Ս. Ծնունդ եւ Ջրօրհնէք՝ Աթէնքի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ մէջ

Ա­մա­նո­րեան ու տօ­նա­կան օ­րե­րու խոստմ­նա­լից եւ յու­սադ­րիչ օ­րե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ատ­տի­կէի շրջա­նի ե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ­Յու­նո­ւար 1ին՝ գո­հա­բա­նա­կան,...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ կ­՚ու­զէ տե­ղե­կաց­նել ­Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քին, թէ պատ­մու­թեան մէջ երկրորդ ան­գամ ըլ­լա­լով ­հայ մը անդամ ընտրուեցաւ Յու­նա­կան Ս­կաու­տա­կան ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի ընդհանուր...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն առ­թիւ ­Հինգ­շաբ­թի` 10 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը` ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Ֆիք­սի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւղնե­րու վար­չա­կան ան­դամ­նե­րուն, այ­ցե­լու­թիւն­ներ տո­ւաւ Հ.Կ.Խաչի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կ. Կոմիտէի հրաւիրած ամանորեայ հաւաքը (Նկարներ)

Նոր Տարո­ւան աւանդական գաթան կտրելու սովորութիւնը յունահայութեան մօտ միշտ ալ առիթ եղած է մեր ազգային-միութենական-կուսակցական կեանքը նոր տրամադրութեամբ դիմաւորելու եւ նոր սկսող տարեշրջանին համար՝...

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

«Ան­բա­ւե­լին երկ­նի եւ երկ­րի ի խան­ձա­րուրս պա­տե­ցաւ, ոչ մեկ­նե­լով ի ­Հօ­րէ ի սուրբ այ­րին բազ­մե­ցաւ» ­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ սրբա­զան շա­րա­կա­նագ­րին աս­տուա­ծաշն­չա­կան հիմ­քով, աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան խոր­քով, բա­նաս­տեղ­ծա­կան ո­ճով եւ ե­րաժշ­տա­կան...

­Նա­մակ՝ ­Կա­ղանդ ­Պա­պա­յին

­Տա­րո­ւան ա­մէ­նէն շատ սի­րո­ւած եւ սպա­սո­ւած տօ­նե­րը կը մօ­տե­նան՝ ­Կա­ղանդ եւ ­Սուրբ Ծ­նունդ... ­Մեծ եւ փոքր՝ կը պատ­րաս­տո­ւինք եւ խան­դա­վառ կը սպա­սենք այդ օ­րե­րուն, որ­պէս­զի...

Հանդիսաւոր տօնախմբութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 23 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ...

Բարեմաղթանք՝ Յունաստանի Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէի

­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րէ ա­մա­նո­րը թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին, ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեանց ու յա­րա­կից մար­մին­նե­րուն, յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց հո­գե­ւոր պե­տե­րուն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի եւ ­Հայ...

Սպայից Վարժարանի ուսանողաց երդման արարողութիւն

Յունաստանի զինեալ ուժերու Սպայից Վարժարանի պատասխանատու գնդապետ Կրէցաս Նիքոլաոսի հրաւէրով՝ Յունաստանի հայոց թեմի բարեջան առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան եւ Յունաստանի հայոց թեմի Ազգային Վարչութեան...

Տօն Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի

Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով, Ե­րեքշաբ­թի՝ 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դանիստ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­տուկ կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. Ս­տե­փա­նոս նախա­սար­կա­ւա­գի ու...
- Advertisement -