Արցախի Ազգային ժողովի պատգամաւոր ընկ. Դաւիթ Իշխանեան Աթէնքի մէջ

Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան, 5 եւ 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ եւ ու­նե­ցաւ շարք մը...

Դաւիթ Իշխանեան այցելեց Ազգային առաջնորդարան

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լեց Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին կող­մէ 21 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի թո­ւա­կիր հայ­րա­պե­տա­կան գրու­թեամբ՝ 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­Ժո­ղո­վէն...

Ուշադրութիւն

Ազգային Առաջնորդարանի դիւանը կը տեղեկացնէ, թէ Քալամաթայի քաղաքապետարանը կը յետաձգէ Հայոց Ցեղասպանութեան Խաչքար-Յուշարձանի բացումը՝ օդի աննպաստութեան պատճառով: Նոր թուական՝ Կիրակի՝ 17 Նոյեմբեր 2019

Հ.Կ.Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, բա­րե­րա­րու­հի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան»ի յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նե­լու հա­մար, հիմ­նած է մրցա­նակ մը, որ կը տրուի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խած եւ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն...

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի եր­կօ­րեայ պտոյ­տը

Իս­կու­հի Ճա­մու­զեան Հ. Կ. Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղը կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Թ­րի­խո­նի­տա եւ Նաֆ­բաք­թօ՝ 19-20 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին: Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8ին էր մեկ­նու­մը: Ճամ­բոր­դու­թիւ­նը եր­կար...

Մասնակցութիւն՝ 28 Հոկտեմբերի Յունաստանի ազգային տօնակատարութիւններուն

Կ­րօ­նա­կան Ժո­ղո­վի դիւանէն տեղեկացանք, թէ 28 Հոկ­տեմ­բե­րի Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով, թե­միս հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներն ու Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ըն­դա­ռա­ջե­լով պե­տական ու քա­ղա­քա­պե­տա­կան հրա­ւէր­նե­րուն Եր­կու­շաբ­թի՝...

Ներ­կա­յու­թիւն՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց

Ըն­դա­ռա­ջե­լով Կեդ­րո­նա­կան Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պետ՝ պրն. Ա­փոս­թո­լոս Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխնա­հան­գա­պե­տու­հի՝ տիկ. Փա­րաս­քէ­վի Փա­թու­լի­տու­յի հրա­ւէր­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ տեղ­ւոյն քաղաքապե­տա­րա­նին, Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. Փա­շա­յեան,...

Յունական լրատուադաշտի լայն արձագանգը՝

Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան կող­մէ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման լու­րը, անց­նող մի քա­նի օ­րո­ւան ըն­թաց­քին, գլխա­ւոր նիւթ դար­ձաւ յու­նա­կան լրա­տո­ւա­դաշ­տին մօտ, ո­ղո­ղե­լով թեր­թե­րուն...

Հ.Կ.Խաչի հրապարակային երեկոյ տոքթ. Էլէնի Թէոխարուսի հետ

Հ.Կ.­Խա­չի հրա­պա­րա­կա­յին ե­րե­կոյ տոքթ. Է­լէ­նի ­Թէո­խա­րու­սի հետ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ կը հրա­ւի­րէ մեր ազ­գա­յին­նե­րը իր կազ­մա­կեր­պած հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թին՝ ­Կիպ­րո­սէն յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած, հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­ւի­րեալ բա­րե­կամ...
- Advertisement -