Հանդիպում Յունաստանի վարչապետին հետ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2020ին, Ա­թէն­քի ­Մաք­սի­մո­սի ա­պա­րան­քի վար­չա­պե­տա­րա­նէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս, ըն­դու­նեց ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի...

Հայ Կապոյտ Խաչի թէյասեղանը

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը նոր տա­րո­ւան իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը սկսաւ ըն­կե­րա­յին հան­դի­պում-թէ­յա­սե­ղա­նի մը կազ­մա­կեր­պու­մով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 13 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն: ­Սոյն թէ­յա­սե­ղա­նի ըն­թաց­քին, Հ. Կ....

Ալին Տեմիրճեան՝ Հ.Կ.Խ.ի նախակրթարաններու աշակերտներուն հետ

11 ­Դեկ­տե­բեր 2019ին Հ.Կ.Խ.ի «­Զա­ւա­րեան» եւ «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէ­նու­թեանց կար­գադ­րու­թեամբ, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ զոյգ վար­ժա­րան­նե­րու Դ. Ե. եւ Զ. դա­սա­րան­նե­րու...

Թե­սա­ղո­նի­կէի Թաղական խորհուրդը ամանորեայ գաթան կտրեց

Եր­կու­շաբ­թի՝ 13 ­Յու­նո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, գլխա­ւո­րու­թեամբ հայր սուր­բին, ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան գա­թան կտրե­ցին՝ զի­րար բա­րե­մաղ­թանք­ներ...

Երիտասարդական, պատանեկան եւ սկաուտական ամանորեայ հաւաքոյթներ (նկարներ)

Ե­րի­տա­սար­դա­կան ա­մա­նո­րեայ պա­րա­հա­ւոյթ­ներ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նո­ւա­րի գի­շե­րը, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Փո­թո­րիկ» խում­բե­րը, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս...

Թեսաղոնիկէի Շաբաթօրեայ դպրոցի ընտանիքը իր գաթան կտրեց

­Շա­բաթ՝ 11 ­Յու­նո­ւար 2020ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։00ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Շա­բա­թօ­րեայ դպ­րո­ցի ­մեծ ըն­տա­նի­քը՝ տ­նօ­րէ­նու­թիւ­նը, ու­սուց­չա­կան ­կազմն...

Ասատուր (Աստիկ) Միքայէլեան

­Կեանք մը եւս շի­ջե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թէն։ ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2020ին, սպա­ռիչ հի­ւան­դու­թե­նէ մը ետք, իր աչ­քե­րը փա­կեց ազ­նուա­կան հայ­րե­նա­կից մը՝ Ա­սա­տուր ­Մի­քա­յէ­լեա­նը։ Աս­տիկ կը...

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը` Թեսաղոնիկէի մէջ

Եր­կու­շաբ­թի` 6 ­Յու­նո­ւար 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս.Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս.Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս.եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի Ամանորեայ հաւաքը (Նկարներ)

­Յու­նա­հա­յու­թեան ազ­գա­յին-միու­թե­նա­կան կեան­քի գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րէն է ­Նոր ­Տա­րին դի­մա­ւո­րել Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի բաշ­խու­մով, ըն­կե­րա­յին ջերմ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին։ Ար­դէն երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝...

Ս. Ստեփանոս տօնախմբութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 22 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գին եւ ա­ռա­ջին մար­տի­րո­սին։...
- Advertisement -