Զօրակցութիւն՝ Արցախի ժողովուրդին

Արցախի հերոսական ժողովուրդի պայքարին մշտական զօրակցութիւն բերելու առաջադրանքով, Շաբաթ՝ 2 Մարտ 2019ին Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ ու Պատանեկան Միութեան անդամներու մասնակցութեամբ,...

Դիտարկումներ.Կրնա՞նք ձգտիլ նոր 75ամեակներու

Յունահայ գաղութի «Ազատ Օր» օրաթերթը արդէն թեւակոխեց իր 75րդ տարին։ Զօրեղ առաջնորդող յօդուածով մը թերթին խմբագրութիւնը արժեւորումը կատարեց 75ամեայ աւանդին, ապա անոր անխափան շարունակութեան...

«Ա­զատ Օր»՝ 75 տա­րե­կան

­Մեր թեր­թը ե­րէկ թե­ւա­կո­խեց «Ա­զատ Օր» ա­նու­նով իր հրա­տա­րա­կու­թեան 75րդ ­տա­րին։ «­Նոր Օր» ա­նու­նով 1923ի ­Մարտ 25ին ճամ­բայ ե­լլե­լէ ա­ւե­լի քան քսա­նա­մեակ մը ետք, ­Հա­մաշ­խար­հա­յին...

Տեառնընդառաջի տօնը նշուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 ­Փետ­րո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ե­կե­ղե­ցա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ....

Ե­րաժշ­տա­կան կա­լա՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, ­Կի­րա­կի՝ 30 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ե­րաժշ­տա­կան ­Պա­լա­տէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ քա­ղա­քի ­Սիմ­ֆո­նիկ ­Նո­ւա­գա­խում­բի ­Նոր ­Տա­րո­ւան ե­րաժշ­տա­կան կա­լան՝...

FB: ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն — ARF Greece

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն՝ նկա­տի առ­նե­լով հան­րու­թեան հետ հա­ղոր­դա­կցու­թեան ստեղծ­ման նոր եւ ան­մի­ջա­կան մի­ջոց­նե­րու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը ար­դէն մի քա­նի օր է, որ նոր պաշ­տօ­նա­կան իր...

Հանդիպում խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Նիքոս Տենտիասի հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, ան­ցեալ ­Հինգ­շաբ­թի 14 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, հան­դի­պում կա­յա­ցաւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր եւ նախ­կին նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի...

Երիտասարդականի Օր (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած «Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի Օր»ը տե­ղի ու­նե­ցաւ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ ­Շա­բաթ` ­Փետ­րո­ւար 9ին, «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նէն ներս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20։30ին։ ­Ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. Յ.Ե.­Մի...

Տեառնընդառաջի նախատօնակի արարողութիւն՝ Գոքինիոյ մէջ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 ­Փետ­րո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառն մե­րոյ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար...

Հանդիպում խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Փ. Քուրուփլիսի հետ

Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբը հանդիպումներու շարք մը կ'իրագործէ Յունաստանի քաղաքական կեանքի ներկայացուցիչներու հետ։ Այս ծիրէն ներս անցեալ Չորեքշաբթի 13 Փետրուարի երեկոյեան, Հայ Դատի Յանձնախումբի գրասենեակէն...
- Advertisement -