Արցախի ազատագրական շարժումի 30ամեակին նուիրուած շաբաթ

Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շա­բաթ Ա­թէնք եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէ ­­Յի­շե­լով 1988ի ­­Փետ­րո­ւա­րին սկիզբ ա­ռած հան­րա­հա­ւաք­նե­րը եւ ժո­ղովր­դա­յին ար­դար պոռթ­կու­մը, որ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բեց՝ այ­սօր ար­դէն հաս­տա­տո­ւած՝ Ար­ցա­խի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի 20 սկաուտներ եւ երէցներ կը մասնակցին Հայաստանի մէջ Ճամպորիին

4 տա­րի ան­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ­Ճամ­պո­րիէն, ուր ան­մո­ռա­նա­լի օ­րեր ան­ցու­ցած էինք, ինչ­պէս նաեւ տխուր բա­ժա­նու­մի պա­հեր` ամ­բողջ աշ­խար­հէն հա­մախմ­բո­ւած մեր քոյ­րե­րուն...

Յարգանքի տուրք

Ուր­բաթ՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ներ­կայ գտնո­ւած է Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի վայ­րէն ներս, եւ...

Դոկտ. Հրայր ճէպէճեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Եր­կու­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դար­նի իր գրա­սե­նեա­կէն ներս, ըն­դու­նեց...

Յունահայոց թեմի Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Նիքէայի Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօտեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Նի­քէա­յի Ա­լեք­սիոս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ­՛ը­կե­րա­նար Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Համազգայինի երաժշտանոցի սաներուն համերգը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցի տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն-հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 17 ­Յու­նի­սի կէ­սօ­րին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ֆի­լի­փոս ­Նա­քաս» ե­րաժշ­տա­կան հաս­տա­տու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ,...

ՀԱՄԵՐԳ — Տիգրան Համասեանը «Փարնասոս» սրահին մէջ

Ինչպէ՞ս կարելի է երիտասարդական նոր շունչ տալ՝ ազգային-աւանդական խորապէս արմատաւորուած երաժշտութեան մէջ։ Այս հարցումին պատասխանը կուգայ տալու երիտասարդ երաժիշտ-յօրինող Տիգրան Համասեան, Աթէնքի «Փարնասոս» սրահին մէջ...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօ­ր այցելութիւնը Թեսաղոնիկէ

Ուր­բաթ՝ 11 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, հան­դի­պում...

Աննախընթաց ու խանդավառ տօնախմբութիւն՝ Սէրրէսի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ օ­ժան­դա­կու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ­Կի­րա­կի՝ 13 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան...

Աթէնքի հայութիւնը տօնեց Հայաստանի Հանրապետութեան 100ամեակը (նկարներ)

­Յու­նիս 10ի ­Կի­րա­կի ե­րե­կոն մեր գա­ղու­թին եւ յատ­կա­պէս նո­րա­հաս մեր սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ անջն­ջե­լի պի­տի մնայ իբ­րեւ ազ­գա­յին ինք­նավս­տա­հու­թեան, հպար­տու­թեան եւ ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան յի­շար­ժան, ան­մո­ռա­նա­լի...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ