Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8ին, յու­նա­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ժա­մա­նեց ­Գո­մո­թի­նի՝ մաս­նակ­ցե­լու Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նայ ­Հայ­րա­պե­տի տօ­նախմ­բու­թեան։ Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին Սր­բա­զան ­Հայ­րը...

«…­Դա­րեր ես ան­ցել, բայց մնա­ցել ես պա­տա­նի…»

Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւա­նի 2800ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կո­յի ա­ռի­թով՝ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բը դար­ձեալ ջերմ եւ տօ­նա­կան շունչ ա­ռած էր հայ­կա­կան մշա­կոյ­թով՝ երգ ու պա­րով, ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Դեկ­տեմ­բեր...

Քաղաքական ձեռնարկ Ռոտոս կղզիին մէջ

Մ.Ա.Կ.ի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րա­ցոյ­ցին վրայ 9 ­Դեկ­տեմ­բեր թո­ւա­կա­նի նշու­մը, որ­պէս «­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման մի­ջազ­գա­յին օր»ո­ւան, ըն­դու­նո­ւած է աշ­խար­հի մէջ։ ­Թո­ւա­կա­նը պա­տա­հա­կան չէ, այլ կը խորհր­դան­շէ 1948...

«2018ը Աթէնք՝ գիրքի մայրաքաղաք»

­Յա­կոբ ­Ճէ­լա­լեա­նի փո­րագ­րան­կար­նե­րու հա­ւա­քա­ծո­յի ներ­կա­յա­ցում UNESCOի կող­մէ հռչա­կո­ւած «2018ը. Ա­թէնք՝ գիր­քի մի­ջազ­գա­յին մայ­րա­քա­ղաք» մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը,...

Տօն անուանակոչութեան՝ «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ եւ մատաղօրհնէք

Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս Ս­քան­չե­լա­գործ ­Հայ­րա­պե­տի տօ­նին առ­թիւ, ­Շա­բաթ՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, ­Քա­լա­մա­թա­յի հայ հա­մայն­քը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս տօ­նա­կա­տա­րեց տեղ­ւոյն «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Մե­սի­նիա­սի ­Մետ­րո­պո­լիտ Խ­րի­սոս­թո­մոս Ար­քե­պիս­կո­պոս՝...

«Համազգային»ի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղին ընդհանուր ժողովը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան 23րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ­Ժո­ղո­վէն ետք, որ գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 18 ­Նո­յեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ, նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան թիւ 1 շրջա­բե­րա­կա­նով...

Հ. Հ. հիմնադրման 100ամեակին նուիրուած երաժշտութեան երեկոն

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի մշա­կոյ­թի եւ մարմ­նա­մար­զու­թեան նա­խա­րար տիկ. ­Միր­սի­նի ­Զո­պիա­յի, եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան, Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30ին, ­Գո­քի­նիոյ...

«ԱՐԵՒԻԿ» գրատան ձեռնարկ

«­Մես­րոպ, հայ դա­րե­րու դի­մաց կե­ցող, դուն ա­դա­ման­դեայ ա­պա­ռաժ...» ­Սիա­ման­թօ ­Շա­բաթ՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կոն տար­բեր ե­րե­կոյ մըն էր հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար. ե­րե­կոյ մը՝ նո­ւի­րո­ւած մեր լե­զո­ւին,...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց «Իլիոն»ի Մետրոպոլի­տին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց Ի­լիոն, Ա­խար­նոն եւ ­Փեթ­րու­բո­լիի Ա­թե­նա­ղո­րաս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան...

Գոքինիոյ հայութեան ուխտի օրը՝ Ս. ՅԱԿՈԲ

­Գո­քի­նիոյ հա­յու­թեան ուխ­տի օ­րը ան­գամ մը եւս հա­սաւ։ Ս. ­Յա­կո­բի հա­ւա­տա­րիմ հե­տե­ւորդ­նե­րը, ան­գամ մը եւս եր­կիւ­ղիւ եւ հա­ւա­տով՝ պատ­րաս­տո­ւե­ցան վե­րա­նո­րո­գե­լու քրիս­տո­նէա­կան ի­րենց ուխ­տը։ ­Մե­ծին...
- Advertisement -