Մեծ Պահքն ու Աւագ Շաբաթը՝ Նէոս ­Գոզմոս(Ֆիքս)ի «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ

­Մեծ ­Պահ­քի եւ Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան շրջա­նը շատ աշ­խոյժ եւ խորհրդա­ւոր էր ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րով եւ հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րով, ո­րոնց մեծ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի երիտասարդական Ա. Համագումարը սկսաւ իր աշխատանքները Աթէնքի մէջ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի Շրջ. ­Վար­չու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեամբ, Ուր­բաթ՝ 10 ­Մա­յիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­թէն­քի «Novotel» հիւ­րա­նո­ցին մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ բա­ցու­մը Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րի­տա­սար­դա­կան Ա. հա­մա­գու­մա­րին,...

Աթէնքի մէջ՝ այսօր կը մեկնարկեն երկու համագումարներ

Այ­սօր ե­րե­կո­յեան, Ա­թէն­քի մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի բա­ցու­մը Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թիւն­նե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րի­տա­սար­դա­կան Ա. ­Հա­մա­գու­մա­րին։ ­Զոյգ հա­մա­գու­մար­նե­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին մօտ 120 ե­րի­տա­սարդ­ներ եւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան հանդիպում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ե­րի­տա­սար­դա­կան Ա. հա­մա­գու­մա­րին ա­ռի­թով, որ այ­սօր կը մեկ­նար­կէ Ա­թէն­քի մէջ, Հ.Մ.Ը.­Մի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, զե­կու­ցա­կան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի...

Ցու­ցա­հան­դէ­սի բա­ցու­մ

­Յու­նա­լե­զու «Ար­մե­նի­քա» ե­ռամ­սեայ պար­բե­րա­թեր­թի եւ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Նէա Զ­միռ­նիի ար­դի ցու­ցադ­րու­թեանց թան­գա­րա­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ...

«Համազգային»ի պարախումբին ելոյթը Նէա Զմիռնիի մէջ

­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ ա­մէն տա­րի կազ­մա­կեր­պո­ւող ­Մա­յիս 1ի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը, այս տա­րի եւս, ընդգր­կե­ցին բազ­մա­զան ու բազ­մաբ­նոյթ ե­լոյթ­նե­րու շարք մը, որ ե­կան ամ­րապն­դե­լու...

Հայ Դատի Յանձնախումբին հանդիպումը՝ Աննա Միսէլ Ասիմաքոփուլուի հետ

­Շա­րու­նա­կե­լով հան­դի­պում­նե­րու իր շար­քը Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի յա­ռա­ջի­կայ ընտ­րու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու­նե­րուն հետ, հան­դի­պում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ըն­կեր­նե­րուն եւ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի գրա­սե­նեա­կի նա­խա­գահ...

­­Գա­րե­գին Բ. ­­Վե­հա­փա­ռի այ­ցե­լու­թիւ­նը Կ­րե­տէ կղզին (նկարներ)

Ուր­բաթ՝ ­­Մա­յիս 4ին, ­­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­­Հա­յոց ­­Կա­թո­ղի­կո­սը հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցով ժա­մա­նեց Կ­րե­տէ կղզին՝ հան­դի­սա­պե­տե­լու հա­մար Ի­րաք­լիո­յի «Ս. ­­Յով­հան­նու ­­Կա­րա­պետ» հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ 350ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց:...

Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցին նուիրուած համերգ՝ Քսանթիի մէջ

­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան, Ք­սան­թիի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ՝ ե­կե­ղե­ցա­կան եւ ժո­ղովրդա­կան...

«Վանտա» գիրքին ներկայացումը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 31 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյ կից...
- Advertisement -