Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց «Իլիոն»ի Մետրոպոլի­տին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց Ի­լիոն, Ա­խար­նոն եւ ­Փեթ­րու­բո­լիի Ա­թե­նա­ղո­րաս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան...

Գոքինիոյ հայութեան ուխտի օրը՝ Ս. ՅԱԿՈԲ

­Գո­քի­նիոյ հա­յու­թեան ուխ­տի օ­րը ան­գամ մը եւս հա­սաւ։ Ս. ­Յա­կո­բի հա­ւա­տա­րիմ հե­տե­ւորդ­նե­րը, ան­գամ մը եւս եր­կիւ­ղիւ եւ հա­ւա­տով՝ պատ­րաս­տո­ւե­ցան վե­րա­նո­րո­գե­լու քրիս­տո­նէա­կան ի­րենց ուխ­տը։ ­Մե­ծին...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի այցելութիւն Յունաստանի Առաջնորդ Սրբազան Հօր

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Եր­կու­շաբ­թի՝ 10 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի նո­րըն­տիր կազ­մի այ­ցե­լու­թիւ­նը, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։ ­Կա­ռու­ցո­ղա­կան ու բո­վան­դա­կա­լից...

«2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի մայրաքաղաք»

«2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի մայրաքաղաք» միջոցառումներու ծիրէն ներս՝ Հայ գիրքի նուիրուած ցուցադրութիւն UNESCOի կողմէ հռչակուած «2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի միջազգային մայրաքաղաք» միջոցառումներու ծիրէն ներս, Յունաստանի Համազգային Հայ Կրթական եւ...

Հոգեհանգիստ երկրաշարժի զոհերուն 30րդ տարելիցին առիթով

1988ի ­Հա­յաս­տա­նի Ս­պի­տակ քա­ղա­քը եւ շրջա­կայ­քի քա­ղաք­ներն ու գիւ­ղե­րը հա­րո­ւա­ծած ա­ղի­տա­լի երկ­րա­շար­ժի զո­հե­րու 30րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, Ուր­բաթ՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, կ­.ա. ժա­մը 11։40ին, Ա­թէն­քի...

Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ 115ամեակ (Նկարներ)

Աւանդութիւն դարձած Թեսաղոնիկէի «Ս․ Աստուածածին» եկեղեցւոյ ուխտի օրը այս տարի առաւել եւս մեծ շուքով տօնուեցաւ։ Թեսաղոնիկէ հաստատուած հայորդիները՝ հետեւելով իրենց ազգային ոգիին ու հոգեւոր...

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈ­ՀԵՐՈՒՆ 30ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՒ ԾԱՂ­ԿԵՊՍԱԿԻ ԶԵ­ՏԵՂՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԶՈ­ՀԵՐՈՒՆ 30ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Հ. Ար­տա­կարգ եւ Լիա­զօր դես­պան ՖԱՏԷՅ ՉԱՐՉՕՂ­ԼեԱ­Նի Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Յու­նա­հայ հա­մայն­քա­պե­տե­րու ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱ­ՉԵ­ՐԵԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ Հ. ՅՈՎՍԷՓ Թ....

«Եկէ՛ք երգենք հայերէն» միջոցառման առիթով

ՆՈՒԱՐԴ ՆՇԱՆԵԱՆ-ՈՒՆԱՆԵԱՆ ­Մի պարզ ­Կի­րա­կի օր էր։ Ա­մէն ­Կի­րա­կո­ւայ նման այդ օրն էլ Ս. ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւեց. Աս­տու­ծոյ դռնե­րը բաց էին բո­լո­րի հա­մար... ­Բայց ա­ւա՜ղ մար­դիկ ա­ւե­լի...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց Սէրրէս

Ուր­բաթ, 23 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի բա­րե­ջան առաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը այ­ցե­լեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­դպրո­ցը

­Շա­բաթ՝ 24 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն....
- Advertisement -