«2018ը Աթէնք՝ գիրքի մայրաքաղաք»

­Յա­կոբ ­Ճէ­լա­լեա­նի փո­րագ­րան­կար­նե­րու հա­ւա­քա­ծո­յի ներ­կա­յա­ցում UNESCOի կող­մէ հռչա­կո­ւած «2018ը. Ա­թէնք՝ գիր­քի մի­ջազ­գա­յին մայ­րա­քա­ղաք» մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը,...

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան առաջին փուլը

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան...

2017-2018 «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը տրա­մադ­րեց ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի վար­ժա­րան­նե­րը...

«Համազգային»ի միօրեայ պտոյտը

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թեան ­Կի­րա­կի՝ 12 ­Մա­յի­սին կազ­մա­կեր­պո­ւած միօ­րեայ պտոյ­տը նոր էջ մը կը բա­նայ միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան դաշ­տին մէջ՝ տրո­ւած ըլ­լա­լով, որ միու­թիւ­նը սո­վոր...

Մեծ Պահքն ու Աւագ Շաբաթը՝ Նէոս ­Գոզմոս(Ֆիքս)ի «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ

­Մեծ ­Պահ­քի եւ Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան շրջա­նը շատ աշ­խոյժ եւ խորհրդա­ւոր էր ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ ժա­մեր­գու­թիւն­նե­րով եւ հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րով, ո­րոնց մեծ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Փետ­րո­ւա­րին, 90 տա­րե­կան հա­սա­կին, մա­հա­ցաւ հել­լէն ա­նո­ւա­նի բե­մադ­րիչ ­Նի­քոս ­Գուն­տու­րոս, ո­րուն թա­ղու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 25 ­Փետ­րո­ւա­րին, Ա­թէն­քի Ա­ռա­ջին գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, ի...

ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ.ՕՀԱՆԵԱ­Նի ու­ղեր­ձը՝ 24 Ապ­րիլին

Ն­ման է Սր­բա­զան ­Խա­չա­փայ­տի խոր­հուր­դին. քրիս­տո­նէա­կան իր երկ­նա­յին մեկ­նա­բա­նու­թեամբ՝ սա ա­րեամբ մաք­րո­ւե­լու խորհր­դա­ւոր հիմ­քը ու­նի, որ եւ ՈՒԽՏն է կեան­քի ու մա­հո­ւան գեր-ի­մա­նա­լի պաշ­տա­մուն­քին...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ. ցանկ)

Ածիլածեան Սերգօ.- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ Դաւիթեան Շանթ.- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Խրիսթոֆորիտիս Եաննիս.- TMHMA...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը այցելեց «Իլիոն»ի Մետրոպոլի­տին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան այ­ցե­լեց Ի­լիոն, Ա­խար­նոն եւ ­Փեթ­րու­բո­լիի Ա­թե­նա­ղո­րաս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան...

­Բո­ղո­քի նա­մակ­ներ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ բո­ղո­քի նա­մակ­ներ յղո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի լ­րագ­րող­նե­րու միու­թեան եւ Եւ­րո­պա­յի մէջ լ­րագ­րող­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի բա­ժան­մուն­քին, բա­ցատ­րե­լով Ա­լեք­սանդր ­Լափ­շի­նի ի­րա­ւունք­նե­րու ոտ­նա­հար­ման պա­րա­գան...
- Advertisement -