Ազգային Վարչութիւնը այցելեց կրթութեան եւ կրօնից նախարարին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 1 ­Մարտ 2018ի կ­.ե. ժա­մը 3ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան դի­ւա­նը՝ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր...

«Հայկական Շաբաթ»՝ Գոմոթինիի մէջ

­­Գո­մո­թի­նիի «­­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զո­ւա­կան, բա­նա­սի­րա­կան ու մշա­կոյ­թի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ՝ «­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ու ­­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ...

Հայկ Եազըճեան՝ «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ մէջ

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի բո­լոր...

Խնճոյք-խրախճանք Ֆիքսի մէջ

20 ­Փետ­րո­ւար 1988-24 ­Փետ­րո­ւար 2018 ­Մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու, ա­զատ ու ան­կախ ապ­րե­լու, ինք­նո­րոշ­ման ու ի­րա­ւունք­նե­րու վե­րա­հաս­տատ­ման օր: 1980ին ծայր ա­ռած Ար­ցա­խեան մեր ազ­գա­յին ու ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մը...

Խրիսթինա Ալեքսանեանը եւ Հայկ Եազըճեանը Թեսաղոնիկէի մէջ

Օ­ժան­դա­կու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին եւ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան...

Տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւարներ

Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը Նէա Զ­միռ­նիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղադ­րեց տե­ղե­կա­տո­ւա­կան տա­ղա­ւար, Ուր­բաթ՝ 23 Փետ­րո­ւա­րէն մին­չեւ Կի­րա­կի՝ 25 Փետ­րո­ւար, Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս: Միու­թեան ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րը...

Ազգային Վարչութեան ամանորեայ գաթայի հաւաքոյթը

­­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 31 ­­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30ին, «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նի «­­Զա­քա­րեան-­­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րուն մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյ­թը։ Ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ հա­ւա­քոյ­թը պա­տո­ւե­ցին ­­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Բուն Բարեկենդանի տօնահանդէս

Կի­րա­կի՝ 11 Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի ու­նե­ցաւ Բուն Բա­րի­կեն­դա­նի տօ­նա­հան­դէս: Բուն Բա­րի­կեն­դա­նը, որ­պէս ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյ­ցի...

Տեառնընդառաջը նշուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ե­կե­ղե­ցա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ....

«Վարդանանց»ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, ինչ­պէս նաեւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան,...
- Advertisement -