Տեառնընդառաջը նշուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ե­կե­ղե­ցա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ....

«Վարդանանց»ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ինչ­պէս նաեւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան,...

Թեսաղոնիկէի «Մասիս» պարախումբը

«­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի «­­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը ար­դէն իսկ վե­րա­կազ­մո­ւած ու վե­րա­կանգ­նած վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւի։ ­­Պա­րա­խում­բին մէջ կը պա­րեն ե­րի­տա­սարդ­ներ ու ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ։ ­­Պա­րա­խում­բին...

Արցախի ազատագրական շարժումի 30ամեակին նուիրուած շաբաթ

Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շա­բաթ Ա­թէնք եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէ ­­Յի­շե­լով 1988ի ­­Փետ­րո­ւա­րին սկիզբ ա­ռած հան­րա­հա­ւաք­նե­րը եւ ժո­ղովր­դա­յին ար­դար պոռթ­կու­մը, որ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բեց՝ այ­սօր ար­դէն հաս­տա­տո­ւած՝ Ար­ցա­խի...

«Համազգային»ի գաթայի կտրումը

Եր­կու­շաբ­թի՝ 12 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան ու Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան» պա­րի միա­ւո­րին գա­թա­յի կտրու­մը։ ­Ներ­կայ...

Զոյգ տօներու նշում՝ Գոքինիոյ մէջ

Վար­դա­նանց ­Հե­րո­սա­մար­տի, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նե­րը հան­դի­սա­ւոր կեր­պով նշուե­ցան ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի։ ­Յատ­կանշա­կան էր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը...

Հանդիպումը Յունաստանի խորհրդարանի նախագահութեան հետ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Փետ­րո­ւա­րին, թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած՝ ա­տենա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նէ, ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նէ եւ ան­դամ...

Ս.Դ.Հ.Կ.ի այցելութիւնը՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ.Կոմիտէին

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Փետ­րո­ւար 2017ի կէ­սօ­րին, ­Սո­ցեալ-­Դե­մոկ­րատ Հն­չա­կեան ­Կու­սակ­ցու­թեան նո­րա­կազմ ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նի ան­դամ­ներ այ­ցե­լե­ցին Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. ­Կո­մի­տէի Ա­թէն­քի գրա­սե­նեա­կը եւ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցան Կ.Կ.ի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւնս կը յայտ­նէ, թէ ե­րեք (3) յա­տուկ ան­կո­ղին­ներ կը նո­ւի­րէ Ե­րե­ւա­նի թիւ 1 ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ­Հաշ­ման­դամ ­Զի­նո­ւոր­նե­րու ­Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ­Կեդ­րո­նին...

Վարդանանց տօնը՝ «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 8 ­Փետ­րո­ւար 2018ին, ­Հայց. ա­ռա­քե­լա­կան Ս. ե­կե­ղե­ցին եւ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը յի­շա­տա­կե­ցին «Սր­բոց ­Վար­դա­նանց ­Զօ­րա­վա­րացն» ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նը: Այս առ­թիւ եւ ըստ ա­ւան­դու­թեան սուրբ եւ ան­մահ...
- Advertisement -