Խաչվերացի տօնը՝ Գավալայի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ­Գա­վա­լա­յի հա­յու­թիւ­նը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ հո­գե­ւոր հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին եւ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չին, ան­գամ մը եւս իր ուխ­տին հա­ւա­տա­րիմ փա­ռա­ւոր կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րեց...

Հանդիպում մարզպետ Րէնա Տուրուի հետ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ո­րո­շո­ւած ժա­մադ­րու­թեան հա­մա­ձայն, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք....

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը այ­ցե­լեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­դպրո­ցը

­Շա­բաթ՝ 24 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազգ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն....

Գիրքի շնորհանդէս

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի «Իա­նոս» գրա­խա­նու­թին, Հինգ­շաբ­թի՝ 26 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին,...

Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեանի հանդիպումը Պ­րի­կի­թէ ­Պի­թեր­մա­նին հետ

­Հինգ­շաբ­թի` 21 ­Մարտ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, նա­խա­պէս առնուած ժա­մադ­րու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր ­հո­վիւ՝ ­Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ե­կե­ղեց­ւոյ իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Վարչութեան շնորհաւորական այցելութիւնը՝ Առաջնորդ Սրբազան Հօր

Ուր­բաթ՝ 22 ­Փետ­րո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ա­ռաջ­նոր­դա­կան ընտ­րու­թեան առ­թիւ, ըն­դու­նեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը...

Աստուածածնայ տօնախմբութիւն Քսանթիի մէջ

Քսանթիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի կազմակերպութեամբ Կիրակի՝ 13 Օգոստոս 2017ին, հանդիսաւոր կերպով տօնակատարուեցաւ եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը։ Շրջանի հոգեւոր հովիւ Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան Շաբաթ երեկոյեան օրհնեց...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւն 2

Այս տա­րի մեծ ու­րա­խու­թեամբ դի­մա­ւո­րե­ցինք Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Շո­ւէ­տի մաս­նա­ճիւ­ղի 36 ե­րէց սկաուտ­ներ եւ աս­տի­ճա­նա­ւո­րա­կան կազ­մը: ­Բա­նա­կու­մի ծրա­գիրն էր Ա. եւ Բ. կար­գի դաս­տիա­րա­կու­թիւն ­Յու­նաս­տա­նի մէջ, եւ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք....

Հ.Գ.Խ. Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Պատգամաւորական Ժողով

­Կի­րա­կի՝ 18 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ազ­գա­պատ­կան «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս պաշ­տօ­նա­պէս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նի...
- Advertisement -