Շաւարշ Նարդունի (Այվազեան Ասքանազ, 1898-1968)

­Փետ­րո­ւար 13ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քե­րէն ­Շա­ւարշ ­Նար­դու­նիի, որ ոչ միայն ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը բարձ­րա­ցուց իր գե­ղեց­կա­գոյն մշակ­ման եւ...

11 Փետրուար 1934

85 տա­րի ա­ռաջ՝ 11 ­Փետ­րո­ւար 1934ին, ­Մար­սէյ­լի մէջ «­Հա­մազ­գա­յին»ի կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թեան մը ըն­թաց­քին, ա­ւե­լի քան եր­կու հա­զար հան­դի­սա­կան­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, օ­րո­ւան պատ­գա­մա­բե­րը բե­մին...

8 ­Փետ­րո­ւար 1915ին

­Հա­րիւր­չորս տա­րի ա­ռաջ, 1915ի ­Փետ­րո­ւար 8ի այս օ­րը, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան Իթ­թի­հա­տա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան պա­րագ­լուխ­նե­րը գաղտ­նի ժո­ղո­վի հրա­ւի­րե­ցին ի­րենց կու­սակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի բնաջնջ­ման ցե­ղաս­պա­նա­կան...

Ֆ­լո­րա ­Մար­տի­րո­սեան (1957-2012).

Փետ­րո­ւար 5ի այս օ­րը կը նշենք ծնուն­դը հայ եր­գի ան­մո­ռա­նա­լի, անկրկ­նե­լիօ­րէն դիւ­թա­կան ու ո­գե­շունչ «դի­ցու­հի»ին՝ Ֆ­լո­րա ­Մար­տի­րո­սեա­նի։ ­Հայ եր­գի ան­զու­գա­կան վար­պետ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր բա­ցա­ռիկ...

Զա­պէլ Ե­սա­յեան (­Յով­հան­նէ­սեան, 1878-1943?).

Մեր հայ­րե­րէն մե­զի ա­ւան­դո­ւած ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րէն ա­մէ­նէն շքե­ղը, ա­մէ­նէն ի­րա­կա­նը մեր գե­ղե­ցիկ, հա­րուստ եւ մե­ծա­վա­յե­լուչ լե­զուն է, պէտք է պահ­պա­նենք յու­զու­մով, հրայր­քով եւ խան­դա­վա­ռու­թեամբ: Ես վստահ եմ, որ կը...

Կոս­տան ­Զա­րեան (­Կոս­տան­դին Ե­ղիա­զա­րեան, 1885-1969).

Ն.­ Հայ մար­դու ի­մա­ցա­կան ու յու­զա­կան աշ­խար­հը՝ ­Հա­յու ­Հո­գին խո­րա­պէս պե­ղե­լու եւ գե­ղեց­կա­գոյն լե­զո­ւով ու ո­ճով ար­տա­յայ­տե­լու ա­ռինք­նող ա­րո­ւես­տին մեծ վար­պետն է ­Կոս­տան ­Զա­րեան, ո­րուն...

Արամ Մանուկեան (Սերգէյ Յովհաննիսեան, 1879-1919)

­Հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ՝ 29 ­Յու­նո­ւար 1919ին, Ե­րե­ւա­նի իր հա­մեստ բնա­կա­րա­նին մէջ, մարմ­նա­պէս լրիւ հիւ­ծած, բծա­ւոր տի­ֆէ վա­րա­կո­ւած ու ան­կող­նին գա­մո­ւած, բո­ցա­վառ աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց...

Շաւարշ Միսաքեան (1884-1957)

26 ­Յու­նո­ւա­րի օ­րը հայ մար­դը, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն, կ­՚ո­գե­կո­չէ յի­շա­տա­կը հայ մա­մու­լի ան­մահ յա­ռա­ջա­մար­տի­կին՝ մեծն ­Շա­ւարշ ­Մի­սա­քեա­նի եւ կը հա­ղոր­դո­ւի ա­նոր հո­գեմ­տա­ւոր հա­րուստ ժա­ռան­գու­թեան...

Պայրոյր Սեւակ (1924-1971)

­Յու­նո­ւար 24ի օ­րը ծնած է հայ ժո­ղո­վուր­դի ժա­մա­նա­կա­կից գրա­կա­նու­թեան հան­ճա­րեղ նո­րա­րա­րը՝ ­Պա­րոյր ­Սե­ւակ։ ­Թէեւ միայն 47 տա­րի ապ­րե­ցաւ ե­ղե­րա­բախտ բա­նաս­տեղ­ծը, բայց հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն կտա­կեց գրա­կան-գե­ղա­րո­ւես­տա­կան...

Հրանդ Տինք (1954-2007)

­Յու­նո­ւար 19ին, ­Պո­լի­սէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր ա­փե­րը հա­յաշ­խար­հի, պա­հան­ջա­տէր հա­յու­թիւ­նը միաս­նա­կա­նօ­րէն ո­գե­կո­չեց յի­շա­տա­կը եւ վե­րա­նո­րո­գո­ւե­ցաւ պատ­գա­մո­վը հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­րօ­րեայ հե­րոս­նե­րէն Հ­րանդ ­Տին­քի՝ թրքա­կան հա­յա­տեա­ցու­թեան մա­հա­ցու...
- Advertisement -