LensCulture Exposure Guide 2017

Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն Ար­ցա­խի մէջ առ­նո­ւած լու­սան­կար­նե­րը LensCulture Exposure Guide 2017 լու­սան­կար­նե­րու մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թին երկ­րորդ տե­ղը գրա­ւած են: ­Լու­սան­կար­նե­րու հե­ղի­նա­կը ար­ցախ­ցի լու­սան­կա­րիչ Ա­րեգ ­Բա­լա­յեանն...

«­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րա­ն»

­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րա­նը (Մ.Ի.Ե.Դ.) Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Հուն­գա­րիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը ճանչ­ցած է իբ­րեւ պա­տաս­խա­նող կողմ՝ ատր­պէյ­ճան­ցի սպայ ­Ռա­միլ ­Սա­ֆա­րո­վի կող­մէ ­Պու­տա­փեշ­տի մէջ 2004ին կա­ցի­նա­հա­րո­ւած հայ­կա­կան...

«­Մի­ջազ­գա­յին ­Նե­րում»

«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւա­պաշտ­պան «­Մի­ջազ­գա­յին ­Նե­րում» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը խստօ­րէն դա­տա­պար­տած է պլո­կըր Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նի ար­տա­յանձ­նու­մը ­Պե­լո­ռու­սիա­յէն Ատր­պէյ­ճան: ­Կազ­մա­կեր­պու­թեան կայ­քին վրայ տե­ղադ­րո­ւած յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կը...

Ար­ցա­խի մէջ զո­հո­ւած է զի­նո­ւոր մը

Լ.ՂՀ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հիւ­սի­սա­յին ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յո­ւած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կու պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սին մէջ, ­Փետ­րո­ւար 8ին, ժա­մը մօտ 11:00ին, թշնա­միին կող­մէ զի­նա­դա­դա­րի խախտ­ման հե­տե­ւան­քով՝ մա­հա­ցու վէրք ստա­ցած...

­Ռու­սիա հիաս­թա­փու­թիւն կը յայտ­նէ

«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայտ­նած է, թէ ­Մոս­կո­ւա հիաս­թա­փո­ւած է Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նը Ատրպէյ­ճա­նին ար­տա­յանձ­նե­լու ­Պե­լո­ռու­սիոյ ­Գե­րա­գոյն ­Դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մէն: «­Ռու­սա­կան կող­մը խոր...

Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­ն

Ե­րեք­շաբ­թի ուշ գի­շե­րին, ­Պե­լո­ռու­սիա Ատր­պէյ­ճա­նին ար­տա­յանձ­նեց պլո­կըր Ա­լեք­սանտր ­Լափ­շի­նը: ԱՓԱ լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան փո­խան­ցու­մով` ­Լափ­շին ­Պա­քո­ւի օ­դա­կա­յա­նէն տե­ղա­փո­խած են Ատր­պէյ­ճա­նի ազ­գա­յին անվտան­գու­թեան ծա­ռա­յու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րը: ­Նոյն ե­րե­կո­յեան,...

Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դ

Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) հո­լան­տա­ցի ե­րես­փո­խան ­Փի­թեր Օմ­ցիկթ ձեռ­նար­կած է եւ­րո­պա­կան այդ կա­ռոյ­ցէն ներս կա­շա­ռա­կե­րու­թեան մա­սին ո­րոշ պնդում­նե­րու հիմ­քե­րու ստուգ­ման: ­Յատ­կա­պէս պի­տի ծան­րա­նայ...

Ար­ցա­խ

Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է յա­տուկ հա­շո­ւե­հա­մա­րի մուտ­քե­րուն եւ ել­քե­րուն (ծախ­սե­րուն) վե­րա­բե­րեալ ընդ­հան­րա­կան հա­շո­ւե­տո­ւու­թիւ­նը՝ 2017ի ­Յու­նո­ւար 1ի դրու­թեամբ: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ «Ար­մէնփ­րես»՝ վկա­յա­կո­չե­լով...

Ատր­պէյ­ճան կը հրա­ժա­րի իր զի­նո­ւո­րէն

Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րած է, որ ­Ղա­րա­բա­ղի մէջ գե­րի բռնո­ւած Էլ­նուր ­Հիւ­սէյն ­Զա­տէ բա­նա­կի զի­նո­ւոր չէ,- կը յայտ­նէ Interfax: Ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մի պնդու­մով՝ Էլ­նուր ­Հիւ­սէյն ­Զա­տէ...

Թշնամիին թափանցման փորձ

Փետրուար 1ին, ժամը 15։00ին, ղարաբաղեան-ատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գիծի հիւսիսային (Թալիշ) ուղղութեամբ, թշնամին՝ օգտագործելով եղանակային մառախլապատ պայմանները, ձեռնարկած է հետախուզական թափանցման փորձի: Ինչպէս կը տեղեկացնեն...
- Advertisement -