«Արեւելքի բանակը կը նկարէ Թեսաղոնիկէն»

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.»ի ա­րո­ւես­տի հաս­տա­տու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00ին, «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.»ի թան­գա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­րե­ւել­քի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ան­դամ պրն. ­Բիէր...

2017-2018 «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը տրա­մադ­րեց ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի վար­ժա­րան­նե­րը...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը մաս­նակ­ցե­ցաւ Թե­սա­ղո­նի­կէի ա­զա­տագր­ման տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց

Ըն­դա­ռա­ջե­լով պե­տա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան հրա­ւէր­նե­րու` Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեա­նի, Ուր­բաթ՝ 25 Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Տի­միթ­րիոս»...

«Հայկական Հարցը 19րդ դարուն, հելլէն մամուլի հրապարակումներուն ընդմէջէն»

19րդ ­դա­րը յատ­կան­շած պատ­մա­կան վճռո­րոշ պա­հե­րուն վրայ լոյս սփռե­լու եւ ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի մէջ հե­տա­գայ զար­գա­ցում­նե­րուն հիմ­քը կազ­մած ե­ղե­լու­թիւն­նե­րուն շուրջ կա­րե­ւոր անդրա­դարձ մը կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով,...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Նի­քիա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Թա­ղա­յին խորհուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Սեր­գօ Ա­րա­պեան եւ գան­ձա­պահ պրն. ­Գար­լօ...

Ռոտոսի բնակչութիւնը վայելեց հայկական եւ պոնտական երգերու նուիրուած ճոխ երեկոյ մը

­Հա­րա­ւա­յին Ե­գէա­կա­նի մարզ­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ հայ­կա­կան եւ պոն­տա­կան եր­գե­րու նո­ւիրո­ւած ճոխ ե­րե­կոյ մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ­Ռո­տոս կղզիի մէջ, «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Ռո­տոս կղզիի «­Տիգ­րան Եր­կաթ» մաս­նա­ճիւ­ղի մաս­նակ­ցու­թեամբ ու...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի բաց­ումը

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ՝ 6 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօտեան ժա­մը 10։00ին, Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նի նա­խօ­րեա­կին, իր...

­Հին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի յի­շա­տակ­նե­րէն

ԿԱՐՕ ԱՒԱԳԵԱՆ ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Բ. ­Պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին եւ լման գի­շե­րո­ւան ռմբա­կո­ծու­մէ մը ետք, երբ օ­րը լուս­ցաւ, ­Լի­բազ­մա­յի հա­յա­հոծ փոք­րիկ գա­ղու­թը փլա­տակ­նե­րու տակ յայտ­նո­ւե­ցաւ: Այ­նու­հե­տեւ՝ զի­նո­ւո­րա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րու...

«Հրէշը լուսնի վրայ»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Նո­յեմ­բեր 19էն սկսեալ, ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի եւ Ե­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը, ժա­մը 21:00ին, Θέατρο Σημείο (Πάνω Σκηνή) - (Χαριλάου Τρικούπη 2, Καλλιθέα)...
- Advertisement -