De profundis

ՄԱՆՆԻԿ ԱՇՐԵԱՆ* Ի տես կսկծա­լի 102րդ ­տա­րե­լի­ցին թուր­քե­րու կող­մէ գոր­ծադ­րո­ւած 1915ի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան, հո­գու պարտք զգա­ցի հա­ղոր­դակ­ցե­լու ձեզ հետ, թան­կա­գին ծի­լեր յա­րու­ցեալ մեր ազ­գին։­Դուք՝ չոր­րորդ...

Մայ­րե­նի ­լե­զո­ւի ­մի­ջազ­գա­յին օր

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խաչ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան տօ­նա­ցոյ­ցին վրայ ­Փետ­րո­ւար 21ի թո­ւա­կա­նը իր ար­ժա­նի տե­ղը ու­նի, այն օ­րէն, երբ Եու­նես­քո­յի կող­մէ մի­ջազ­գայ­նօ­րէն հռչա­կո­ւե­ցաւ «­Մայ­րե­նիի օր»։ Իսկ...

­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք

ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱՆ ­Հայ­կա­կան Ս­փիւռ­քը կը գտնո­ւի շար­ժուն ա­ւա­զի տա­տա­նող մա­կե­րե­սի մը վրայ։ Ը­սածս՝ հնա­գի­տա­կան բարդ հար­ցի մը յայտ­նու­թիւ­նը չէ ան­շուշտ։ ­Շատ մը բա­ներ ինք­նի՛ն շատ...

Հանրապետութիւնը կը փորձէ վերադառնալ հայրենի կեանքին

ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱՆ 1918 թո­ւա­կա­նը լու­սա­ւոր փա­րոս մը ե­ղաւ հայ ազ­գի պատ­մու­թեան մէջ։ Ե­թէ մէ­կը կը կար­ծէ, թէ սխալ բան մը կ­’ը­սենք, կամ սո­վո­րա­կան քա­րոզ­չու­թիւն կը...

Ադր­բե­ջա­նը նոր պա­տե­րազմ է սադ­րում

ԳԷՈՐԳ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ ­Վեր­ջին ե­րեք օ­րե­րին ար­ցա­խեան-ադր­բե­ջա­նա­կան շփման գծում հայ­կա­կան զի­նու­ժը մարդ­կա­յին եր­կու կո­րուստ է ու­նե­ցել: ­Կայ նաեւ վի­րա­ւոր: Ադր­բե­ջա­նը կտրուկ մե­ծաց­րել է լա­րուա­ծու­թիւ­նը: Ե­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Փետ­րո­ւա­յին...

­Քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մը (վեր­լու­ծա­կան զե­կոյց)

­Պա­տե­րազմ­նե­րը կը գնա­հա­տուին ի­րենց ար­դիւն­քով: ­Յաղ­թե­ցի՞ր՝ ար­դա­րօ­րէն կը հպար­տա­նաս, կը պար­ծե­նաս, կամքդ կը պար­տադ­րես պար­տո­ւո­ղին, յաղ­թա­նա­կիդ «կե­նա­ցը» կը խմես: ­Պար­տո­ւե­ցա՞ր՝ կը նո­ւաս­տա­նաս, հպար­տու­թիւնդ կը...

Ազգային Հոգեր

ՄՀԵՐ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ Ս­փիւռ­քի գո­յառ­ման հետ սկիզբ ա­ռած է նաեւ ա­նոր հա­յե­ցի դի­մա­գի­ծի պահ­պան­ման խնդի­րը: Այ­լա­սե­րող ու կլա­նող մի­ջա­վայ­րե­րու մէջ՝ հա­յա­պահ­պա­նու­մի ճի­գը այ­սօր ալ կը մնայ...

Ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ հե­րո­սա­մար­տը

ԳԷՈՐԳ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ Մէկ տա­րի ա­ռաջ՝ Ապ­րի­լի 5ին, ­Մոս­կո­ւա­յում ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի ԶՈՅԳ պե­տե­րը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւե­ցին դա­դա­րեց­նել Ապ­րի­լի 2ից ար­ցա­խեան-ադր­բե­ջա­նա­կան շփման գի­ծի եր­կայն­քով ծա­ւա­լո­ւող ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը: Դ­րանք...

Իմ ­Կի­լի­կիան…

ՄԱՆՈՒԷԼ ԹՈՔՄԱՔՃԵԱՆ «Այս ի՞նչ ձայն է, հայ­րի՛կ»,- հար­ցուց՝ զար­մա­ցած, փոք­րիկ Ա­րան.- «Ի՞նչ կը պա­տա­հի հոս, ին­չո՞ւ բո­լո­րը այս­պէս կը գո­ռան…»: «­Պա­տա­րա՜գ կայ, տղա՛ս, պա­տա­րա՛գ, եւ բո­լո­րը...

­Հա­յոց ­Բա­նա­կը

«ԴՐՕՇԱԿ» Խմ­բագ­րա­կան ­Յու­նո­ւա­րի 28ը հա­յոց բա­նա­կի ծննդեան օրն է: ­Նո­րաս­տեղծ հան­րա­պե­տու­թեան զի­նո­ւած ու­ժե­րը ծնո­ւե­ցին կռո­ւի դաշ­տում, յըն­թացս մար­տա­կան մկրտու­թիւն անց­նող կա­մա­ւո­րա­կան ջո­կատ­նե­րի հիմ­քի վրայ: ­Հա­յոց...
- Advertisement -