«Մասիս» պարախումբի նոր անդամանդամուհիներու արձանագրութիւն

Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կու գայ տե­ղե­կաց­նե­լու մեր շատ սի­րե­լի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն ու յատ­կա­պէս մեր մշա­կու­թա­սէր­նե­րուն, որ մաս­նա­ճիւ­ղին հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 71րդ Շրջանային Ժողովը

­Շա­բաթ՝ 2 ­Յու­նիս 2018ի յետ­մի­ջօ­րէին եւ ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Յու­նիս 2018ի ամ­բողջ օ­րը, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան ­Կեդ­րոն»ին մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց իր 71րդ...

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով՝ Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Ապ­րիլ 30ին գու­մա­րեց հեր­թա­կան ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նէն ներս՝ «­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կը» օ­րա­կար­գով: Ցու­ցադ­րե­ցինք «­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն...

­Կարէն Միրզոյեանի այցելութիւնը Աթէնք

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի հրա­ւէ­րով, աշ­խա­տան­քա­յին ե­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք կը գտնո­ւի Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեան։ Պրն. նա­խա­րա­րը Եր­կու­շաբ­թի 13...

Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նը Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։...

Ար­ձա­գանգ` ­Գո­քի­նիոյ հայ կեան­քէն (նկարներ)

Ար­ձա­գանգ` ­Գո­քի­նիոյ հայ կեան­քէն Ա­մա­նո­րեայ եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն առ­թիւ, այս տա­րի եւս եր­գե­ցիկ խում­բե­րը ա­ւե­տե­ցին Ծ­նուն­դը մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն։ Այս­պէս, Հ.Կ.­Խա­չի, «­Հա­մազ­գա­յին»ի, Հ.Մ.Ը.­Մի եւ Հ.Յ.Դ....

«­Զա­ւա­րեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը

«­Պատ­կերն ու յու­սադ­րիչ ա­պա­գան էք հա­զա­րա­մեակ­ներ հա­շո­ւող մեր հայ­րե­նի­քին, մեր ազ­գին, մեր ժո­ղո­վուր­դին...» 2017-18 տա­րեշր­ջա­նը կը բո­լո­րենք բե­ղուն, ար­դիւ­նա­ւէտ գոր­ծու­նէու­թեամբ: ­Հայ եւ յոյն ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րը, ձեռք-ձեռ­քի տո­ւած,...

Ամառնային դպրոց

2017ի ­Յու­լի­սի 1էն 30, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հսկո­ղու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի...

Հ. Գթ. ­Խա­չի ­Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը Նոր ­Տա­րո­ւան գա­թան կտրեց

­Չո­րեք­շաբ­թի` 16 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00էն սկսեալ, Հ. Գ. ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ­Նոր ­Տարուան ա­ռա­ջին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի...

Ս. Պատարագ եւ Վարդանանցի աշակերտական տօնակատարութիւն

Սր­բոց ­Վար­դա­նանց ­Զօ­րա­վար­նե­րու տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը...
- Advertisement -