Հ.Յ.Դ Յունաստանի Կ.Կ.ի հանդիպումը ՀՀ Դեսպանին հետ

Չորեքշաբթի 5 Հոկտեմբեր 2016ին, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի պատուիրակութիւն մը պաշտօնական հանդիպում ունեցաւ Հ.Հ. Յունաստանի մօտ նորանշանակ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պ. Ֆաթէյ Չարչողլեանի...

Ապրիլեան երիտասարդական ելոյթներ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բը ա­ռաջ­նոր­դող եւ ե­ռան­դուն ու­ժով կազ­մա­կեր­պեց շարք մը հրա­պա­րա­կա­յին ձեռ­նարկ­ներ, նո­ւի­րո­ւած՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102ա­մեա­կին։...

Համազգայինը կը մասնակցի UNESCOի համագումարին

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով UNESCOի ­Պա­րի ­Մի­ջազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դի (CID - International Dance Council) հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան...

«Մալաքեան-Գասպարեան Ծաղկոց»

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը այժմ կը յա­ճա­խեն մօ­տա­ւո­րա­պէս 120 ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­ներ, ո­րոնք կը ստա­նան հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն,...

Ծաղկազարդը, Աւագ Շաբաթն ու Զատիկը առաջնորդանիստ մայր եկեղեցւոյ մէջ

­Ծաղ­կա­զար­դի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի,1Ապ­րիլ, 2018ին,Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչԱ­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նոր­դը՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան:...

Իզմիրէն՝ Նէա Զմիռնի Ստեփան Թէքիրեանի երկրորդ ելոյթը «Ղալաքսիա»յի մէջ

Փոքր Ասիոյ Իզմիր քաղաքի պատմական աղէտին 95ամեակի ծիրէն ներս, Նէա Զմիռնիի քաղաքապետութեան կազմակերպած յուշի գեղարուեստական ելոյթներու շարքին, Շաբաթ՝ 20 Մայիսի երեկոյեան ժամը 7։30ին, երաժիշտ¬յօրինող¬նուագող...

Կ­լոր սե­ղա­նի զրոյց

Ի­րենց ա­շա­կերտ­նե­րուն հան­դէպ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան զգա­ցու­մով ա­ռաջ­նոր­դո­ւող ու­սու­ցիչ­ներ եւ դաս­տիա­րակ­ներ ազ­դե­ցիկ դեր կ­՚ու­նե­նան ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դի կազ­մա­ւոր­ման եւ ըն­կե­րա­յին զգայ­նու­թիւն­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ։ Այս ա­ռա­քե­լու­թեամբ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լով՝ ­Փե­րիս­թե­րիի...

«Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը»

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ Եպս. Փանոսեանի, կազմակերպութեամբ Լիբանանի հայոց թեմի Կրօնական Ժողովին Ուրբաթ՝ 10 Նոյեմբեր 2017ին Մարաշի Հայրենակցական Միութեան սրահին մէջ տեղի...
- Advertisement -