«Սուրբ Յակոբ» եկեղեցւոյ տօնակատարութիւնը

­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը հա­ղոր­դեն, որ ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ժա­մը 10ին...

Տօնակատարութիւն Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց

Սո­ղո­մոն Ի­մաս­տու­նի «­Գիրք ա­ռա­կաց»էն աս­տո­ւա­ծաշն­չա­կան այս գրու­թիւ­նը ա­ռա­ջին նա­խա­դա­սու­թիւ­նը կը կազ­մէ, որ գրո­ւած է հա­յե­րէն տա­ռե­րով, քա­նի ան­կէ ա­ռաջ մին­չեւ 5րդ դար հայ ե­կե­ղե­ցին...

Աշակերտներու այցելութիւն՝ Քսանթի

Հինգ­շաբ­թի՝ 27 Ապ­րիլ 2017ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, Ք­սան­թիի 2րդ «Ե­նի­քօ ­Լի­քիօ»ի ա­շա­կերտ­նե­րը, թի­ւով 24 հո­գի, ի­րենց դա­սա­պա­հե­րէն մէ­կը կա­տա­րե­ցին Ք­սան­թիի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։...

Տեառնըդառաջ Գոմոթինիի մէջ

­­Շա­բաթ 11 ­­Փետ­րո­ւար 2017-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­­Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ ­­Հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­­Պա­րէտ քհնյ. ­­Խա­չե­րեան, ժամեր­գու­թեան ա­ւար­տին...

Քոս կղզիի հայրենակիցները յարգեցին Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, ­­Քոս կղզիին մէջ հաս­տա­տուած հայ­րե­նա­կից­ներ, իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րիլ 24ի օ­րը, հա­մեստ հա­ւա­քով կը յար­գեն ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը։ Այս տա­րի եւս, Ե­րեք­շաբ­թի Ապ­րիլ...

«Հ­րէ­շը լուս­նի վրայ» թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այ­ցե­լու­թիւն մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի «Σημείο» թա­տե­րաս­րա­հը, ուր թատ­րո­նի տնօ­րէ­նու­թեան հետ նա­խա­պէս կա­տա­րո­ւած կար­գադ­րու­թեամբ՝...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Պատարագ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 10։30ին, «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Ս....

­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­պէս այ­ցե­լե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի մօտ...

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Ուր­բաթ՝ 8 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան ա­ռա­ջին...

Դիտարկումներ.Կրնա՞նք ձգտիլ նոր 75ամեակներու

Յունահայ գաղութի «Ազատ Օր» օրաթերթը արդէն թեւակոխեց իր 75րդ տարին։ Զօրեղ առաջնորդող յօդուածով մը թերթին խմբագրութիւնը արժեւորումը կատարեց 75ամեայ աւանդին, ապա անոր անխափան շարունակութեան...

Աթէնքի եւ Գոքինիոյ սկաուտներ այցելեցին Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցին

Կի­րա­կի՝ 10 ­Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ներ­կա­յու­թեամբ՝ շրջա­նի ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն,...
- Advertisement -