Ազգային Վարչութիւնը այցելեց կրթութեան եւ կրօնից նախարարին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 1 ­Մարտ 2018ի կ­.ե. ժա­մը 3ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան դի­ւա­նը՝ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան եւ ա­տե­նադ­պիր...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ժամանեց Թեսաղոնիկէ

Կ­’ու­զենք մեր ժո­ղո­վուր­դին տե­ղե­կաց­նել, որ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 9 ­Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, Ա­թէն­քէն դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէ ու­ղիղ թռիչ­քով, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ժա­մա­նեց...

Գոյժ-Թագւոր Գազանճեան

Ուր­բաթ՝ 27 Ապ­րի­լին, 85 տա­րե­կան հա­սա­կին մէջ, յա­ւի­տե­նա­պէս իր աչ­քե­րը փա­կեց Յու­նաս­տա­նի Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան՝ բա­ռին իս­կա­կան ա­ռու­մով հա­ւա­տա­րիմ վե­թե­րան մեր ըն­կեր­նե­րէն...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց Յունաստանի ներկայացուցիչներու Նոր Տարին

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան՝ ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նի եւ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հու­թեան գրա­սե­նեա­կի հրա­ւէր­նե­րուն, Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նո­ւար...

Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան գա­թա­յի կտրումը

­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «­Տէր-­Զա­քա­րեան»...

Ծաղկազարդը, Աւագ Շաբաթն ու Զատիկը առաջնորդանիստ մայր եկեղեցւոյ մէջ

­Ծաղ­կա­զար­դի տօ­նին ա­ռի­թով, ­Կի­րա­կի,1Ապ­րիլ, 2018ին,Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչԱ­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նոր­դը՝ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան:...

Յարգանքի տուրք

Ուր­բաթ՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ներ­կայ գտնո­ւած է Ա­թէն­քի ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի վայ­րէն ներս, եւ...

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Ս. Ծնունդ

­Փառք կու տանք Աս­տու­ծոյ, որ իր շնորհ­քով եւ ո­ղոր­մու­թեամբ կա­րո­ղա­ցանք 2017 տա­րին բո­լո­րել թէ՛ որ­պէս ազգ եւ թէ՛ որ­պէս Ե­կե­ղե­ցի:   ­Մեր ա­ղօթքն ու մաղ­թանքն է, որ Աս­տո­ւած մեր բո­լո­րին հա­ւատ­քը եւ յոյ­սը նո­րո­գէ եւ Ք­րիս­տո­սի խա­ղա­ղու­թեան եւ հաշ­տու­թեան լոյ­սը ան­գամ մը եւս փայ­լի մեր այս աշ­խար­հին վրայ, յատ­կա­պէս մեր հայ­րե­նի­քի­ն եւ մեր սրտե­րուն մէջ:   ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղե­ցիին եւ ժո­ղո­վուր­դին ա­նու­նով կը մաղ­թենք՝          Շ­նոր­հա­ւոր ­Նոր ­Տա­րի եւ Ս. Ծ­նունդ,          Ք­րիս­տոս ծնաւ եւ յայտ­նե­ցաւ,          ­Ձե­զի մե­զի մեծ Ա­ւե­տիս ­Ձերդ Ա­ղօ­թա­րար՝  ­Վեր. ­Վի­գէն ­Չո­լա­քեան Հո­վո­ւա­պետ

­Գա­թա­յի օրհ­նու­թիւն՝ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Եր­կու­շաբ­թի՝ ­Յու­նո­ւար 22ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ա­մա­նո­րեայ ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրում,...

Համազգայինի «Ղ. Սարեան» Մասնաճիւղը իր Գաթան Կտրեց

Ե­րեք­շաբ­թի, 6 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։30-էն սկսեալ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը,...
- Advertisement -