«Դուն հայերէն կ’ուզե՞ս սորվիլ»

Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւնը հայերէն լեզուի դասընթացքներ կը կազմակերպէ, արեւմտահայերէն լեզուի պաշտպանութեան ու հայախօսութեան զարգացման նպատակով։ Առաջին երկու տարուայ յաջող փորձառութենէն ետք եւ ուսանողներու յաւելեալ...

Խաչվերացի անդաստան եւ ռեհանի օրհնութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին ­Վե­րաց­ման Ս. ­Խա­չի տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցեց շրջա­նի ­հո­գե­ւոր...

Արժէքաւոր նուիրատուութիւն մը՝ «Ազատ Օր»ին

«Ա­զատ Օր»ի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քը ամ­բող­ջու­թեամբ թեր­թիս նո­ւի­րեց ընկ. ­Յով­սէ­փի գրա­դա­րա­նը, որ կը պա­րու­նա­կէ մեծ թի­ւով գիր­քեր...

Խնճոյք՝ նուիրուած Հայաստանի անկախութեան հռչակման

Խն­ճոյք՝ նո­ւի­րո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան» ­Կո­մի­տէն կը կազ­մա­կեր­պէ խնճոյք՝ նո­ւի­րո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման 28րդ ­տա­րե­դար­ձին, ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30ին, ­Գա­րէա­յի...

Դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում

Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու...

Սրբազան հօր այցելութիւնը Մեսոյեասի մետրոպոլիտին

­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նի,...

Հայ եւ յոյն ժողովուրդի վերապրումի ու պայքարի ոգիին նուիրուած ձեռնարկ Սիրոսի...

Ա­ղէ­տի նոյն ճա­նա­պար­հէն քա­լած ­Փոքր Ա­սիոյ հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ող­բեր­գու­թեան անդ­րա­դար­ձող, բայց նաեւ վե­րապ­րած­նե­րու հո­գե­կան ուժն ու վե­րապ­րու­մի կա­րո­ղու­թիւ­նը շեշ­տող ձեռ­նարկ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Հանրածանօթ ջութակահար Արա Մալիքեան ելոյթներ պիտի ունենայ Աթէնքի մէջ

­Մի­ջազ­գա­յին համ­բա­ւի տէր, հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­­Մա­լի­քեա­ն, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ե­լոյ­թներ պի­տի ու­նե­նայ ­­Յու­նաս­տա­նի մէջ, Ուր­բաթ՝ 27 ­եւ ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հէն...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդր. Կոմիտէի ցաւակցագիրը Արամ Ա. կաթողիկոսին

­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը հպա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս կը գու­ժէր ­Տի­րա­մայր ­Լու­սին ­Քէ­շի­շեա­նի (ծնեալ ­Գոֆ­թի­կեան, 1928,...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարաններու վերամուտի արարողութիւններ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցան վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։ Այս­պէս, Հ.Կ.­Խա­չի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան», «­Զա­ւա­րեան», «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»,...
- Advertisement -