Համազգայինի ճաշկերոյթ եւ գաթայի բաշխում

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Մ­շա­կու­թա­յին եւ Կր­թա­կան ­Միու­թեան Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղը եւ «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի յանձ­նա­խում­բը ճաշ­կե­րոյթ ու գա­թա­յի բաշ­խու­մի ե­րե­կոյ կազ­մա­կեր­պե­ցին, ­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցը Թեսաղոնիկէի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի, 22 Ապ­րիլ 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ ­Մարզ­պե­տա­րա­նին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Վել­լի­տիս» հան­դի­սաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց...

«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­ս

Ս­տո­րեւ` ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, դպրո­ցի տնօ­րէն Պրն. ­Ռի­քար­տօ Եր­կա­նեա­նի՝ շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուն ուղ­ղած խօս­քը.- ­Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, Եր­կու...

Քսանթիի դպրոցի հանդէսը

Կի­րա­կի՝ 11 ­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, տեղ­ւոյն Հ. Գթ. ­­Խա­չի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղի ­­վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ք­սան­թիի միօ­րեայ դպրո­ցի հան­դէ­սը, նո­ւի­րո­ւած՝ ­­Վար­դա­նանց տօ­նին։ ­­Հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րեց ­­Վար­չու­թեան...

Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ միօրեայ վարժարաններու 20ամեակը (Նկարներ)

Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րու ա­միս­նե­րու ջան­քե­րէն ետք հա­սաւ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան օ­րը՝ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հինգ գա­ղութ­նե­րու պատ­կա­նող միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րուն: ­Հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ...

«Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի տարեվերջի հանդէսը

Սի­րե­լի ծնող­ներ եւ ներ­կա­ներ, Յա­տուկ ու­րա­խու­թեամբ եւ յու­զու­մով ա­հա­ւա­սիկ այ­սօր տա­րեշր­ջան կը բո­լո­րենք ա­մա­վեր­ջի այս հան­դի­սու­թեամբ: Որ­քա՜ն հիա­ցած կրնայ մէ­կը զգալ՝ տես­նե­լով հան­դէ­սի ըն­թաց­քին 2...

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Աթէնք ժամանեց

Ուր­բաթ՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը Ա­թէնք ժա­մա­նեց՝ ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի հրա­ւէ­րին։ Ա­թէն­քի օ­դա­կա­յա­նին մէջ, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Համազգայինը կը մասնակցի UNESCOի համագումարին

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով UNESCOի ­Պա­րի ­Մի­ջազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դի (CID - International Dance Council) հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան...

Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի ե­լոյ­թը Ա­թէն­քի մէջ

«­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը» խո­րագ­րով հա­մա­գու­մար եւ քա­ղա­քա­կան շփում­ներ Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ եր­կօ­րեայ հա­մա­գու­մար մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ 13-15 ­Մարտ 2017ին։ Ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը՝...

Մենք հոս՝ բոլո՜րս վկայ

(Ընկեր ՇԱՀԱՆ ՖԱՐԱՃԵԱՆի խօսքը՝ Հայաստանի անկախութեան կերտման 99ամեակի հանդիսութեան) 1915ի ահաւոր ողբերգութենէն հազիւ երեք տարի ետք պոռթկաց հայ ժողովուրդի անընկճելի վճռակամութիւնը, որ պսակուեցաւ Մայիսեան...
- Advertisement -