Ողբերգական պատահար՝ Նիքէայի հիւանդանոցին մէջ

Շա­բաթ՝ 29 ­Յու­նի­սի ա­ռա­ւօ­տուն ող­բեր­գա­կան դէպք մը պա­տա­հե­ցաւ ­Նի­քէա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ։ ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ա­պա­հո­վու­թեան սպա­սար­կու­թիւ­նը փոր­ձեց ձեր­բա­կա­լել հայ­կա­կան ծա­գու­մով կին մը, որ հի­ւանդ անձ...

Սպայից վարժարանի ուսանողներու երդման արարողութիւն

Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Յու­նաս­տա­նի Զինեալ Ու­ժե­րու սպա­յից վար­ժա­րա­նի հրա­մա­նա­տար՝ զօ­րա­պետ Տի­միթ­րիոս Խու­բի­սի հրա­ւէ­րով, Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան եւ...

Ի­մա­մօղ­լո­ւի յաղ­թա­նա­կը՝ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան յաղ­թա­նակն է. յու­նա­կան մա­մուլ

Յու­նաս­տա­նի լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րը մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան Պոլ­սոյ կրկնա­կի քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք կա­յա­ցան ան­ցեալ Կի­րա­կի։ Ա­նոնք կը խօ­սին Էք­րէմ Ի­մա­մօղ­լո­ւի յաղ­թա­նա­կին հա­մար, նշե­լով, թէ ա­նի­կա...

«­Մար­դա­մե­քե­նա­կան» նիւ­թով հնգօ­րեայ ա­մառ­նա­յին դա­սըն­թացք-սե­մի­նար

Հ. Կ.­ Խա­չի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին նա­խակր­թա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան Միու­թիւ­նը, վար­ժա­րա­նի սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պեց մար­դա­մե­քե­նա­կան «Ρομποτική»ի հնգօ­րեայ ա­մառ­նա­յին դա­սըն­թացք-սե­մի­նար մը, գոր­ծակ­ցու­թեամբ հռչա­կա­ւոր «STEM»...

Մա­տա­ղօրհ­նէք եւ տօ­նախմ­բու­թիւն՝ Սէր­րէ­սի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ օ­ժան­դա­կու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի hա­յոց թե­մի Ազգ. ­Վար­չու­թեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան...

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան այցելեց «Ազատ Օր»ի խմբագրատուն

Շաբաթ՝ 22 Յունիս 2019ի առաւօտուն, «Ազատ Օր»ի խմբագրատուն այցելեց Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան։ Ան Աթէնք կը գտնուուէր Միացեալ Աստուուածաշունչի...

Յայտարարութիւն

Մեծ զարմանքով կարդացինք Հայաստանեան մամուլին մէջ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի եւ Հ.Հ. արտաքին գործոց նախարարութեան ընդհանուր քարտուղար, դեսպան Վահագն Մելիքեանի հետ հանդիպման մասին հրապարակումը։ Հանդիպումը...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի հանդիպումը Վահագն Մելիքեանի հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար, դես­պան ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեա­նի հետ, ­Յու­նաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով։ Եր­կու­շաբ­թի` 17 ­Յու­նիս...

Ընկ. Յովսէփ Պարազեանի թաղման արարողութիւնը

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նիս 2019ի կէ­սօ­րին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­զատ Օր»ի բազ­մա­վաս­տակ խմբա­գիր եւ յու­նա­հայ յայտ­նի գոր­ծիչ ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի...

Վահագն Մելիքեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ա­ւագ քար­տու­ղար պրն. ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեան եւ Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի...
- Advertisement -