Շաբաթ՝ 11 Մայիս

Սե­ղան եւ տոմ­սակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար կրնաք հե­ռա­ձայ­նել.- Ակ­նէս Թո­քաթ­լեանին 6938317161, Վազ­գէն Սա­վու­լեանին 6980541245, Ար­շա Սա­մո­ւէ­լեանին 6947306766, Ար­մէն Ա­ճէ­մեանին 6974396747:

­Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Կ­րէ­տէ կղզին կը ժա­մա­նէ

Կ­րէ­տէի Ի­րաք­լիօ քա­ղա­քի Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ հնա­դա­րեան ե­կե­ղեց­ւոյ 350ա­մեա­կին առ­թիւ ծրագ­րո­ւած ե­լոյթ­նե­րուն նա­խա­գա­հե­լու հա­մար, ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը ­Շա­բաթ՝ 4 ­Մա­յի­սին, ­Մոս­կո­ւա­յէն ու­ղիղ...

Ս. ­Պա­տա­րագ ­Գա­լա­մա­թայի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի 24 Ապ­րիլ 2019-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:00-ին, ­Գա­լա­մա-թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. պա­տա­րագ հայ ժո­ղովուր­դի ­Մեծ Ե­ղեռ­նի յի­շա­տա­կու­թեան առ­թիւ։ ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր...

ΕΡΤ պետական հեռատեսիլը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րին, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, յու­նա­կան ΕΡΤ պե­տա­կան հե­ռա­տե­սի­լի կա­յա­նը, իր կէ­սօ­րո­ւան «Ώρα Ελλάδας» յայ­տագ­րէն հիւ­րըն­կա­լեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ընկ....

Բողոքի պահանջատիրական ցոյցեր Աթէնքի եւ Թեսաղոնիկէի մէջ (նկարներ)

 Հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը ու­ժեղ ու պա­հան­ջա­տէր Ա­թէն­քի ու ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 24 Ապ­րիլ 2019ին, հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ ու վճռա­կամ իր ներ­կա­յու­թիւ­նը պար­տադ­րեց, բո­ղո­քի պա­հան­ջա­տի­րա­կան ցոյ­ցեր ի­րա­գոր­ծե­լով...

Հանդիսաւոր արարողութիւն յուշակոթողին առջեւ (նկարներ)

Յու­նաս­տա­նի պե­տու­թեան օ­րէն­քով ամ­րագ­րո­ւած Ապ­րի­լեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 24 Ապ­րիլ 2019ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր...

Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցի ոգեկոչումը Թեսաղոնիկէի մէջ (նկարներ)

Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ 2019ին, «­Վե­լի­տի­ս» սրա­հէն ներս, ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ մարզ­պե­տա­րա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի...

Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն Կազմակերպութեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ 2019 Հաւաքավայր՝ Սինտաղմայի հրապարակ (Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական Միութեան տեղեկատուական տաղաւարին առջեւ) երեկոյեան ժամը 18:30ին Նէա...

Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին առջեւ

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ Կազմակերպութեամբ՝ Յունաստանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութեան, Ատտիկէի մարզպետարանի եւ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի նախագահութեամբ՝ հայ յարանուանութեանց կրօնական պետերու Հանդիսաւոր արարողութիւն եւ դափնեպսակներու զետեղում Նէա Զմիռնիի յուշակոթողին...
- Advertisement -