Այլախոհ լրագրողը յանձնուած է Պաքուի

Շարք մը միջազգային իրաւապաշտպան կազմակերպութիւններ Մայիս 31ին հաղորդեցին ու դատապարտեցին Թիֆլիսի մէջ անհետացած ատրպէյճանցի ընդդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխթարլիի վրացական ապահովական մարմիններուն կողմէ առեւանգումն ու...

Եւրոպայի Խորհուրդը Ե.Խ.Խ.Վ.ի մէջ հետաքննութիւն սկսած է

Մասնաւորապէս, կան կասկածներ, որ Ատրպէյճան 2013-ին մեծապէս ազդած է ԵԽԽՎ որոշման վրայ՝ կաշառքի գումար վճարելով Ե.Խ.Խ.Վ. Եւրոպայի խորհուրդը սկսած է հետաքննութիւն՝ կապուած Ատըրպէյճանի մասնակցութեամբ Եւրոխորհուրդի...

Օրհան Փամուք. «Եւրոպացիներ, Թուրքիոյ մտաւորականները առանձին մի թողուք»

Թուրք մամուլը կը գանգատի Նոպէլեան գրական մրցանակաւոր, թուրք նշանաւոր վիպագիր Օրհան Փամուքի մասին, օր օտար մամուլի մէջ իրեն հետ կատարուած հարցազրոյցի մը ընթացքին գանգատած...

«­Պել­կէ»ն՝ ոս­տի­կա­նա­կան յար­ձա­կու­մի թի­րախ

­Թուր­քիոյ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան ­Ռա­կըպ ­Զա­րա­քօ­լո­ւի եւ ա­նոր հան­գու­ցեալ կնոջ՝ Այ­շե­նուր ­Զա­րա­քօ­լո­ւի կող­մէ հիմ­նադ­րո­ւած «­Պել­կէ» հրա­տա­րակ­չա­տան վրայ յար­ձա­կում մը կա­տա­րած է ­Կի­րա­կի՝ ­Մա­յիս...

Մի­լիո­նա­ւոր տո­լար­նե­րու կա­շառք

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ «­Քա­լի­ֆոր­նիա Քու­րիըր» Տա­րի­ներ շա­րու­նակ Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը տար­բեր եր­կիր­նե­րու քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րուն եւ պաշ­տօ­նեա­նե­րուն ա­ռա­տօ­րէն ար­ժէ­քա­ւոր նո­ւէր­ներ մա­տու­ցած է` մե­տաք­սէ գոր­գեր, ոս­կի, ար­ծաթ, խա­ւիար, կան­խիկ դրամ...

Թուրքիոյ մէջ «Ուիքիփիտիա»ն կ՚արգիլուի

«­Ռոյ­թըրզ».- ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը Ապ­րիլ 29ին ա­ւե­լի քան 3900 պե­տա­կան պաշ­տօ­նեա­ներ հե­ռա­ցու­ցած են քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յու­թե­նէ, բա­նա­կի եւ զի­նո­ւո­րա­կան ոս­տի­կա­նու­թեան մար­զե­րէ, ինչ որ ան­ցեալ ­Յու­լիս 15ի...

Թուր­քիոյ հան­րա­քո­ւէի ար­դիւնք­նե­րը

­Թուր­քիոյ մէջ խորհր­դա­րա­նա­կա­նէն նա­խա­գա­հա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի անց­նե­լու ա­ռա­ջադ­րան­քին կողմ­նա­կից­նե­րը յաղ­թա­նակ տա­րին Ապ­րիլ 16ին կա­տա­րուած հան­րա­քո­ւէի ար­դիւնք­նե­րով: ­Քո­ւէար­կու­թեան մաս­նակ­ցած քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ձայ­նե­րուն 100 տո­կո­սին հա­շո­ւար­կի ար­դիւն­քով պարզ...

Յիսուսի գերեզմանի վերանորոգման արարողութիւնը

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ ­Մար­տի 22ին, Ե­րու­սա­ղէ­մի ­Սուրբ ­Յա­րու­թեան տա­ճա­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յի­սու­սի գե­րեզ­մա­նի վե­րա­նո­րոգ­ման նո­ւի­րո­ւած հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի պաշ­տօ­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը՝ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար...

«­Շար­լի Էպ­տօ»

«­Շար­լի Էպ­տօ» շա­բա­թա­թեր­թը իր գեր­մա­նա­կան հրա­տա­րա­կու­թեան ­Մարտ ամ­սո­ւան թի­ւին կող­քին վրայ անդ­րա­դար­ձած է Էր­տո­ղա­նի` ­Գեր­մա­նիոյ ուղ­ղո­ւած մե­ղադ­րանք­նե­րուն` ծաղ­րե­լով թուրք նա­խա­գա­հի «նա­ցիա­կան գոր­ծե­լա­կերպ»-ի մա­սին ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը...

­­Տո­ղան Հա­յու­հի­նե­րուն մա­սին

­­Մարտ 8ին՝ ­­Կա­նանց մի­ջազ­գա­յին օ­րո­ւան ա­ռի­թով, ­­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ կա­յա­ցան ե­լոյթ­ներ, ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս ուղ­ղուած էին ­­Թուր­քիոյ մէջ կի­նե­րու դէմ շա­րու­նա­կո­ւող բռնա­րարք­նե­րուն եւ ճնշում­նե­րուն։ Այս...
- Advertisement -