«THE ARMENIAN CHURCH»

­Գիր­քե­րու հետ ԳՐԻԳՈՐ ԴԱՒԻԹԵԱՆ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան տպա­րա­նէն լոյս տե­սաւ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի նոր գիր­քը՝ «­Հայ Ե­կե­ղե­ցին», անգ­լե­րէն լե­զո­ւով։ ­Թէեւ միշտ խու­սա­փած եմ գրա­խօ­սա­կան գրե­լէ,...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Զատկուան պատգամը

Ք­րիս­տո­նէա­կան հա­ւատ­քին ա­մուր հիմքն ու ա­նոր հզօ­րու­թեան աղ­բիւ­րը հան­դի­սա­ցող Աս­տու­ծոյ Որդ­ւոյն յա­րու­թիւ­նը վճռա­կան հանգ­րո­ւան մըն է` ­Բեթ­ղե­հէ­մով սկսած Ք­րիս­տո­սի փրկա­գոր­ծա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ: Ար­դա­րեւ, մա­հո­ւան վրայ...

Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան պատգամը

Ս. Ծ­նուն­դով մենք մեր հան­դէպ Աս­տո­ւա­ծա­յին սի­րոյ եւ խնամ­քի խոր­հուրդն ենք տես­նում Յա­նուն ­Հօր եւ Որդ­ւոյ եւ ­Հոգ­ւոյն Սրբոյ. ա­մէն: ­Սի­րե­լի՛ բա­րե­պաշտ հա­ւա­տա­ցեալ­ներ, ­Սուրբ Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նի...

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

Ա­մե­նայն բա­րեաց աղ­բիւր Ա­մե­նա­կալ զԱս­տո­ւած փա­ռա­բա­նե­լու ե­րախ­տա­պարտ զգա­ցում­նե­րով, Ա­մա­նո­րի եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան կեն­սու­րախ եւ սուրբ տօ­նե­րուն առ­թիւ հայ­րա­կան սի­րով կ­՛ող­ջու­նենք ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի մեր սի­րե­լի...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան հայրապետական պատգամը

ՄԱՐԴԸ՝ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ՄԱՐԴԵՂՈՒԹԵԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, հե­տե­ւեալ սրբա­սա­ցու­թիւ­նը կ­’եր­գո­ւի.- «­Զի Աս­տո­ւածն յա­ւի­տե­նա­կան ի յերկ­րի ե­րե­ւե­ցաւ եւ ընդ մարդ­կան շրջե­ցաւ, զի...

­Սուրբ Ծ­նուն­դի պատ­գամ

Ք­րիս­տո­սի ծնուն­դով` Աս­տու­ծոյ շնորհ­քը յայտ­նե­ցաւ Ք­րիս­տո­սի գա­լուս­տը յաշ­խարհ իր ծնուն­դով` գե­րա­զանց ու­րա­խու­թեան յատ­կա­նիշն է ա­մէն բա­նէ ա­ռաջ, ա­մէն բա­նէ վեր: Այս ու­րա­խու­թիւ­նը սա­կայն բաղ­դա­տե­լի չէ մարդ­կա­յին...

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԻ ՏԱՐԻ 2017

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն, հո­գե­ւոր դա­սուն, Ազ­գա­յին Իշ­խա­նու­թեանց, եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն Նոր տա­րո­ւան սե­մին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ան­թի­լիա­սի ­Մայ­րա­վան­քէն հայ­րա­պե­տա­կան օրհ­նու­թեամբ,...

Ծնն­դեան ­Պատ­գամ

Ա­մա­նո­րի եւ ­Մեր ­Տի­րոջ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Ս. Ծնն­դեան ու Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, հո­գե­կան ցնծու­թեամբ, սի­րով եւ օրհ­նու­թեամբ կ­՛ող­ջու­նենք մեր ժո­ղո­վուր­դի բո­լոր զա­ւակ­նե­րը մաղ­թե­լով, որ...

Հայ եկեղեցին Մոնոֆիզի՞թ է, թէ՞ Միաբնակ Ուղղափառ

Հայաստանեայց Եկեղեցին, Քրիստոսաբանութեան մէջ, կը հետեւի Աղեքսանդրիոյ Ս. Կիւրեղ Հայրապետի դաւանաբանութեան եւ բանաձեւին՝ «Մի բնութիւն Բանին Աստուծոյ մարմացելոյ»։ Սովորութիւն է, փոխանակ ամբողջ բանաձեւին նախադասութիւնը արտասանելու,  ...

Վերապատուելի Վիգէն Չոլաքեանի Ս. Զատկուան պատգամը

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Յի­սուս ը­սաւ.- «­Գո­ղը կու գայ միայն գող­նա­լու, սպան­նե­լու եւ փճաց­նե­լու հա­մար։ Ես ե­կայ՝ որ­պէս­զի կեանք ու­նե­նան, եւ լե­ցուն կեանք ու­նե­նան (­Յով­հան­նու 10.10)։ Ք­րիս­տո­սի հրա­շա­լի...
- Advertisement -