Խնճոյք — խրախճանք

Սեղան ապահովելու համար հեռաձայնել երեկոյեան ժամը 6էն ետք՝ Ֆիքսի ակումբ 2109319451 եւ Գոքինիոյ ակումբ 2104913786:

100 պնակ ճաշ ­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան փոք­րիկ պատս­պա­րեալ­նե­րուն

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 20 Մա­յիս 2018ին, Բի­րէա­յի Խա­ծի­քի­րիա­քիօ ման­կանց հո­գա­տա­րու­թեան հաս­տա­տու­թեան պատս­պա­րեալ­նե­րուն հա­մար, կէ­սօ­րո­ւան ճա­շը ա­պա­հո­վեց՝ շնոր­հիւ Daily Fresh ճա­շի մա­տա­կա­րար­մամբ...

«Հայերու Նէոս Գոզմոս» ժապաւէնը

Սե­րուն­դէ սե­րունդ փո­խան­ցո­ւե­լու կո­չո­ւած՝ հա­ւա­քա­կան յու­շի պահ­պան­ման ա­ռա­ջադ­րան­քով պատ­րաս­տո­ւած «­Հա­յե­րու Նէոս Գոզ­մոս» կար­ճա­մեթ­րաժ ժա­պա­ւէ­նը ար­ժա­նա­ցաւ «Իո­նիօ Փա­նե­փիս­թի­միօ»ի (­Յու­նա­կան հա­մալ­սա­րան) կող­մէ տա­րին ան­գամ մը կազ­մա­կեր­պո­ւող...

Աթէնքի հայութիւնը տօնեց Հայաստանի Հանրապետութեան 100ամեակը (նկարներ)

­Յու­նիս 10ի ­Կի­րա­կի ե­րե­կոն մեր գա­ղու­թին եւ յատ­կա­պէս նո­րա­հաս մեր սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ անջն­ջե­լի պի­տի մնայ իբ­րեւ ազ­գա­յին ինք­նավս­տա­հու­թեան, հպար­տու­թեան եւ ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան յի­շար­ժան, ան­մո­ռա­նա­լի...

Հեքիաթը կը միացնէ աշխարհը

Աշ­խար­հի բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ե­րե­խա­նե­րը ե­րա­զով մը կ­՚ապ­րին. ե­րազ՝ աշ­խար­հի մը հա­մար, ուր ե­րե­խա­նե­րը խա­ղաղ պի­տի ապ­րին, սո­վա­մա­հու­թե­նէ պի­տի չմեռ­նին, ըմ­պե­լի մա­քուր ջուր պի­տի ու­նե­նան,...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը տեսակցեցաւ Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ փոխնախարարուհիին հետ

Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Մա­յիս 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի...

Ու­րա­խու­թիւն եւ հպար­տանք

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կու գայ ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տան­քով ծա­նու­ցա­նե­լու, թէ գա­ղու­թի ծխա­կան­նե­րէն տիար ­Վա­հագն ­Գաս­պա­րեա­նի եւ...

Ս. Պա­տա­րագ

Կի­րա­կի՝ 20 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց շրջա­նի...

Յունահայոց թեմի Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Նիքէայի Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօտեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Նի­քէա­յի Ա­լեք­սիոս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ­՛ը­կե­րա­նար Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումը Թեսաղոնիկէի հայութեան հետ

«­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը պատ­րա՛ստ է ե­կե­ղեց­ւոյ ու ազ­գին կող­քին կանգ­նե­լու եւ դեր ստանձ­նե­լու՝ պա­պե­նա­կան ժա­ռան­գի բարձր գի­տակ­ցու­թեամբ»,-հաս­տա­տած է Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան...
- Advertisement -