Տեառնընդառաջի նախատօնակի արարողութիւն՝ Գոքինիոյ մէջ

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 13 ­Փետ­րո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառն մե­րոյ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար...

Աթէնքի մէջ ոգեկոչուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցը (Նկարներ)

Ե­րէկ Ա­թէն­քի ­Ռազ­մա­կան թան­գա­րա­նին մէջ հել­լէն պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տե­ցին ի նպաստ ­Հայ ­Դա­տի եւ ­Հա­յաս­տա­նի  Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը գի­տա­կից ու պա­հան­ջա­տէր՝ իր ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու հատուցման...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցը Թեսաղոնիկէի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի, 22 Ապ­րիլ 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ ­Մարզ­պե­տա­րա­նին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Վել­լի­տիս» հան­դի­սաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց...

Հայ Կապոյտ Խաչի տեղեկատուական պրակ

Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­ռա­լե­զու (հա­յե­րէն, յու­նա­րէն, անգ­լե­րէն) գե­ղա­տիպ պրակ մը հրա­տա­րա­կո­ւած է, որ բաժ­նո­ւե­ցաւ «Ա­զատ Օր»ի բա­ժա­նորդ­նե­րուն եւ յա­ջոր­դող օ­րե­րուն...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Փետ­րո­ւա­րին, 90 տա­րե­կան հա­սա­կին, մա­հա­ցաւ հել­լէն ա­նո­ւա­նի բե­մադ­րիչ ­Նի­քոս ­Գուն­տու­րոս, ո­րուն թա­ղու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 25 ­Փետ­րո­ւա­րին, Ա­թէն­քի Ա­ռա­ջին գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, ի...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ. ցանկ)

Ածիլածեան Սերգօ.- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ Դաւիթեան Շանթ.- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Խրիսթոֆորիտիս Եաննիս.- TMHMA...

Պատանեկան Միութեան 37րդ բանակումը

Ըն­թաց­քի մէջ է Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Պա­տա­նե­կան ­­Միու­թեան 37րդ ­բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ­‘ու­նե­նայ 23 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 2 ­­Սեպ­տեմ­բեր, ­­Քա­բանտ­րի­թիի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ 79 խան­դա­վառ պա­տա­նի­ներ կը մաս­նակ­ցին...

Շնորհակալական նամակներ

2016ի Ապ­րի­լին, Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի վրայ ծա­ւա­լած քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք, միա­նա­լով Ար­ցա­խի օ­ժան­դա­կու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան ար­շա­ւին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն յա­ռա­ջա­ցուց Ար­ցա­խի Օ­ժան­դա­կու­թեան ­Ֆոն­տի ­Յանձ­նա­խումբ՝...

«­Սի­րոյ ­Սե­ղան»

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3ին, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյս կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Սի­րոյ ­Սե­ղան»...

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՅՑ

Առաջնորդ Յունահայոց Թեմի, Նախագահ Ազգային Վարչութեան եւ բոլոր Ազգային Իշխանութեան ենթակայ մարմիններուն Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 1. Պօղոս Չոլաքեան Ատենապետ 2. Պետրոս Կիւրիւնլեան Փոխ Ատենապետ 3....
- Advertisement -