De profundis

ՄԱՆՆԻԿ ԱՇՐԵԱՆ* Ի տես կսկծա­լի 102րդ ­տա­րե­լի­ցին թուր­քե­րու կող­մէ գոր­ծադ­րո­ւած 1915ի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան, հո­գու պարտք զգա­ցի հա­ղոր­դակ­ցե­լու ձեզ հետ, թան­կա­գին ծի­լեր յա­րու­ցեալ մեր ազ­գին։­Դուք՝ չոր­րորդ...

Գաղափարական բանավէճի անհրաժեշտութիւնը

­Հա­յաս­տա­նի կա­պակ­ցու­թեամբ մեր նա­խորդ յօ­դո­ւած­նե­րէն մէ­կուն մէջ ընդգ­ծած եւ եզ­րա­կա­ցու­ցած էինք, որ ­Հա­յաս­տա­նը լու­ծում­նե­րու կա­րիք ու­նե­ցող եր­կիր է, ոչ թէ զգա­ցա­կան փոր­ձար­կում­նե­րու վայր: Երբ կը...

Սրբօրէն պահենք մէր Մայրենին

Մեր հայրերէն մեզի աւանդուած ժառանգութիւններէն ամէնէն շքեղը, ամէնէն իրականը մեր գեղեցիկ, հարուստ եւ մեծավայելուչ լեզուն է, պէտք է պահպանենք յուզումով, հրայրքով եւ խանդավառութեամբ: Ես...

­Քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մը (վեր­լու­ծա­կան զե­կոյց)

­Պա­տե­րազմ­նե­րը կը գնա­հա­տուին ի­րենց ար­դիւն­քով: ­Յաղ­թե­ցի՞ր՝ ար­դա­րօ­րէն կը հպար­տա­նաս, կը պար­ծե­նաս, կամքդ կը պար­տադ­րես պար­տո­ւո­ղին, յաղ­թա­նա­կիդ «կե­նա­ցը» կը խմես: ­Պար­տո­ւե­ցա՞ր՝ կը նո­ւաս­տա­նաս, հպար­տու­թիւնդ կը...

Իս­կա­պէս Ծ­նունդ Էր, վե­րած­նունդ…

ՆԺԴԵՀ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Ո­մանք պատ­մու­թիւն կը կեր­տեն, ո­մանք կը գրեն, իսկ ո­մանք պատ­մու­թիւ­նը կ­՛ապ­րին: ­Բախ­տա­ւո­րու­թիւն է ներ­կայ գտնուիլ հոն, ուր պատ­մու­թիւն կը կեր­տո­ւի: ­Բախ­տա­ւո­րու­թիւն է նաեւ ապ­րիլ պատ­մա­կան...

Ապ­րի՛ք

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 4 Ապ­րի­լին, ­Քաս­լի­քի Ս. ­Հո­գի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մալ­սա­րա­նին ու ­Պէյ­րու­թի թրքա­կան «Եու­նուս Էմ­րէ» հիմ­նար­կին կազ­մա­կեր­պած «Ար­դի ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թիւ­նը» նիւ­թով դա­սա­խօ­սու­թիւն...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Ար­ցա­խեան հայ­րե­նի­քին դէմ ա­զե­րի հոր­դա­նե­րուն ի գործ դրած ան­ցեալ տա­րո­ւան Ապ­րի­լեան տմար­դի ներ­խու­ժու­մէն աս­դին, ար­դէն իսկ նոր Ապ­րի­լի մը ան­կա­յուն ի­րադ­րու­թեան սկիզբն է, որ...

DUALISMի ա­խո­յեան, բայց… մա­սամբ

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ Ըն­կե­րա­յին գի­տու­թիւն­նե­րու մէջ, փի­լի­սո­փա­յա­կան ի­րա­րու հա­կա­դիր եր­կու ուղ­ղու­թիւն­ներ վէ­ճի նիւթ դառ­նա­լով՝ տար­բեր խմբակ­ցու­թիւն­ներ կազ­մե­ցին եւ եր­կար ժա­մա­նակ ի­րա­րու դէմ մե­լան հո­սե­ցու­ցին: Monism, որ կա­րե­լի...

Ադր­բե­ջա­նը նոր պա­տե­րազմ է սադ­րում

ԳԷՈՐԳ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ ­Վեր­ջին ե­րեք օ­րե­րին ար­ցա­խեան-ադր­բե­ջա­նա­կան շփման գծում հայ­կա­կան զի­նու­ժը մարդ­կա­յին եր­կու կո­րուստ է ու­նե­ցել: ­Կայ նաեւ վի­րա­ւոր: Ադր­բե­ջա­նը կտրուկ մե­ծաց­րել է լա­րուա­ծու­թիւ­նը: Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Փետ­րո­ւա­յին...

Մայ­րե­նի ­լե­զո­ւի ­մի­ջազ­գա­յին օր

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խաչ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան տօ­նա­ցոյ­ցին վրայ ­Փետ­րո­ւար 21ի թո­ւա­կա­նը իր ար­ժա­նի տե­ղը ու­նի, այն օ­րէն, երբ Եու­նես­քո­յի կող­մէ մի­ջազ­գայ­նօ­րէն հռչա­կո­ւե­ցաւ «­Մայ­րե­նիի օր»։ Իսկ...
- Advertisement -