Պաքուի ջանքերը ձախողած են

Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նը Սթ­րազ­պուր­կի մէջ գու­մա­րած իր լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին, ձայ­նե­րու 457 կողմ, 124 դէմ եւ 66 ձեռն­պահ հա­մե­մա­տու­թեամբ՝ վա­ւե­րա­ցուց բա­նա­ձեւ մը Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի...

Հ.­Յ.­Դ. կը պաշտ­պա­նէ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նին

­Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան յայտ­նեց, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի պաշտ­պա­նէ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի թեկ­նա­ծու­թիւ­նը՝ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին հա­մար: «Ան­ցած մէկ շա­բա­թո­ւայ ըն­թաց­քում Հ.Յ.Դ....

Արցախի բնակչութեան թիւը կ՚աճի

2017ի ­Յու­նո­ւար 1ի դրու­թեամբ՝ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­խե­տու­թեան բնակ­չու­թեան թո­ւա­քա­նա­կը կազ­մած է 146,1 հա­զար մարդ, ինչ որ 2016ի տա­րեսկզ­բի հա­մե­մատ ա­ւել­ցած է 0,7 տո­կո­սով: Ինչ­պէս կը...

Բանակը ձեռնարկած է պատասխան գործողութիւններու

Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հա­ղոր­դած է, որ թշնա­միի նա­խա­յար­ձակ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ճնշե­լու հա­մար պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի յա­ռա­ջա­պահ զօ­րա­մա­սե­րը ստի­պո­ւած ե­ղած են ձեռ­նար­կե­լու պա­տաս­խան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու, ո­րոնց ար­դիւն­քով...

«ՄԵՆՔ ՈՒԺԵՂ ԵՆՔ, ԵՐԲ ՄԻԱՍԻՆ ԵՆՔ»

«­­Հայ Օգ­նու­թեան ­­Միու­թիւն» բա­րե­գոր­ծա­կան-հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, ­­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մին կող­մէ յատ­կա­ցո­ւող դրա­մաշ­նոր­հի եւ ­­Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Հիմ­նադ­րա­մի յայ­տա­րա­րած մրցոյ­թի ծի­րէն ներս, այ­ցե­լած է Ար­ցա­խի զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կը։ «­­Մենք...

«Առանց Լ.Ղ.ի մասնակցութեան, որեւէ պայմանագիր չի ստորագրուիր»

­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան 2016 թո­ւա­կա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէի հա­շուետ­ւու­թեան քննար­կում­նե­րու ա­ւար­տին՝ հար­ցում-պա­տաս­խա­նի բաժ­նին յայ­տա­րա­րած է, որ Ար­ցա­խի խնդրին շուրջ ոչ մէկ փաս­տա­թուղթ...

10 օրերուն Ատրպէյճանը կորսնցուցած է 8 զինծառայող

­Յու­նիս 28ին կա­յա­ցած մա­մու­լի ա­սու­լի­սին՝ Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Վի­գէն ­Սարգ­սեան յայ­տա­րա­րած է, թէ վեր­ջին տա­սը օ­րե­րուն Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նու­ժը կորսն­ցու­ցած է 8 զին­ծա­ռա­յող: «­Հաս­տա­տո­ւած տո­ւեալ­նե­րով` 10...

Շուշիի Վերին Ճումա մզկիթը կը վերանորոգուի

Վեր­ջերս ­Շու­շիի մէջ կ­՚ըն­թա­նայ պատ­մա­կան ­Վե­րին ­Ճու­մա մզկի­թի վե­րա­կանգ­նու­մը։ Այս աշ­խա­տան­քը ու­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցա­կան բնոյթ, քա­նի որ ծրագ­րի մէջ նե­րա­ռո­ւած են զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­ներ։ Ա­ռա­ջին հեր­թին...

Վերականգնող կոթող մը՝ Սօսէ Մայրիկի անմեռ յիշատակին…

­Մօտ ե­րեք բախ­տո­րոշ տաս­նա­մեակ­ներ ան­ցած են այն թո­ւա­կա­նէն, երբ ա­զա­տագ­րա­կան ա­րիւ­նա­լի պա­տե­րազ­մէն նոր դուրս ե­կած նո­րա­զատ Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան կը նո­ւի­րէին թշնա­մի...

Արցախ այցելեց Պելճիքայի ծերակուտական Եօրիս Փօշէ

Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նախմ­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­Յու­նիս 21ին, Ար­ցախ այ­ցե­լեց ­Պել­ճի­քա­յի ծե­րա­կու­տա­կան, Ֆ­լանտ­րիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ՝ Եօ­րիս ­Փօ­շէ: Ա­նոր ըն­կե­րակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար...
- Advertisement -