չեւ 19 Օ­գոս­տոս ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, 25 ըն­կեր­ներ եւ ըն­կե­րու­հի­ներ կ­՚այ­ցե­լեն ­Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ։ ­Նա­խա­պէս, Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սարդ­նե­րը պի­տի այ­ցե­լեն Ար­ցախ եւ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ միջ-մասնաճիւղային սկաուտական բանակումը

Եր­կու­շաբ­թի՝ Օ­գոս­տոս 5ին, պի­տի մեկ­նար­կէ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ ­Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը, ­Սու­նիո­յի յու­նա­կան սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի (ΣΕΠ) բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 55 ա­րի­ներ, ա­րե­նոյշ­ներ եւ գայ­լիկ­ներ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակումի հանդիսութիւն

Հ. Յ. Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան 39րդ­ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ՝ 31 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն ետք, Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: Պի­տի յա­ջոր­դէ խնճոյք-խրախ­ճանք։ Մուտք՝...

Վարդավառի տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան սուրբ ե­կե­ղեց­ւոյ տա­ղա­ւար տօ­նե­րէն՝ մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Այ­լա­կեր­պու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ...

Վերապատուելի Ռընէ Լեւոնեան այցելեց Առաջնորդ սրբազանին

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Եւ­րա­սիոյ Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Ռը­նէ ­Լե­ւո­նեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ...

Հայ Դատի Յանձնախումբը հանդիպեցաւ Նիքիթաս Քաքլամանիսին հետ

Հելլէն խորհրդարանի Ա. փոխ նախագահ Նիքիթաս Քաքլամանիսին հետ հանդիպում մը ունեցան խորհրդարանի իր գրասենեակէն ներս, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի անդամներ ընկ. Հռիփսիմէ Յարութիւնեան...

Համազգայինի պարախումբերու ելոյթ Էկիոնի մէջ

4-14 ­Յու­լի­սի ըն­թաց­քին, ­Յու­նաս­տա­նի Է­կիոն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րա­խում­բե­րու ­Հա­մաշ­խար­հա­յին 15րդ ­փա­ռա­տօ­նը, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Է­կիո­նի «Իո­նէս» Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան։ ­Փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­ցան պա­րա­խում­բեր 10 եր­կիր­նե­րէ։ ­Փա­ռա­տօ­նին հրա­ւի­րո­ւած...

Լիզպոնի հինգ տղոց ոգեկոչումը Աթէնքի մէջ

­­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 36րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 28 ­­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի...

Հոգեհանգիստ — Ոգեկոչում

Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան Կի­րա­կի՝ 28 Յու­լիսի առաւօտեան, Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Կը հրաւիրենք բոլոր հայրենակիցները յարգելու համար քա­ջա­րի...

Թեսաղոնիկէի հայ համայնքը կը մասնակցի բազմալեզուեան տօնակատարութիւններուն

­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, 17-19 ­Մա­յիս 2019ին, ե­րեք օ­րե­րու վրայ տա­րա­ծու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան բազ­մա­լե­զո­ւեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու հան­դի­սու­թիւն­ներ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ գտնո­ւող տար­բեր հա­մայնք­նե­րու կող­մէ։ Այս...
- Advertisement -